Ústredný portál verejnej správy

Spotrebné dane

Financie

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo - pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.
  1. Spotrebná daň
  2. Registrácia
  3. Najčastejšie otázky a odpovede
  4. Sankcie za nedodržanie povinností
  5. Na koho sa môžem obrátiť

Spotrebná daň

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo platili bežné fyzické alebo právnické osoby. Platia ich však nepriamo - pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže spotrebná daň je zahrnutá v predajnej cene.

Bežný občan (fyzická osoba), ktorý nepodniká v oblasti spotrebných daní, sa so spotrebnou daňou priamo nestretá, keďže spotrebná daň je zahrnutá už v cene tovaru.

To sa netýka dovozu tovaru (z krajín mimo EÚ), ktorý podlieha spotrebným daniam. V tomto prípade je potrebné okrem spotrebnej dane, ak takýto dovoz nie je od nej oslobodený, uhradiť aj clo a DPH.

Registrácia

V prípade, ak chce osoba (právnická, fyzická) podnikať na území SR s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, musí požiadať o registráciu príslušného správcu dane.

V prípade, ak sa táto osoba chce registrovať, musí spĺňať podmienky uvedené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach.

V prípade, ak chce osoba podnikať na území SR s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, musí kontaktovať príslušného správcu dane, s ktorým bude spolupracovať pri svojej registrácii na spotrebnú daň.

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Môžem si uplatniť oslobodenie od spotrebnej dane pri dovoze?

Viac informácií o oslobodení od spotrebnej dane pri dovoze z územia tretieho štátu nájdete v článku finančnej správy „Oslobodenie od cla, DPH a SPD“

2. Je možné nájsť informácie o všetkých spotrebných daniach na jednom mieste?

Informácie k spotrebným daniam v nasledujúcej štruktúre:

  • správa daní a miestna príslušnosť colného úradu,
  • základy daní,
  • sadzby daní,
  • daňové subjekty,

nájdete na webovom sídle finančnej správy.

Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade, že si osoba, ktorá podniká na území SR s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani nesplní svoje povinnosti uvedené v jednotlivých zákonoch o spotrebných daniach hrozia jej sankcie.

Na koho sa môžem obrátiť

V prípade akýchkoľvek otázok sa osoba môže obrátiť na colné call centrum  finančnej správy. Na tejto adrese sú popísané všetky dostupné spôsoby komunikácie s finančnou správou (telefón, mail, chat ...).

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2024
Dátum zverejnenia: 13. 6. 2013

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+ 421 48 / 43 17 222
podatelna@mfsr.sk

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko