Ústredný portál verejnej správy

Daň z motorových vozidiel/ Cestná daň

Doprava

Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako sa aj inak nazýva, sa vypočítava podľa rôznych parametrov, ktoré nájdete v tomto článku.


Zodpovedná osoba: Finančná správa SR

Doba vyplnenia formulára: do 30 min.
Otázky a odpovede
Videonávody

 1. Kto je povinný odvádzať daň z motorového vozidla?
 2. Za aké typy vozidiel sa odvádza daň?
 3. Ako sa vyrátava daň?
 4. Ako a kedy podať daňové priznanie?
 5. Oznamovacia povinnosť

Kto je povinný odvádzať daň z motorového vozidla?

Daň z motorového vozidla je povinná odvádzať fyzická alebo právnická osoba - držiteľ vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používané na podnikateľské účely.

To, kto daň odvádza, závisí od toho, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo využíva na svoje podnikanie.

Za aké typy vozidiel sa odvádza daň?

Zdaňované vozidlá:

 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
 • M1 – osobné automobily,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1  až N3 – nákladné automobily,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá.

Ako sa vyrátava daň?

Daň sa vyrátava podľa základu dane, ktorý je určujúci pre výpočet ročnej sadzby dane.

Ročná sadzba dane:

 • Osobné vozidlá – podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3,
 • Úžitkové vozidlá – podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav,
 • Elektromobily – podľa výkonu motora v kW,
 • Hybridné vozidlá – 50% z ročnej sadzby.

Daň sa vypočítava tak, že sa z tabuliek zistí ročná sadzba dane, ktorá sa následne kráti podľa veku vozidla, pričom platí pravidlo, že čím staršie vozidlo, tým vyššia daň. Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

Vypočítaná daň sa môže aj krátiť, a to podľa toho, aký je pomer dní v roku, počas ktorých bolo vozidlo povinné platiť daň. V tomto prípade sa vyrátava len pomerná časť sumy, ktorá sa vypočíta z mesiacov v roku, kedy sa vozidlo používalo na podnikateľské účely.

Ako a kedy podať daňové priznanie

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov je do 31. januára. Ak daňovník platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň a zaplatené preddavky sú nižšie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, je povinný zaplatiť rozdiel dane v tejto lehote.

Priznanie sa podáva na finančnú správu elektronicky (cez portál Finančnej správy SR) alebo listinne (poštou či osobne) miestne príslušnému správcovi dane - daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.

UPOZORNENIE! Od 1.1.2018 sa rozšíril okruh osôb, ktoré majú povinnosť doručovať podania finančnej správe výhradne elektronickými prostriedkami, patria sem už aj fyzické osoby podnikatelia. 

Podrobné informácie k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel a k plateniu dane...

Pri podaní elektronickou formou sa používateľ musí najprv zaregistrovať na portáli Finančnej správy, k čomu nájdete aj videonávod. Vzory tlačívelektronických formulárov.

Benefit pre daňovníkov

Finančná správa zabezpečuje predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019. 

Predvyplnené daňové priznanie si daňové subjekty nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy v časti „Prijaté dokumenty". Aj takto vyplnené daňové priznanie musí pred podaním daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie. 

Personálna pomoc a odborné usmernenia pre daňovníkov poskytuje call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048/43 17 222.

Oznamovacia povinnosť

Podnikateľ nemá oznamovaciu povinnosť, ak počas zdaňovacieho obdobia došlo k vzniku alebo zániku povinnosti. Tieto skutočnosti uvedie až v daňovom priznaní. Správcovi dane musí nahlásiť do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia len skutočnosť zániku povinnosti, keď vozidlo nebolo k 31. decembru po celý rok využívané na podnikateľské zámery.

Otázky a odpovede

Kto je zodpovedný za platenie dane v špecifických prípadoch, ako prenájom auta inému podnikateľovi?
V tomto prípade je povinný platiť cestnú daň podnikateľ, ktorý vozidlo využíva. Viac info...

Ako zistím, kto je mne prislúchajúcim správcom dane?
Správca dane sa určuje podľa sídla spoločnosti alebo trvalého pobytu podnikateľa. Viac info...

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Dátum poslednej zmeny: 9. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 13. 12. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, (knk)

Lokalita

 • Slovensko
Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.