Ústredný portál verejnej správy

Miestne dane a poplatky

Financie

Miestne dane a poplatky sú ukladané obcou alebo vyšším územným celkom prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom sú stanovené podrobnosti o výške dane a poplatku a podmienky požiadania o zníženie alebo oslobodenie od dane.

Miestne dane, ktoré ukladá obec:

Obec ukladá taktiež poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Miestne dane, ktoré ukladá vyšší územný celok:

Sadzby dane, podmienky pre zníženie alebo oslobodenie od dane a rovnako aj sadzby poplatku alebo zníženie poplatku určuje príslušná obec alebo vyšší územný celok vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

Vysvetľujúce zákony:

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum poslednej zmeny: 15. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 26. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)

Súvisiace agendy:

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko