Ústredný portál verejnej správy

Daň z pridanej hodnoty

Financie

Daň z pridanej hodnoty je všeobecná daň = vzťahuje sa na všetky tovary a služby
 1. Daň z pridanej hodnoty
 2. Všeobecné pravidlá
 3. Postup registrácie
 4. Osobitná oznamovacia povinnosť
 5. Platenie DPH
 6. Vrátenie dane
 7. Na koho sa môžem obrátiť
 8. Užitočné linky

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je všeobecná daň = vzťahuje sa na všetky tovary a služby. Je to nepriama daň, ktorú vyberá a odvádza do štátneho rozpočtu iný subjekt, ako subjekt, ktorý ju skutočne platí = konečný spotrebiteľ. Daň z pridanej hodnoty postihuje každú konečnú spotrebu bez výnimky.

Sadzba dane:

 • základná sadzba DPH vo výške 20 %,
 • znížená sadzba DPH vo výške 10 % a 5 %.
 • Zníženej sadzbe dane vo výške 10 % podlieha napr. predaj kníh, vybraných potravín, vybraných zdravotníckych pomôcok, ubytovacích služieb, tovarov a služieb v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, vybraných služieb v oblasti podpory športu, reštauračných a stravovacích služieb s výnimkou podávania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu. Zoznam tovarov a služieb so zníženou sadzbou dane je uvedený v prílohách č. 7 a 7a zákona o DPH.

  Znížená sadzba dane vo výške 5 % bola zavedená v súvislosti s nájomným bývaním.

Oslobodenie od DPH

V určitých prípadoch sú predávané tovary a služby od dane oslobodené. Oslobodené dodávky možno rozdeliť na tie, pri ktorých je na vstupe nárok na odpočítanie dane a tie, pri ktorých tento nárok nevzniká.

Medzi oslobodené dodávky s nárokom na odpočítanie dane v SR patria:

 • dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ,
 • dodanie služby medzinárodnej dopravy osôb,
 • vývoz tovaru mimo krajín EÚ.

Medzi oslobodené dodávky bez nároku na odpočítanie dane v SR patria napr.:

 • finančné služby,
 • poisťovacie služby,
 • dodanie a nájom nehnuteľností.

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby po piatich rokoch odo dňa kolaudácie, pričom je pre účely zákona o DPH definované, čo sa rozumie kolaudáciou. Osobitne je v zákone riešené dodanie bytov, ktoré je tiež oslobodené od dane po piatich rokoch s väzbou na kolaudáciu. Oslobodený je aj predaj pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je predaj stavby oslobodený od dane. Predaj stavebného pozemku podlieha dani. Nájom nehnuteľnosti je oslobodený od dane, okrem výnimiek, napr. ubytovacích služieb. Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosti alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom  nebude oslobodený od dane okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich časti.

Všeobecné pravidlá

V krajinách EÚ platia viac-menej rovnaké pravidlá pre uplatňovanie DPH, avšak  môžu sa aj odlišovať. Daňou z pridanej hodnoty sa na Slovensku zdaňuje predaj tovarov a služieb a nákup tovaru zo zahraničia (z iného členského štátu EÚ alebo z krajín mimo EÚ). Vo všeobecnosti platí DPH na Slovensku dodávateľ, avšak existujú výnimky, kedy DPH platí kupujúci. DPH ako taká je vo všeobecnosti neoddeliteľnou súčasťou ceny tovarov a služieb.

Postup registrácie

Podrobné informácie o postupe registrácie a registračnej povinnosti nájdete na stránke finančnej správy. Na tejto internetovej stránke je možné nájsť aj informácie k registrácii pre osobitnú úpravu OSS a IOSS. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať príslušného správcu dane, s ktorým budete spolupracovať pri svojej registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

Osobitná oznamovacia povinnosť

Ako registrovaný platiteľ DPH budete mať povinnosť oznámiť čísla všetkých bankových účtov, ktoré budete používať na podnikanie. Informácie o povinnosti oznamovať FR SR čísla všetkých bankových účtov, ktoré budete využívať na podnikanie sú dostupné na stránke finančnej správy Vzor tlačiva k oznamovaniu bankových účtov je k nahliadnutiu na internetovej stránke finančnej správy.

Platenie DPH

DPH odvádzate do štátneho rozpočtu SR na základe podaného daňového priznania k DPH, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok), za ktoré máte povinnosť podať daňové priznanie k DPH a odviesť DPH. Každá platba DPH musí byť korektne označená a zaslaná na správne číslo účtu.

Daňové priznanie k DPH podávate ako platiteľ DPH výlučne elektronicky. Vzor daňového priznania k DPH je k nahliadnutiu na internetovej stránke finančnej správy.

Výška odvedenej DPH je výsledkom odpočítania DPH z kúpených tovarov a služieb od splatnej DPH. 

Povinnosť podať daňové priznanie k DPH vzniká tuzemským platiteľom v každom zdaňovacom období, ale povinnosť odviesť DPH nevzniká, ak v zdaňovacom období napr:

- neuskutočnili žiadne transakcie,
- uskutočnili len transakcie s prenosom daňovej povinnosti na kupujúceho,
- uskutočnili len transakcie oslobodené od DPH bez nároku na odpočítanie dane.

Zahraničným osobám registrovaným pre DPH v SR táto povinnosť nevzniká v každom zdaňovacom období, napr. ak zahraničná osoba neuskutočnila žiadne transakcie za dané zdaňovacie obdobie.

Vrátenie dane

Zahraničná osoba z iného členského štátu môže požiadať o vrátenie slovenskej dane, ktorú zaplatila pri kúpe tovarov a služieb v tuzemsku (Slovenskej republike), príp. pri dovoze tovaru do tuzemska po splnení určitých podmienok.  Bližšie informácie sú dostupné na tomto mieste .

Zahraničná osoba z krajiny mimo EÚ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava. Vzor tlačiva žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe č. 2 zákona o DPH.

Na koho sa môžem obrátiť

V prípade akýchkoľvek otázok sa osoba môže obrátiť na finančnú správu. Na tejto adrese sú popísané všetky dostupné spôsoby komunikácie s finančnou správou (telefón, mail, chat ...).

Užitočné linky

Dátum poslednej zmeny: 11. 3. 2024
Dátum zverejnenia: 13. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+421 48 / 43 17 222