Ústredný portál verejnej správy

Daň z poistenia

Financie

Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
 1. Daň z poistenia
 2. Registrácia
 3. Na koho sa môžem obrátiť
 4. Sankcie za nedodržanie povinností
 5. Otázky a odpovede

1. Daň z poistenia

Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike. 

Osobami povinnými platiť daň z poistenia sú prevažne poisťovatelia (t.j. poisťovne so sídlom v tuzemsku, poisťovne z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní), ktorí vykonávajú svoju činnosť v poisťovníctve. Poisťovateľom je aj Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky.

Existujú výnimky, kedy osobami povinnými platiť daň sú iné osoby ako poisťovatelia. V danom prípade nastáva prenos daňovej povinnosti, kedy daňová povinnosť vzniká príjemcom služby za podmienok, ktoré určuje zákon, napr. pri zaplatenom poistnom zahraničnej poisťovni.

Daň z poistenia:

 • nahrádza 8 % - ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia,
 • je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach neživotného poistenia (príloha č. 1 zákona o dani z poistenia),
  ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike (SR),
 • dotýka sa všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
  spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej spomínaný 8 % - ný odvod.

Sadzba dane

Na poistenie, ktoré je predmetom dane z poistenia, sa uplatňuje 8 % - ná sadzba dane.
Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je sadzba dane 0 %, a to z dôvodu, že pri tomto poistnom odvetví sa naďalej platí odvod z prijatého poistného.

Daňové priznanie a splatnosť dane

Daň z poistenia odvádzate do štátneho rozpočtu SR na základe podaného daňového priznania k dani z poistenia, a to:

 • do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárny štvrťrok), v ktorom vznikla
  povinnosť platiť daň z poistenia. V tejto lehote ste povinný aj zaplatiť splatnú daň z poistenia. 

Daňové priznanie k dani z poistenia podávate výlučne elektronickými prostriedkami. Vzor daňového priznania k dani z poistenia je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.financnasprava.sk

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z poistenia a odviesť daň z poistenia Vám nevzniká, ak Vám v zdaňovacom období:

 • nevznikne povinnosť platiť daň, prípadne povinnosť opraviť základ dane a daň za podmienok určených zákonom,
 • a to ani v prípade, ak Vám vznikla povinnosť platiť daň z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
  spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) s 0 % - nou sadzbou dane z poistenia.

Zistenie miestnej príslušnosti

Pri určení miestnej príslušnosti je potrebné rozlišovať, či ide o:

 • platiteľa, ktorým je poisťovateľ alebo ide
 • o platiteľa, ktorým je príjemca služby.

Poisťovateľ, ktorým je:

 • slovenská poisťovňa,
 • poisťovňa z členského štátu,
 • pobočka zahraničnej poisťovne,

patrí do pôsobnosti Úradu pre vybrané hospodárske subjekty.

V prípade príjemcu služby (pri prenose daňovej povinnosti), sa miestna príslušnosť odvodzuje podľa:

 • trvalého pobytu (u fyzickej osoby) alebo podľa
 • sídla (u právnickej osoby).

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť prioritne na základe vyššie uvedených pravidiel, potom je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.

2. Registrácia

V prípade, že osobe povinnej platiť daň vznikla povinnosť podať daňové priznanie, má povinnosť registrovať sa najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré jej vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z poistenia.

Daňový úrad osobe povinnej platiť daň:

 • vydá rozhodnutie o registrácii pre daň z poistenia,
 • pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ),

a toto jej oznámi spolu s číslom účtu správcu dane do desiatich dní od podania žiadosti o registráciu.

Pokiaľ má táto osoba pridelené DIČ v SR, potom má povinnosť oznámiť daňovému úradu zmenu skutočnosti uvedených pri registrácii, t.j. pôjde o rozšírenie existujúcej registrácie o daň z poistenia. V prípade, že občan je osobou povinnou platiť daň a vznikla mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z poistenia, je potrebné aby bol pre túto daň registrovaný. Bližšie informácie ohľadne registrácie sú dostupné na portáli finančnej správy.

3. Na koho sa môžem obrátiť

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Finančnú správu SR. Nájdete tam všetky dostupné spôsoby komunikácie s Finančnou správou SR (telefón, mail, chat...).
Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára

4. Sankcie za nedodržanie povinností

V prípade, že si nesplníte svoju povinnosť podľa zákona o dani z poistenia a nezaplatíte túto daň, hrozia Vám sankcie podľa daňového poriadku.

5. Otázky a odpovede

1. Podlieha PZP dani z poistenia?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) síce spadá do predmetu dane z poistenia, avšak uplatňuje sa pri ňom nulová sadzba dane.

2. Kto platí daň z poistenia?

Osobami povinnými platiť daň z poistenia sú prevažne poisťovatelia, ktorí vykonávajú svoju činnosť v poisťovníctve. Ide teda o:

 • slovenské poisťovne,
 • poisťovne z členských štátov a
 • pobočky zahraničných poisťovní. 

Existujú výnimky, kedy osobami povinnými platiť daň sú iné osoby ako poisťovatelia. Ide o prenos daňovej povinnosti, kedy daňová povinnosť vzniká príjemcom služby za podmienok, ktoré určuje zákon, napr. pri zaplatenom poistnom zahraničnej poisťovni.

3. Mám povinnosť registrácie?

Ako platiteľ (osoba povinná platiť daň z poistenia) máte registračnú povinnosť:

 • ak Vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z poistenia,
 • najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia za ktoré Vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie
  k dani z poistenia, a to v prípade, ak nemáte pridelené daňové identifikačné číslo pre daň v SR,
 • ak máte pridelené daňové identifikačné číslo pre daň v SR, máte povinnosť oznámiť rozšírenie registrácie o daň z poistenia.

4. Čo sa zdaňuje daňou z poistenia?

Predmetom dane z poistenia je poistenie v odvetviach neživotného poistenia (príloha č. 1 zákona o dani z poistenia), ak je poistné riziko umiestnené v SR. 

Zdaňuje sa napríklad:

 • poistenie úrazu,
 • poistenie choroby,
 • poistenie škôd na dopravných prostriedkoch,
 • poistenie škôd na inom majetku,
 • poistenie úveru,
 • poistenie právnej ochrany,
 • asistenčné služby,
 • poistenie zodpovednosti atď.,

v prípade, ak je poistné riziko umiestnené v SR. 

To, či je poistné riziko umiestnené v SR sa určí podľa zákona o dani z poistenia. Zaťaženiu daňou z poistenia podlieha platba poistného za poistenie, ktoré je platené na základe uzatvorenej poistnej zmluvy:

 • so slovenskou poisťovňou,
 • poisťovňou z členského štátu alebo
 • pobočkou zahraničnej poisťovne.

U príjemcu služby, na základe poistenia poskytnutého zahraničnou poisťovňou, podlieha zdaneniu suma zaplateného poistného,  prípadne suma preúčtovaných náklady poistenia. Predmetom dane z poistenia je len poistenie poskytované poisťovňami, t.j. daň sa neuplatní, ak poskytovateľ nebude poisťovňou. Predmetom dane z poistenia v SR nie je zaistenie.

Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 12. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR
+421 48 / 43 17 222