Ústredný portál verejnej správy

Informačný článok = informačný článok Elektronická služba = elektronická služba
Približný počet nájdených výsledkov: 26
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky ...

21. 1. 2020
Elektronická služba Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Požiadať o vydanie výpisu / prehľadu zapísaných údajov zo živnostenského registra z neverejnej ... umožňuje aj získať potvrdenie o tom, že osoba nie je v živnostenskom registri zapísaná ...

30. 3. 2020
Informačný článok Overenie výskytu v živnostenskom registri

umožňuje zistiť, či sa subjekt vyskytuje v registri bez toho, aby musel žiadať o výpis z registra ... Po vyhľadaní v systéme živnostenského registra sa zobrazí odpoveď ...

31. 7. 2015
Informačný článok Ohlásenie živnosti

pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM, doklad preukazujúci odbornú ...

30. 11. 2020
Informačný článok Živnostenské podnikanie

živnosti, ktoré sú zaradené do niektorej z príloh živnostenského zákona č. 1 a 2 a zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I. až III ...

30. 7. 2021
Informačný článok Vybrané e-služby

žiadosť o prvozápis údajov do obchodného registra, žiadosť ... Žiadosť o výpis zo živnostenského registra Na vyžiadane výpisu zo živnostenského registra (z jeho verejnej aj z neverejnej ...

18. 10. 2021
Informačný článok Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu osobne

1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra ...

4. 4. 2022
Informačný článok Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu osobne (odhlásenie vozidla z evidencie)

podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra ... Vedeli ste?Pri odhlásení vozidla z evidencie ...

7. 8. 2020
Informačný článok Obchodný register

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

28. 8. 2017
Informačný článok Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ... i) 1. fyzická osoba - podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský list ...

3. 2. 2017
Informačný článok Podnikateľské registre

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok ... o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov ...

30. 8. 2017
Informačný článok Doklady potrebné k začatiu podnikania

občiansky preukaz Doklad o bezúhonnosti: výpis z Registra trestov ... aj elektronicky prostredníctvom Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto ...

8. 3. 2022
Informačný článok Hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov

Výmaz z knihy ubytovanýchElektronická služba slúži na vymazanie pobytu cudzinca z evidencie v ubytovacích zariadeniach na Slovensku ...

31. 5. 2021
Informačný článok Platba kartou - najčastejšie otázky a odpovede

služieb generálnej prokuratúry: Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov Zoznam vybraných elektronických služieb ...

17. 9. 2021
Informačný článok Vyradenie vozidla z evidencie

prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list Splnomocnenie, ak auto vyraďuje iná ...

19. 5. 2021
Informačný článok Správcovia

č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT), pričom z obsahu tlačiva resp ...

19. 1. 2018
Informačný článok Dovoz tovaru

V prípade dovozu tovaru z územia tretích štátov na colné územie Únie sa uplatňujú colné ... jeho príchode na miesto určenia je možné zo strany príjemcu disponovať s týmto tovarom po ...

9. 4. 2019
Informačný článok Presun podnikateľskej činnosti do iného členského štátu

predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným ... Do obchodného registra bude možné zapísať už len podnik, resp ...

22. 2. 2021
Informačný článok Registrácia právnickej osoby

Ak ste cudzinec bez pobytu na Slovensku ... spoločnosti si musíte zabezpečiť živnostenské oprávnenie, ktoré vám vystaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad ...

22. 2. 2021
Informačný článok Cezhraničné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky

v slovenskom jazyku a predmetom poskytovanej služby je niektorá z regulovaných živností ... službu označenú ako Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto ...

22. 2. 2021

1   2    Ďalšia