Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Živnostenské podnikanie

Podnikanie

Živnosťou je každá sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom, pričom všetky tieto podmienky musia byť naplnené súčasne.

Živnostenské podnikanie je jedným zo štyroch spôsobov, ako možno podnikať na Slovensku. Konkrétne podmienky a výkon živnostenského podnikania upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Živnosť môže prevádzkovať každá tuzemská alebo zahraničná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky prevádzkovania živnosti uvedené v živnostenskom zákone. Za tuzemskú osobu sa považuje fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a za zahraničnú osobu sa považuje fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 

Druhy živností 

Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností podľa rôznych požiadaviek na splnenie odbornej spôsobilosti podnikateľa vyžadovanej na prevádzkovanie danej živnosti, ktoré musí podnikateľ preukázať pri ohlasovaní živnosti.

Živnosti sa rozdeľujú na: 

a) voľné živnosti (pre prevádzkovanie voľných živností nie je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti),

b) remeselné živnosti (pre prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti
    získanú vyučením v odbore),

c) viazané živnosti (pre prevádzkovanie viazaných živností je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti získanú inak
    - uvedenú v prílohe č. 2 živnostenského zákona).

Medzi živnosti nepatria činnosti uvedené v § 3 živnostenského zákona, akými sú napríklad činnosť advokátov, veterinárnych lekárov, lekárov, znalcov, tlmočníkov, architektov, geodetov, kartografov, činnosť bánk, prevádzkovanie hazardných hier, poľnohospodárstvo a lesníctvo, vnútrozemská verejná vodná doprava, pravidelná autobusová doprava, cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba), vykonávanie technických a emisných kontrol vozidiel, a iné činnosti. 

Prevádzkovanie živnosti

Živnosť môže prevádzkovať osoba, ktorá spĺňa všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ktorými sú:

  • vek 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť.

Okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti musí podnikateľ pri prevádzkovaní remeselných alebo viazaných živností spĺňať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Osobitnými podmienkami sú odborná alebo iná spôsobilosť ustanovená v živnostenskom zákone alebo v osobitnom právnom predpise, ktorá je uvedená  pri viazaných živnostiach v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.

V prípade, ak podnikateľ  sám nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu prostredníctvom ktorého zabezpečí odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. 

Splniť podmienku odbornej spôsobilosti pre vybrané regulované živnosti, ktoré sú zaradené do niektorej z príloh živnostenského zákona č. 1 a 2 a zároveň zaradené do niektorého z troch zoznamov označených I. až III., je možné aj náhradným spôsobom a to prostredníctvom uznania odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie, o uznanie ktorej je možné požiadať Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.  

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať živnosti uvedené v prílohe č. 4 k živnostenskému zákonu (vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení; pánske, dámske a detské kaderníctvo; kozmetické služby; pedikúra; sprievodca cestovného ruchu; masérske služby) je povinný zabezpečiť ich vykonávanie fyzickými osobami (zamestnancami) spĺňajúcimi požiadavky osobitnej odbornej spôsobilosti. Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov.).

Ohlásenie živnosti

Každý, kto má záujem prevádzkovať živnosť, musí to ohlásiť na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (ďalej len „JKM“) podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Bydliskom na území SR sa rozumie trvalý pobyt na území SR alebo trvalý pobyt na území SR na základe povolenia podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K ohláseniu živnosti podnikateľ pripojí aj všetky potrebné prílohy, napr. doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak podnikateľ sám nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, či výpis z registra testov, ak živnosť ohlasuje podnikateľ, ktorý nie je občanom SR (pre občanov SR zabezpečí výpis z registra trestov automaticky JKM pri ohlásení živnosti).

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa kedy je ohlásenie kompletné. 

JKM zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne, na daňový úrad. Pre právnickú osobu je využitie služieb JKM pri zápise na daňový úrad či do obchodného registra dobrovoľné. 

Ohlásenie živnosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy.

JKM umožňuje požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie aj pre vybrané povolania podnikajúce na základe osobitných predpisov a to aj elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy.

Správne poplatky

 

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

1. na každú voľnú živnosť     7 €
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť  22 €

Všetky správne poplatky na úseku živnostenského podnikania nájdete na stránke ministerstva vnútra

Oznámenie zmien v živnostenskom oprávnení 

V prípade, ak sa počas podnikania vyskytnú zmeny, ktoré sa týkajú podmienok na základe ktorých vzniklo podnikateľovi živnostenské oprávnenie, podnikateľ je povinný tieto zmeny oznámiť miestne príslušnému JKM do 15 dní od ich vzniku. Ohlasovacia povinnosť zmien sa týka napr. zmeny priezviska, zmena prevádzkarne, zmeny zodpovedného zástupcu, atď. 

Viac informácií o ohlasovaní zmien nájdete na stránkach ministerstva vnútra 

Pozastavenie prevádzkovania živnosti

Pozastavenie prevádzkovania živnosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému JKM prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.“

Podnikateľ môže oznámiť živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti na ním určenú dobu s uvedením doby od kedy -  do kedy požaduje pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastavajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. 

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Počas pozastavenia živnosti nezaniká podnikateľovi právo podnikať, len ho nemôže počas lehoty pozastavenia vykonávať (ak by počas tejto lehoty podnikal, išlo by o nedovolené podnikanie). Pokračovať v prevádzkovaní živnosti môže po uplynutí doby, na ktorú bola živnosť pozastavená. 

Zánik živnostenského oprávnenia

Živnostenské oprávnenia zaniká z niekoľkých dôvodov:
a) oznámením o ukončení podnikania,
b) uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,
c) rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia,
d) smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva,
e) uplynutím lehoty povoleného prechodného pobytu alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,
f) zánikom právnickej osoby,
g) alebo ak tak ustanoví osobitný zákon. 

Viac informácií o živnostenskom podnikaní nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko