Ústredný portál verejnej správy

Presun podnikateľskej činnosti do iného členského štátu

Podnikanie

Článok vám môže pomôcť zorientovať sa v jednotlivých procesoch, ktoré umožňujú presunúť podnikateľskú činnosť na územie Slovenska.
  1. Zriadenie pobočky obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike
  2. Cezhraničná fúziá obchodných spoločností
  3. Založenie Európskej spoločnosti
  4. Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla

1. Zriadenie pobočky v Slovenskej republike

Základnú úpravu podnikania zahraničných osôb na Slovensku upravuje Obchodný zákonník.

Zahraničná osoba (právnická aj fyzická) môže na Slovensku podnikať prostredníctvom:
  • podniku zahraničnej osoby (ide o situácie, keď zahraničná osoba v domovskom štáte nie je podnikateľom)
  • organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby (ide o situácie, keď zahraničná osoba v domovskom štáte je podnikateľom)
Takáto organizačná zložka zahraničnej osoby nemá samostatnú právnu subjektivitu. Zákon stanovuje aj podmienky, za splnenia ktorých je možné organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby založiť zjednodušeným spôsobom. Za registráciu podniku alebo organizačnej zložky sa platí súdny poplatok 150 eur. Podávanie návrhov do obchodného registra prebieha elektronicky.

Formulár k registrácii podniku, resp. organizačnej zložky podniku v obchodnom registri je dostupný v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k registračnému formuláru definuje v závislosti od podmienok konkrétnej cezhraničnej fúzie § 19 vyhlášky č. 25/2004 Z. z.

2. Cezhraničná fúzia obchodných spoločností

Ide o cezhraničné zlúčenie alebo splynutie jednej alebo viacerých slovenských spoločností s jednou alebo viacerými spoločnosťami z EÚ (alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore). Základná úprava cezhraničných fúzií sa nachádza v Obchodnom zákonníku.

Cezhraničná fúzia podlieha registrácii v obchodnom registri. Viac informácií nájdete na stránke Your Europe. Formulár k registrácii cezhraničnej fúzie v obchodnom registri nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR

Súdny poplatok za registráciu je 33 eur. Prílohy, ktoré musíte pripojiť k registračnému formuláru, definuje v závislosti od podmienok konkrétnej cezhraničnej fúzie § 25a vyhlášky č. 25/2004 Z. z. Podávanie návrhov do obchodného registra prebieha elektronicky.


3. Založenie Európskej spoločnosti

Európska spoločnosť (Societas Europea – SE je typ akciovej spoločnosti, ktorý sa spravuje v rôznych európskych krajinách podľa rovnakých pravidiel

Takáto nadnárodná právna forma benefituje napríklad zmožnosti preniesť sídlo z jednej krajiny EÚ do inej bez toho, aby ste museli spoločnosť v pôvodnej krajine zrušiť. Viac informácií o postupe a požiadavkách na založenie SE nájdete na stránke Your Europe. Formulár k registrácii SE v obchodnom registri nájdete v slovenčine na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Súdny poplatok za registráciu je 150 eur. Prílohy, ktoré musíte pripojiť k registračnému formuláru, definuje § 16e vyhlášky č. 25/2004 Z. z.


4. Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla

Ide o postup, ktorý nie je momentálne v právnom poriadku SR výslovne regulovaný.

Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla je proces, ktorý spoločnostiam založeným podľa zákonov niektorého z členských štátov EÚ, so sídlom, ústredím alebo hlavným miestom podnikateľskej činnosti v EÚ umožňuje za podmienok definovaných judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie primárne európske právo.

Podnikatelia sa v prípade potreby môžu obrátiť na Národné podnikateľské centrum.

Dátum poslednej zmeny: 2. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 9. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+421288891111
podatelnamssr@justice.sk

Lokalita

  • Slovensko