Ústredný portál verejnej správy

Zrušenie platnosti existujúcich kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré nemajú pripojenú kvalifikovanú časovú pečiatku, vytvorených s eID vydaným do 20. júna 2021

Máte „starý“ občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) vydaný do 20. júna 2021? Podpisovali ste elektronicky dokumenty, ktoré ste následne elektronicky zaslali úradu/inštitúcii alebo ste podpisovali napr. zmluvy alebo dokumenty v obchodno-právnych vzťahoch?

V súvislosti s končiacou platnosťou certifikácie „starých občianskych preukazov“ nebudú po 31. decembri 2022 už takto vytvorené elektronické podpisy overiteľné ako platné. Ak si želáte zabezpečiť predĺženie trvania  platnosti týchto podpisov, odporúčame vám k nim do 31. decembra 2022 pripojiť časovú pečiatku alebo previesť podpis do tzv. archívnej formy.

Ako to spravíte? Vložte dokument do tzv. Modulu dlhodobého uchovávania. Pozrite si jednoduchý návod, ako na to.

V prípade, ak ste do 30. decembra 2022 odoslali orgánu verejnej moci takto vytvorené podpisy, nemusíte robiť nič. Deje sa tak automaticky, ak podpis vytvoríte v rámci elektronického podania, ktoré následne odošlete úradu/inštitúcii, pretože takéto podania prechádzajú cez Centrálnu elektronickú podateľňu resp. podateľňu danej inštitúcie a v nej sa podľa zákona musí časová pečiatka k podpisom pripojiť.

Vysvetlenie niektorých pojmov

Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu v listinnom svete. Jeho platnosť však nie je neobmedzená. Kvalifikovaný certifikát k elektronickému podpisu má obvykle platnosť 5 rokov a 1 mesiac.

Ak takýto podpis obsahuje aj kvalifikovanú časovú pečiatku, stáva sa rovnocenným s vlastnoručným podpisom, ktorý je úradne overený. Táto pečiatka teda (podobne ako pečiatka od matriky či notára na listine) vyjadruje presný dátum a čas vyhotovenia, čím dokazuje, že elektronický podpis ku konkrétnemu dokumentu v danom termíne naozaj existoval.

Dátum poslednej zmeny: 28. 12. 2022
Dátum zverejnenia: 18. 8. 2022