Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu osobne (odhlásenie vozidla z evidencie)

Doprava

Ak nevlastníte občiansky preukaz s čipom a vozidlu nebolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („technický preukaz s čipom“), je potrebné zmenu držiteľa vozidla oznámiť ktorémukoľvek dopravnému inšpektorátu. Na oznámenie zmeny držiteľa vozidla (odhlásenie vozidla z evidencie) máte 15 dní odo dňa, keď došlo ku skutočnosti spôsobujúcej zmenu v osobe vlastníka vozidla.

Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Ako sa to robí?

Na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť nasledujúce:

 1. Preukaz totožnosti.
 2. Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané („malý technický preukaz“).
 3. Osvedčenie o evidencii časť II („veľký technický preukaz“).
 4. Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (PZP). *
 5. Úradne overené splnomocnenie, ak zmeny neoznamuje priamo vlastník vozidla.
 6. V prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru.
 7. Písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla (platí od 1. 1. 2016). Písomné splnomocnenie nie je potrebné, ak 

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru splnomocnenie prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

V prípade, že je vlastníkom vozidla podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra.

Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak sa vozidlo prevádza na osobu blízku doterajšiemu držiteľovi vozidla; t. j. ak má byť novým držiteľom príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.

Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ)  kde sú možnosti:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho (to je preferovaný štandardný postup), alebo
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo.

Ak ostane TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, je potrebné vozidlu prideliť nové TEČ. Žiadateľ uvedie, aký druh TEČ žiada prideliť, kde sú možnosti:

pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,

 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ, ktoré má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla.

Na takomto spôsobe pridelenia nových TEČ je potrebné, aby sa vopred dohodli predávajúci a kupujúci.

Tiež žiadateľ uvedie, či

 • bude nový vlastník totožný s novým držiteľom,
 • zostane pôvodný vlastník (typicky sa to použije pri pokračovaní leasingu vozidla), alebo
 • bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní. Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť I.

Od 1.1.2023 platí správny poplatok žiadateľ, a to aj v prípade, ak nie je prítomný kupujúci.

*) Dávame do povedomia, že podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zaniká okamihom zápisu zmeny držby vozidla na inú osobu (na kupujúceho), to znamená, že sa stáva NEPLATNÝM. Pri prevodoch držby vozidiel má povinnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu nový držiteľ vozidla. Nový držiteľ vozidla (kupujúci) je povinný sa na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať platným potvrdením o poistení zodpovednosti alebo predbežným poistením zodpovednosti.

 
Vedeli ste?
Pri odhlásení vozidla z evidencie:
 • neplatíte žiadny správny poplatok,
 • nie je potrebné pristaviť vozidlo na kontrolnú obhliadku,
 • do osvedčenia o evidencii časť II („papierový technický preukaz“) sa zapíšu údaje o novom vlastníkovi vozidla,

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 29. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

 • Slovensko