Ústredný portál verejnej správy

Prihlásenie nového držiteľa vozidla z iného okresu osobne

Doprava

Ak nevlastníte občiansky preukaz s čipom a vozidlu nebolo vydané osvedčenie o evidencii časť I po 31. máji 2010 („technický preukaz s čipom“), musíte zmenu držiteľa vozidla oznámiť ktorémukoľvek dopravnému inšpektorátu. Na prihlásenie vozidla do evidencie máte 30 dní odo dňa, keď bývalý vlastník vozidla oznámil prevod držby vozidla na vás (§ 117 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pri využití uvedenej služby je potrebné, aby pôvodný majiteľ vozidlo najprv odhlásil.

Ako sa to robí?

Na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť nasledujúce:

  1. Platný doklad totožnosti
  2. Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia („veľký techničák“).
  3. Osvedčenie o evidencii časť I („malý techničák“).
  4. Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.
  5. Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia.
  6. Uhradený správny poplatok vo výške 66 eur (kolky sa predávajú na dopravných inšpektorátoch prostredníctvom kolkomatov, tzv. kioskov).
  7. Úradne overené splnomocnenie, ak prihlásenie nevykonáva priamo vlastník/držiteľ vozidla.

V prípade, že sa vlastníkom vozidla stáva podnikateľ, je potrebné predložiť originál výpisu z obchodného alebo zo živnostenského registra.

Ak nedodržíte 30–dňovú lehotu na prihlásenie vozidla do evidencie, musíte vykonať kontrolu originality a odborný posudok s výsledkom „spôsobilé“ tiež predložiť pri prihlasovaní nového držiteľa vozidla. Posudok o kontrole originality nemôže byť pritom starší ako 15 dní. V tomto prípade už nemusíte absolvovať obhliadku vozidla.

Konkrétny termín na dopravnom inšpektoráte na predloženie žiadosti a ostatných dokladov od vozidla si môžete dohodnúť prostredníctvom elektronickej služby

Dátum poslednej zmeny: 3. 1. 2023
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace dokumenty:

Lokalita

  • Slovensko