Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a povinného poistenia na Slovensku v súvislosti s pobytom alebo zamestnaním

Zamestnanie

 1. Zamestnávateľ – registrácia a povinnosti
 2. Zamestnanec – registrácia a povinnosti
 3. Práva a povinnosti týkajúce sa dôchodku

1. Zamestnávateľ- registrácia a povinnosti

Zamestnávateľ sa podľa zákona o sociálnom poistení prihlasuje do registra zamestnávateľov prostredníctvom tlačiva Registračný list zamestnávateľa najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Ak ide o prvé prihlasovanie spoločnosti do registra zamestnávateľov, spraví tak v papierovej forme, a to osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo tlačivo zašle poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

K Registračnému listu zamestnávateľa prikladá:

 • Zahraničný zamestnávateľ výpis z obchodného registra alebo iného registra, na základe ktorého je jeho činnosť povolená, preložený do slovenského jazyka. Ak predloží vlastný preklad, musí ho predložiť spolu s čestným vyhlásením o totožnosti obsahu výpisu z registra v slovenskom jazyku s obsahom výpisu z registra v cudzom jazyku.
 • Splnomocnenie – ak registráciu vykonáva splnomocnená osoba, a nie štatutárny zástupca spoločnosti.

Po registrácií je zamestnávateľovi pridelené desaťmiestne identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ variabilný symbol), ktoré potom uvádza na všetkých výkazoch a registračných listoch a pri platbách poistného.

Po prihlásení sa do registra si musí zamestnávateľ vybaviť prístup k elektronickým službám (e-Služby), ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa, a to podpísaním Dohody o používaní elektronických služieb. Nový zamestnávateľ sa môže prihlásiť do registra zamestnávateľov a vybaviť si prístup do e-Služby súčasne – podpíše Dohodu a súčasne vypíše a odovzdá aj registračný list zamestnávateľa. Urobí to priamo v pobočke Sociálnej poisťovne alebo dokumenty zašle cez ústredný portál verejnej správy elektronicky. Prihlásiť sa do e-Služby je možné buď pomocou elektronického občianskeho preukazu (pri prihlásení systém presmeruje používateľa na aplikáciu pre prihlásenie sa s eID) alebo pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie (tu je potrebné do smartfónu stiahnuť aplikáciu na generovanie jedinečného prihlasovacieho kódu). V prípade nedostupnosti elektronických služieb Sociálnej poisťovne (e-Služby) môže zamestnávateľ prihlásiť alebo odhlásiť zamestnancov formou predbežného prihlásenia/odhlásenia zamestnancov, a to mobilnou aplikáciou, e-mailom, faxom alebo sms správou.

Povinnosti zamestnávateľa

 • Registrovať každého zamestnanca (Registračný list fyzickej osoby) deň pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu práce,
 • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, okrem prerušenia tohto poistenia z dôvodu uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva,
 • predkladať výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy  sociálneho poistenia,
 • viesť a predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia (elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia),
 • plniť povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov do iných členských štátov EÚ, štátov EHP, Švajčiarska a Veľkej Británie,
 • ohlásiť dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca (ak trvá dlhšie ako 10 dní) a pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie,
 • poskytnúť Sociálnej poisťovni všetky informácie v súvislosti s  vyhlásením konkurzu.

Zdravotné poistenie

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, je povinný v zmysle § 24 ods. 1 písm. k) zákona  o zdravotnom poistení oznámiť do zdravotnej poisťovne, v ktorej má poistených svojich zamestnancov, vznik platiteľa do 8 pracovných dní od vzniku skutočnosti, na tlačive určenom úradom.

Zamestnávateľ má povinnosť registrovať sa v zdravotnej poisťovni vtedy, ak má aspoň jedného zamestnanca, ktorý je poistený v danej poisťovni.

Oznámenie obsahuje:

 • názov,
 • sídlo,
 • identifikačné číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • deň určený na výplatu príjmov zo závislej činnosti.

Pokiaľ je zamestnávateľom fyzická osoba:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • bydlisko.
Upozornenie
Poisťovni musíte hlásiť každú zmenu názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

K vyplnenému tlačivu Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného je potrebné predložiť:

 • kópiu úradného dokladu potvrdzujúceho vznik, existenciu a platnosť údajov o platiteľovi - výpis z OR,
 • živnostenské oprávnenie, zriaďovaciu listinu, koncesnú listinu,
 • Potvrdenie o pridelení IČO,
 • iné (podľa potreby a požiadaviek poisťovne).

Platenie poistného a príspevkov na sociálne poistenie (za zamestnávateľa)

Zamestnávateľ platí poistné z vymeriavacieho základu (VZ), a to v nasledujúcom členení:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z VZ,
 • na starobné poistenie, ak zamestnanec nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 14 % z VZ,
 • na starobné poistenie, ak je zamestnanec sporiteľ v 2. pilieri a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z 2. piliera v roku 2022 až 2024 vo výške 8,5 % a príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 5,5 %,
 • na invalidné poistenie 3 % z VZ,
 • na úrazové poistenie 0,8 % z VZ,
 • na garančné poistenie 0,25 % z VZ,
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z VZ, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase,
 • na poistenie v nezamestnanosti 0,5 % z VZ, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce,
 • na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,5 % z VZ,
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z VZ.

Poistné sa platí bezhotovostným stykom alebo poštovým peňažným poukazom za kalendárny mesiac pozadu, v deň určený na výplatu príjmov alebo posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné, ak nie je určený deň na výplatu príjmov. Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne (podľa registrácie zamestnávateľa) sú uvedené v časti poistné.

Ak zamestnávateľ nezaregistruje zamestnancov včas a včas za nich neodvedie poistné alebo ich odvedie v nižšej sume, Sociálna poisťovňa uplatní sankcie.

Zdravotné poistenie

Platiteľ poistného je povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné, a to prostredníctvom výkazov. Forma, vzory a štruktúra výkazov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Sadzby poistného na zdravotné poistenie:

 • pre zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu (2 %, ak je zamestnanec osobou zdravotne postihnutou),
 • pre SZČO 14 % z vymeriavacieho základu (7 %, ak je SZČO osobou zdravotne postihnutou),
 • pre zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu (5 %, ak zamestnáva zdravotne postihnutú osobu).

Podrobné postupy a ďalšie informácie Vám poskytne zdravotná poisťovňa.

2. Zamestnanec – registrácia a povinnosti

Zamestnanec nemá povinnosť registrovať sa v Sociálnej poisťovni, urobí to za neho zamestnávateľ, a to prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Povinné poistenie zamestnancovi vzniká dňom vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti a zaniká dňom zániku tohto právneho vzťahu. Za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ.

Bezodkladne po prihlásení zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálna poisťovňa sprístupní cez e-Služby zamestnávateľovi pridelené identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) zamestnanca. Ak má zamestnávateľ udelenú výnimku z komunikácie so Sociálnou poisťovňou prostredníctvom e-Služby, Sociálna poisťovňa zasiela zamestnávateľovi IČPV zamestnanca prostredníctvom e-schránky alebo listinnou formou prostredníctvom pošty. Zamestnávateľ je povinný uvádzať IČPV pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Povinnosti zamestnanca

K základným povinnostiam zamestnanca patrí najmä:

 • dodržiavať liečebný režim a pravidlá dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • oznámiť Sociálnej poisťovni skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak trvala viac ako 10 dní,
 • pri uplatnení garančnej dávky podať Žiadosť o priznanie dávky do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovného pomeru,
 • absolvovať lekárske vyšetrenie a kontroly na posúdenie spôsobilosti na prácu počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej pracovným úrazom.

Platenie poistného na sociálne poistenie (zamestnancom)

Poistné zamestnanec odvádza prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu vykoná zrážku zo mzdy, a to vo výške 9,4 % z vymeriavacieho základu (VZ) v nasledujúcom členení:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z VZ,
 • na starobné poistenie 4 % z VZ,
 • (Ak zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie u zamestnanca sa považuje za splnenú. To neplatí, ak si túto povinnosť nesplnil platiteľ príjmu zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, ktorý plní funkciu zamestnávateľa alebo zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 % alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 %.)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z VZ.

Zamestnancovi zo zaplateného poistného vzniká nárok na tieto dávky:

Z nemocenského poistenia:

 • nemocenské,
 • ošetrovné,
 • vyrovnávacia dávka,
 • tehotenské,
 • materské.

Z dôchodkového poistenia

 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok,
 • vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok (nárok na sirotský dôchodok môže do 26 rokov veku vzniknúť aj zamestnancovi, ktorý zároveň študuje),
 • rodičovský dôchodok.

Z poistenia v nezamestnanosti

 • dávka v nezamestnanosti (nárok na ňu má len uchádzač o zamestnanie po splnení zákonných podmienok nároku)

Z garančného poistenia

 • dávka garančného poistenia

Z úrazového poistenia

 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť,
 • náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Zdravotné poistenie

Za zamestnanca vypočítava a odvádza preddavky zamestnávateľ.

Všetky informácie ohľadom odvodov na zdravotné poistenie Vám poskytne Vaša zdravotná poisťovňa, resp. Váš zamestnávateľ.

3. Práva a povinnosti týkajúce sa dôchodku

Nárok na starobný dôchodok vznikne poistencovi dovŕšením dôchodkového veku  podľa platnej legislatívy SR a získaním najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia (prihliada sa aj na obdobia  poistenia získané v krajinách EÚ alebo zmluvnom štáte; podmienkou je získanie aspoň jedného roka obdobia dôchodkového poistenia v SR). O dôchodok musí poistenec požiadať písomnou žiadosťou v mieste svojho bydliska. Pri spisovaní žiadosti sú potrebné nasledovné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
 • doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy - dokedy štúdium trvalo),
 • ak ste narodený po roku 1963 – potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky,
 • ak ste muž - vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby,
 • rodné listy detí len ak
  • ste cudzinec a deti sa narodili (alebo dieťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku veku) v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky,
  • ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – predložte aj rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
  • bolo dieťa v starostlivosti inej osoby alebo ústavu – predložte aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o dieťa alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa),
 • doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003,potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení,
 • na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny a potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak žiadateľ získal obdobia poistenia v cudzine,
 • k žiadosti o invalidný dôchodok – tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“.

Dôchodok sa vypláva v mesačných splátkach vždy mesiac vopred v hotovosti alebo na bankový účet, v termíne určenom Sociálnou poisťovňou.

Nárok na invalidný dôchodok  môže vzniknúť iba vtedy, ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne určí stupeň invalidity podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení nad 40 %.

Dosiahnutím dôchodkového veku sa invalidný dôchodok nemení na starobný dôchodok. O starobný dôchodok musí poberateľ invalidného dôchodku písomne požiadať Sociálnu poisťovňu.

Zdravotné poistenie za dôchodcu, ktorý je poistencom v Slovenskej republike, platí štát.

Dôchodca (na tento účel) podľa §11 ods. 7 písm. b) zákona o zdravotnom poistení je fyzická osoba, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, alebo dôchodok
z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte.

Dátum poslednej zmeny: 3. 7. 2023
Dátum zverejnenia: 1. 12. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Sociálna poisťovňa
+421 906 171 989, +421 2 3247 1989

Lokalita

 • Slovensko