Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Vývoz tovaru

Financie a hospodárstvo

Využitie colného režimu vývoz má opodstatnenie v prípadoch, kedy sa má tovar prepraviť z colného územia Únie na miesto určenia mimo colného územia Únie

Na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz sú príslušné tieto colné úrady:

 • colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený vývozca,
 • colný úrad príslušný pre miesto, kde sa tovar balí alebo nakladá na odoslanie na vývoz,
 • iný colný úrad v príslušnom členskom štáte, ktorý je z administratívnych dôvodov príslušný pre predmetnú operáciu.

V prípade subdodávok je colným úradom príslušným pre umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz aj colný úrad zodpovedný za miesto, kde je usadený subdodávateľ.

V prípade opodstatnených okolnosti jednotlivého prípadu, iný colný úrad lepšie situovaný na predloženie tovaru colným orgánom je takisto príslušný na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz.

V prípade, ak tovar nepresahuje hodnotu 3000 EUR na zásielku a deklaranta a zároveň nepodlieha zákazom ani obmedzeniam môže byť colným úradom príslušným na umiestnenie tovaru do colného režimu vývoz aj colný úrad príslušný pre miesto výstupu tovaru z colného územia Únie.

Prepustenie tovaru do colného režimu vývoz bude povolené za podmienky, že predmetný tovar opustí colné územie Únie v rovnakom stave, v akom sa nachádzal v okamihu prijatia vývozného colného vyhlásenia. Tovar Únie, ktorý je navrhovaný do colného režimu vývoz a colného režimu pasívny zušľachťovací styk je pod colným dohľadom od okamihu prijatia colného vyhlásenia až do okamihu, keď je prepravený z colného územia Únie alebo je prenechaný v prospech štátu, je zničený alebo keď je platnosť colného vyhlásenia zrušená.

Podnikatelia a organizácie

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ musia byť zaregistrované v jedinečnom systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a mať tzv. číslo EORI. Tento jedinečný identifikátor  slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením Žiadosti o pridelenie čísla EORI.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej žiadosti. V prípade hospodárskych subjektov so sídlom na území SR sa zasiela len žiadosť, nie je potrebné zasielať výpisy z obchodných, živnostenských a iných podobných registrov. V prípade hospodárskych subjektov so sídlom mimo colného územia Únie sa spolu so žiadosťou zasielajú aj naskenované doklady (napr. výpis z obchodného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej sú usadené). Žiadosť o registráciu v danom  systéme je možné zaslať e-mailom  alebo poštou na adresu registračného útvaru, ktorým je útvar finančnej správy.

Podrobnejšie informácie o systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI), informácie týkajúce sa registrácie zahraničných subjektov, organizačných zložiek zahraničnej osoby alebo podniku zahraničnej osoby, fyzických osôb – nepodnikateľov je možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI

Podnikateľské subjekty môžu požiadať o status schváleného hospodárskeho subjektu (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO). Ide o akúsi známku kvality, kde povolenie AEO indikuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. Držiteľ povolenia AEO je preverený zo strany colných orgánov, ktoré osvedčili, že jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzická bezpečnosť tovaru počnúc od výroby cez skladovanie po prepravu, vyhovujú bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi povolenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Povolenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte sú platné v celej Európskej únii a nemá obmedzenú časovú platnosť.

Druhy povolenia AEO sú :

 • Povolenie AEOC – zjednodušené colné postupy
 • Povolenie AEOS – bezpečnosť a ochrana
 • Povolenie AEOF – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana. Oba druhy povolenia možno mať súčasne a vydané je jedno kombinované povolenie AEOF.

Držitelia povolenia AEO musia absolvovať náročný proces preverenia splnenia kritérií a preto sú považovaní za dôveryhodných partnerov finančnej správy.

O tom, ktoré kritéria je potrebné splniť, ako a kde podať žiadosť o vydanie povolenia AEO ako aj iné užitočné odkazy a kontakty je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/AEO

Colné konanie sa začína podaním colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze. Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či a za akých podmienok sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu alebo do spätného vývozu. Spravidla sa uskutočňuje štandardným postupom, pri ktorom colný úrad aj deklarant  musia dodržať všetky colné formality vyžadované colnými predpismi. Týmto nie je vylúčená možnosť použiť zjednodušené postupy v colnom konaní.

Colné vyhlásenie možno podať pred očakávaným predložením tovaru colným orgánom. Ak sa tovar nepredloží do 30 dní po podaní colného vyhlásenia, colné vyhlásenie sa považuje za nepodané.

Všetok tovar určený na prepustenie do colného režimu musí byť uvedený v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim. Tovar únie navrhnutý v colnom vyhlásení do colného režimu vývoz, pasívny zušľachťovací styk, tranzit alebo colné uskladňovanie, je pod colným dohľadom od okamihu prijatia colného vyhlásenia až do okamihu, keď je prepravený z colného územia Únie alebo je prenechaný v prospech štátu, je zničený alebo keď je platnosť colného vyhlásenia zrušená.

Pri vývoze tovaru môže byť colné vyhlásenie  (ďalej len „vývozné colné vyhlásenie“) podané jednou z nasledovných foriem:

 • Elektronickou formou – vývozné colné vyhlásenia sa podávajú elektronicky. Podrobnosti o podávaní vývozných colných vyhlásení elektronickou formou je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie

Vývozné colné vyhlásenie podané elektronickou formou musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a doručené do elektronickej podateľne finančnej správy (Informačný systém CEP).

 • Písomnou formou – v prípade, ak počas prevádzky dôjde k dočasnému zlyhaniu informačného systému colných orgánov alebo hospodárskych subjektov je možné, aby vývozné colné vyhlásenie bolo podané iným spôsobom ako pomocou techniky elektronického spracovania údajov – colné orgány akceptujú vývozné colné vyhlásenie v papierovej podobe.
 • Ústnym colným vyhlásením alebo iným úkonom, ktorým držiteľ tovaru prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do príslušného colného režimu.

Colnými režimami, ktoré prichádzajú do úvahy pri vývoze tovaru, sú:

 • vývoz – tovar sa má prepraviť z colného územia Únie na miesto určenia mimo colného územia Únie.
 • pasívny zušľachťovací styk - patrí medzi osobitné colné režimy a umožňuje, aby bol tovar Únie dočasne vyvezený z colného územia Únie s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Tovar Únie, ktorý bol na základe povolenia vydaného príslušným colným orgánom prepustený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, môže spätne doviezť v lehote stanovenej colnými orgánmi v povolení osoba, ktorá ho vyviezla, resp. so súhlasom držiteľa povolenia aj iná osoba. Na takýto tovar je možné na základe žiadosti držiteľa povolenia, resp. inej osoby, ktorá získala súhlas držiteľa povolenia, uplatniť pri jeho spätnom dovoze čiastočné alebo úplné oslobodenie od dovozného cla.
 • spätný vývoz - pre tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a ktorý sa má prepraviť z colného územia Únie, sa podáva vyhlásenie o spätnom vývoze na príslušnom colnom úrade.

Osobitným prípadom z pohľadu colného režimu ako aj formy podania colného vyhlásenia je dočasný vývoz s použitím karnetu ATA.

Karnet ATA je medzinárodný colný doklad, ktorý umožňuje prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, dočasné použitie, voľný obeh (v prípade späť vráteného tovaru), tranzitu s oslobodením od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze tovaru, bez nutnosti použitia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín a primerane poskytuje záruku na colný dlh a iné platby. Rovnako sa použije aj pri spätnom vývoze tovaru z colného územia EÚ. Vystavujúcim a záručným združením pre karnety ATA v Slovenskej republike je Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Karnet ATA môže byť použitý pre vývoz len za splnenia nasledovných podmienok:

 • musí byť vydaný v členskom štáte Únie,
 • ak bol karnet vydaný v členskom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru a potvrdilo a zaručilo sa zaň združenie usadené v Únii, ktoré je vystavujúcim a záručným združením zriadeným v Európskej únii a ktoré je súčasťou medzinárodného záručného reťazca.

Karnet ATA sa nesmie používať ako vývozné vyhlásenie v súvislosti s tovarom Únie, ak:

 • tento tovar podlieha vývozným formalitám na účely udelenia vývoznej náhrady v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • sa na tento tovar, ktorý bol súčasťou intervenčných zásob nevzťahujú opatrenia kontroly, pokiaľ ide o použitie alebo miesto určenia, podrobil colným formalitám pri vývoze na územia mimo colného územia Únie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
 • v prípade tohto tovaru vzniká nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že sa vyváža z colného územia Únie,
 • sa tento tovar prepravuje v rámci režimu pozastavenia cla na území Únie podľa smernice 2008/118/ES s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú ustanovenia článku 30 uvedenej smernice.

Podrobnejšie informácie o colných formalitách, o formách podávania colných vyhlásení ako aj samotného colného konania je možné získať kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/vyvoz/_informovanie

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/vyvoz/_colne-formality

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/vyvoz/_colne-konanie

 

Fyzické osoby - nepodnikatelia

Vývoz tovaru z colného územia Únie nie je obmedzený určitými limitmi ako tomu je pri dovoze tovaru na colné územie Únie pre účely oslobodenia od dovozných platieb. Vývozné clo sa v EÚ neuplatňuje. Pre bezpečné a bezproblémové doručenie zásielky neobchodného charakteru mimo colného územia Únie je potrebné si vopred zistiť podmienky, ktoré sa na danú zásielku v krajine príjemcu vzťahujú. Bližšie informácie týkajúce sa uplatňovania dovozných opatrení v krajine príjemcu je možné zistiť na stránkach organizácie World Customs Organization.

Informácie týkajúce sa zákazov a obmedzení pri dovoze do krajiny určenia je možné získať aj prostredníctvom zastupiteľských úradov v týchto krajinách resp. obchodných komôr.

V prípade, ak osoba, ktorá plánuje zaslať tovar mimo colného územia Únie nemá skúsenosti s colným konaním, odporúčame využiť služby spoločností, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú.

Ďalšie informácie o vývoze tovaru neobchodného charakteru je možné získať po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/vyvoz/_informovanie

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

 • Slovensko