Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Podnikateľské registre

Podnikanie

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré:

  • sa zapisujú do obchodného registra,
  • podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  • podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo
  • vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu,

sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ máte záujem podať návrh na zápis údajov do Obchodného registra, resp. návrh na zmenu údajov v OR, bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám.

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a  osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však majú povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote bude mať za následok automatický výmaz z RPVS, čo  súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nebudú môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

Automatický výmaz z registra partnerov verejného sektora z dôvodu nesplnenia povinnosti zosúladenia zapísaného stavu s novou právnou úpravou (preregistrácia) bude registrujúci orgán vykonávať  hromadným spôsobom, a to po vybavení podaní doručených do 31.7.2017 vrátane. Na účely overenia, či došlo alebo nedošlo k preregistrácii možno v RPVS​ využiť funkcionalitu v rámci rozšíreného vyhľadávania, kde treba zvoliť možnosť „Zobraziť nepreregistrované subjekty“ a následne spustiť vyhľadávanie (tlačidlo „Hľadaj“). Výsledkom použitia tohto filtra je zoznam subjektov, u ktorých nedošlo k zosúladeniu údajov s novou právnou úpravou.

Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa v prechodnom období, ako aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.  

Právna úprava RPVS:

Register partnerov verejného sektora nájdete na stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs/, viac informácií o samotnom registri, ako aj často kladené otázky nájdete na webe Ministerstva spravodlivosti SR.

Register úpadcov

Register úpadcov je informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo.

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle o konkurzoch a reštrukturalizáciách, majetku z konkurzov na predaj, obstarávaných službách pri správe konkurzného majetku, správcoch a konaniach, ktoré spravujú, konkurzných súdoch a konaniach, ktoré na nich prebiehajú. Zároveň poskytuje  štatistické informácie, a to najmä údaje o priemernej dĺžke konaní, priemernej miere uspokojenia veriteľov a priemerných nákladoch týchto konaní.

Dátum poslednej zmeny: 30. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2017

Lokalita

  • Slovensko