Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Ohlásenie živnosti

Podnikanie

Vznik oprávnenia na živnostenské podnikanie je podmienený jeho ohlásením na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ak sú splnené všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní.

Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností, ktoré je možné prevádzkovať na území SR. Ide o remeselné živnosti uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu, viazané živnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu a voľné živnosti, ktorých znenie nie je zákonom vymedzené. Pre uľahčenie výberu znenia voľných živností vypracovalo Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania ich indikatívny zoznam, ktorý nájdete na stránke ministerstva vnútra

Živnosť ohlasuje fyzická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – fyzická osoba a právnická osoba prostredníctvom tlačiva Ohlásenie živnosti – právnická osoba na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM). 

Fyzická osoba k ohláseniu živnosti priloží nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom SR (pri zahraničnej fyzickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre slovenskú fyzickú osobu zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť fyzickej osoby (podnikateľa) alebo jej zodpovedného zástupcu (ak podnikateľ sám nespĺňa odbornú spôsobilosť), v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (ak ho podnikateľ ustanovuje) 
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť (len v prípade ak, adresa miesta podnikania fyzickej osoby je odlišná od miesta bydliska), zahraničná fyzická osoba uvedie doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 • ak za žiadateľa podáva ohlásenie iná osoba, k ohláseniu pripojí aj splnomocnenie na zastupovanie  tejto osoby v konaní pred JKM.

Poznámka:
Vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2,  8 ods. 1, 2 a 5 živnostenského zákona, ktoré sa vyžaduje spolu s ohlásením živnosti je súčasťou formulára na ohlásenie živnosti.

JKM za fyzickú osobu – podnikateľa vykoná:

 • registračnú povinnosť u správcu dane (registrácia k dani z príjmov),
 • prihlasovaciu povinnosť v príslušnej zdravotnej poisťovni (k prihláseniu do systému povinného zdravotného poistenia),
 • oznamovaciu povinnosť v Sociálnej poisťovni (k prihláseniu do systému povinného sociálneho poistenia).

Zároveň identifikačné číslo (IČO) pridelí fyzickej osobe - podnikateľovi Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu (ak nebolo ešte pridelené).

Právnická osoba k ohláseniu živnosti priloží nasledovné doklady:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť jej zodpovedného zástupcu alebo doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť vydaný na meno právnickej osoby v prípade, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.),
 • výpis z registra trestov  osôb, ktoré nie  sú občanmi SR (pri právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený; pri zahraničnej právnickej osobe musí podmienku bezúhonnosti spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), pre osoby, ktoré sú občanmi SR zaobstará bezplatne výpis z registra trestov JKM,
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo spoločnosti (nepreukazuje sa pri právnických osobách, ktoré sa zapisujú do obchodného registra nakoľko právnická osoba preukáže právny titul k užívaniu sídla v konaní pred obchodným registrom), u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie (zodpovedný zástupca musí byť ustanovený do funkcie, ak právnická osoba ohlasuje remeselné alebo viazané živnosti),
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená,  
 • splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby v konaní pred JKM,
 • doklady potrebné na zápis do obchodného registra, ak sa spolu s ohlásením živnosti predkladá aj návrh na zápis do obchodného registra. 

Poznámka:
Vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2,  8 ods. 1, 2 a 5 živnostenského zákona, ktoré sa vyžaduje spolu s ohlásením živnosti je súčasťou formulára na ohlásenie živnosti.


JKM na požiadanie za právnickú osobu:

 • vykoná registračnú povinnosť u správcu dane (registrácia k dani z príjmov),
 • zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis údajov do obchodného registra vrátane súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu (založená slovenská právnická osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra a zahraničná právnická osoba),
 • zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdneho poplatku podľa osobitného predpisu (právnická osoba už zapísaná do obchodného registra).

Zároveň identifikačné číslo (IČO) pridelí právnickej osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu (ak nebolo ešte pridelené).

Úhrada správneho poplatku 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ohlasuje živnosť (žiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) spolu s ohlásením živnosti uhradí správny poplatok vo výške 7 € za každú ohlasovanú voľnú živnosť a vo výške 22 € za každú ohlasovanú remeselnú alebo viazanú živnosť. Správny poplatok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi a to prostredníctvom: platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu, potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise.

Zápis do Obchodného registra SR 

Právnická osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, môže  podať návrh na zápis do  tohto registra prostredníctvom JKM spolu s ohlásením živnosti (žiadosťou o vydanie živnostenského oprávnenia). Návrh na zápis do obchodného registra spolu s prílohami posiela JKM v stanovenej lehote registrovému súdu elektronicky podpísaným kvalifikovaným elektronickým podpisom JKM. JKM zároveň k návrhu na zápis priloží pridelené IČO právnickej osoby a doložku osvedčujúcu zaplatenie príslušného súdneho poplatku, ktorý navrhovateľ zaplatí pri podávaní návrhu na zápis na JKM.

Vydanie živnostenského oprávnenia 

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné (odo dňa kedy je ohlásenie živnosti alebo žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia spolu s požadovanými prílohami a výpis z registra trestov doručené a zároveň je uhradený aj správny poplatok).

Vedeli ste?

Právnické osoby, ktoré sa povinne nezapisujú do obchodného registra a právnické osoby už zapísané v obchodnom registri môžu začať prevádzkovať živnosť už v deň ohlásenia živnosti, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň, týmto dňom, a to aj pred vydaním živnostenského oprávnenia pokiaľ podanie spĺňa všetky náležitosti ohlásenia. 

Dátum poslednej zmeny: 3. 5. 2024
Dátum zverejnenia: 27. 1. 2014