Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Dovoz tovaru

Financie a hospodárstvo

Vstupom do EÚ sa SR stala 1. mája 2004  súčasťou spoločného trhu bez vnútorných daňových a colných hraníc medzi členskými štátmi EÚ, v ktorom je zabezpečený:

 • voľný pohyb osôb,
 • voľný pohyb tovaru,
 • voľný pohyb služieb,
 • voľný pohyb kapitálu.

V prípade dovozu tovaru z územia tretích štátov na colné územie Únie sa uplatňujú colné predpisy. Za tretí štát sa považuje aj územie členského štátu Únie, ktoré nie je colným územím Únie.

Tovarom sú všetky hnuteľné hmotné veci a elektrická energia uvedené v kombinovanej nomenklatúre colného sadzobníka, ktoré sú predmetom colného konania, boli predmetom colného konania, majú byť predmetom colného konania alebo mali byť predmetom colného konania.

O dovoze tovaru je možné zjednodušene hovoriť pri každom prepravení tovaru cez colnú hranicu colného územia Únie na územie EÚ resp. SR. Po jeho príchode na miesto určenia je možné zo strany príjemcu disponovať s týmto tovarom po splnení dovozných colných formalít uplatňovaných podľa colných predpisov a to či už na úrovni EÚ alebo na úrovni SR.

Takto prepravený tovar cez hranice colného územia Únie je pod tzv. colným dohľadom. Colný dohľad sa vykonáva:

 • colnými formalitami,
 • colnou kontrolou vrátane kontroly po prepustení,
 • iným postupom colného orgánu podľa colných predpisov.

Tovar vstupujúci na colné územie Únie podlieha od momentu vstupu colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám. Colnému dohľadu podlieha po dobu, ktorá je potrebná na určenie jeho colného statusu, a nesmie sa spod neho odňať bez súhlasu colných orgánov. Tovar, ktorý nie je tovarom Únie, podlieha colnému dohľadu do okamihu zmeny jeho colného statusu, jeho prepravy z colného územia Únie alebo zničenia.

Osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Únie, je povinná ho prepraviť bez zbytočného odkladu po ceste určenej colnými orgánmi a v súlade s ich pokynmi, ak existujú, na colný úrad určený colnými orgánmi alebo na akékoľvek iné miesto nimi určené alebo schválené alebo do slobodného pásma.

Tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie, predkladá colným orgánom osoba uvedená v čl. 139 ods. 1 alebo 3 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie v platnom znení (ďalej len „Colný kódex“) ihneď po jeho príchode na určený colný úrad alebo na iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi.

Tovar, ktorý nie je tovarom Únie sa od okamihu jeho predloženia colným orgánom považuje za dočasne uskladnený. Vyhlásenie na dočasné uskladnenie je potrebné podať najneskôr v čase predloženia tovaru colným orgánom. V zmysle čl. 149 Colného kódexu môže byť tovar dočasne uskladnený 90 dní bez možnosti predĺženia tejto lehoty.

Priestory, v ktorých môže byť tovar dočasne uskladnený musia byť schválené colnými orgánmi, pričom takéto povolenie je možné udeliť v zmysle čl. 148 ods. 2 Colného kódexu len osobám, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • sú usadené na colnom území Únie,
 • poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií,
 • poskytujú záruku v súlade s čl. 89 Colného kódexu.

V opodstatnených prípadoch môže byť tovar dočasne uskladnený aj na iných miestach, ktoré určili alebo schválili colné orgány a to za podmienok ustanovených v čl. 115 Delegovaného nariadenia.

Okrem tovaru podliehajú colnému dohľadu aj peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu alebo vystupujú z územia Slovenskej republiky do tretieho štátu.

Fyzická osoba, ktorá prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti v minimálnej výške 10 000 EUR alebo viac (ustanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva) je povinná písomne ohlásiť túto skutočnosť príslušnému colnému orgánu na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky MF SR č.161/2016 Z. z. Hodnota peňažných prostriedkov sa určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti.

Colný úrad vykonáva kontrolu plnenia ohlasovacej povinnosti pričom je oprávnený vyžadovať potrebnú súčinnosť kontrolovaných osôb. Colný úrad vykonáva kontrolu v súlade s oprávneniami a s použitím prostriedkov v súlade s predpismi v oblasti colníctva, ktorým je zákon č. 652/2004 Z. z..

 

Podnikatelia a organizácie

Všetky hospodárske subjekty so sídlom v EÚ alebo subjekty z tretích krajín, ktoré komunikujú s colnými správami členských štátov EÚ musia byť zaregistrované v jedinečnom systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a mať tzv. číslo EORI. Tento jedinečný identifikátor  slúži na identifikáciu hospodárskych subjektov pri komunikácii s colnými orgánmi členských štátov EÚ bez toho, aby sa tieto hospodárske subjekty museli zaregistrovať v každom členskom štáte, v ktorom vykonávajú svoje podnikateľské aktivity.

Hospodársky subjekt, ktorého zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy, musí požiadať o zaregistrovanie vyplnením Žiadosti o pridelenie čísla EORI.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe e-mailom zaslanej žiadosti. V prípade hospodárskych subjektov so sídlom na území SR sa zasiela len žiadosť, nie je potrebné zasielať výpisy z obchodných, živnostenských a iných podobných registrov. V prípade hospodárskych subjektov so sídlom mimo colného územia Únie sa spolu so žiadosťou zasielajú aj naskenované doklady (napr. výpis z obchodného registra, na základe ktorého vykonávajú svoju činnosť v krajine, v ktorej sú usadené). Žiadosť o registráciu v danom  systéme je možné zaslať e-mailom  alebo poštou na adresu registračného útvaru, ktorým je útvar finančnej správy.

Podrobnejšie informácie o systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI), informácie týkajúce sa registrácie zahraničných subjektov, organizačných zložiek zahraničnej osoby alebo podniku zahraničnej osoby, fyzických osôb – nepodnikateľov je možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI

Podnikateľské subjekty môžu požiadať o status schváleného hospodárskeho subjektu (slov. skratka SHS, angl. Authorised Economic Operators – skratka AEO). Ide o akúsi známku kvality, kde povolenie AEO indikuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. Držiteľ povolenia AEO je preverený zo strany colných orgánov, ktoré osvedčili, že jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzická bezpečnosť tovaru počnúc od výroby cez skladovanie po prepravu, vyhovujú bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi povolenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Povolenia AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte sú platné v celej Európskej únii a nemajú obmedzenú časovú platnosť.

Druhy povolenia AEO sú :

 • Povolenie AEOC – zjednodušené colné postupy
 • Povolenie AEOS – bezpečnosť a ochrana
 • Povolenie AEOF – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana. Oba druhy povolenia možno mať súčasne a vydané je jedno kombinované povolenie AEOF.

Držitelia povolenia AEO musia absolvovať náročný proces preverenia splnenia kritérií a preto sú považovaní za dôveryhodných partnerov finančnej správy.

O tom, ktoré kritéria je potrebné splniť, ako a kde podať žiadosť o vydanie povolenia AEO ako aj iné užitočné odkazy a kontakty je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/AEO

Po predložení tovaru colnému orgánu pri jeho dovoze na colné územie Únie nasleduje návrh na prepustenie do príslušného colného režimu formou colného vyhlásenia. Colné vyhlásenie predkladá colným orgánom osoba (ďalej len „deklarant“), ktorá môže colným orgánom tovar predložiť alebo môže predloženie tovaru zabezpečiť. Deklarant musí byť usadený na colnom území Únie. Výnimkou sú prípady colného režimu tranzit alebo dočasné použitie, prípady, kedy je colné vyhlásenie podávané príležitostne, a to aj pre colný režim konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, za predpokladu, že to colné orgány považujú za odôvodnené. Výnimkou sú taktiež osoby usadené v krajine, ktorej územie hraničí s colným územím Únie a ktoré predkladajú tovar uvedený v colnom vyhlásení na hraničnom colnom úrade Únie susediacom s touto krajinou pod podmienkou, že krajina, v ktorej je osoba usadená, poskytuje recipročné výhody osobám usadeným na colnom území Únie.

Podaním colného vyhlásenia sa začína colné konanie, ktorého cieľom je zo strany colných orgánov rozhodnúť o tom, či a za akých podmienok sa tovar prepúšťa do navrhovaného colného režimu a vybrať prípadné dovozné clo a iné platby vymerané pri dovoze tovaru. Spravidla sa uskutočňuje štandardným postupom, pri ktorom colný úrad aj deklarant  musia dodržať všetky colné formality vyžadované colnými predpismi. Colné konanie sa môže uskutočniť aj zjednodušeným postupom, pri ktorom colný úrad povolil vylúčenie niektorých colných formalít. Príslušným colným úradom na prepustenie tovaru do colného režimu je colný úrad zodpovedný za miesto, kde sa tovar predkladá colným orgánom. Pri určitých druhoch tovaru sú Finančným riaditeľstvom SR určené konkrétne pobočky colných úradov. Zoznam týchto pobočiek je zverejnený na webovom sídle finančnej správy tu:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/prislusnost-pcu-na-predlozenie

Colné vyhlásenie môže byť podané 

 • v papierovej forme (len v prípade havarijného stavu),  
 • elektronicky,
 • ústne alebo iným úkonom, ktorým prejavuje deklarant svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.

Podrobnosti o podávaní colných vyhlásení pri dovoze elektronicky je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektr-komunikacia-clo-emcs/podavanie-cv-dovoz-vyvoz/elektronicke-colne-konanie

Colné vyhlásenie pri dovoze podané elektronicky musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a doručené do elektronickej podateľne finančnej správy (Informačný systém CEP).

Informácie týkajúce sa povinnosti predkladania štandardných colných vyhlásení elektronicky a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe sú dostupné po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/

Colné režimy v dovoze sú:

 • prepustenie do voľného obehu,
 • osobitné colné režimy.

Osobitným colným režimom sa v súvislosti s dovozom rozumie:

 • colné uskladňovanie,
 • slobodné pásma,
 • dočasné použitie,
 • konečné použitie,
 • aktívny zušľachťovací styk,
 • tranzit.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa dovozu, colných režimov v dovoze, colných formalít, colného konania a finančného vyrovnania pri dovoze tovaru na colné územie Únie je možné nájsť po kliknutí na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz

Fyzické osoby  - nepodnikatelia

Tak  ako právnické osoby aj fyzické osoby – nepodnikatelia, ktorých zámerom je vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, musia byť zaevidované v centrálnom registri pre colné systémy (tzv. CReg). Týmto osobám sa číslo EORI neprideľuje.

Registráciu do CRegu zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do informačného systému CEP (viac o tomto systéme je uvedené v časti „CEP – centrálny elektronický priečinok“). To znamená, že sa fyzická osoba -  nepodnikateľ už nemusí osobitne registrovať do CRegu. Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriérnej spoločnosti alebo špedície) registráciu do CRegu buď zabezpečuje táto spoločnosť na základe splnomocnenia fyzickej osoby - nepodnikateľa alebo si fyzická osoba – nepodnikateľ zabezpečuje registráciu sama v zmysle postupov zverejnených na portáli FS v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby)“.

Informácie týkajúce sa dovozu tovaru neobchodnej povahy, tovaru obchodnej povahy prepravovaného poštou, tovaru prepravovaného kuriérnymi službami, tovaru prepravovaného v batožine cestujúceho, colných formalít, colného konania a finančného vyrovnania je možné zistiť kliknutím na nasledovné odkazy:

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/dovoz

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2018/2018.06.21_eCV_modul_WDO.pdf

 

Dovoz sa považuje za dovoz neobchodného charakteru:

a)      v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou inej a takéto zásielky:

- sú príležitostného charakteru,

- obsahujú tovar výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, ktorý svojím charakterom alebo množstvom nenaznačuje obchodný záujem,

- odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne;

b)      v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, ak:

- je príležitostného charakteru a

- pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar dovážaný ako darčeky; charakter a množstvo tovaru nesmú naznačovať, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

Tovar dovážaný osobami z tretích krajín, či už v osobnej batožine alebo doručený vo forme zásielky, ktorý je príležitostného charakteru a ktorý je vzhľadom na svoju povahu určený na súkromnú, osobnú resp. rodinnú potrebu osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie možno oslobodiť od platieb uplatňovaných pri dovoze tovaru, t.j. od cla, od spotrebnej dane v prípade, ak ide o tovar, ktorý takejto dani podlieha a od DPH. Toto oslobodenie je možné za určitých podmienok uplatniť aj pri zásielkach objednávaných fyzickými osobami, ale ktoré sú považované za tovar obchodnej povahy (tzv. internetové obchody).

Podrobné informácie o podmienkach pre oslobodenie dovezeného tovaru od cla a iných platieb vymeraných pri dovoze tovaru je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko