Ústredný portál verejnej správy

Doklady potrebné k začatiu podnikania

Podnikanie

Ak ste sa rozhodli začať podnikať , potrebujete zistiť, aké doklady je potrebné predložiť na príslušné úrady, aby ste boli pripravení na vybavovanie oprávnenia na podnikanie. Začať podnikať na Slovensku môžu občania Slovenskej republiky spravidla po dovŕšení plnoletosti, ale aj cudzinci v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Podnikať môžete ako fyzická alebo právnická osoba.

Fyzickou osobou – podnikateľom je najmä živnostník, ale patria sem aj tzv. slobodné povolania (napr. audítor, lekár, herec, spevák a pod.), samostatne hospodáriaci roľníci a ostané samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých podnikanie upravujú osobitné predpisy.

Právnické osoby môžu podnikať formou obchodných spoločností, akými sú: 

Ďalšou právnou formou podnikania dostupnou na Slovensku je družstvo

Každá z uvedených foriem podnikania má svoje špecifiká, čo sa týka dokladov a dokumentov potrebných na založenie. 

Živnosť

Živnosť je definovaná v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Živnosť sa zakladá ohlásením, ktoré sa vykonáva na miestne príslušnom okresnom úrade na odbore živnostenského podnikania (OŽP). 

Pri ohlasovaní živnosti je potrebné predložiť:

 • Doklad preukazujúci dosiahnutie plnoletosti: občiansky preukaz
 • Doklad o bezúhonnosti: výpis z Registra trestov (RT), ak nejde o občana Slovenskej republiky (pre našich občanov zabezpečí výpis z RT okresný úrad na OŽP v pozícii jednotného kontaktného miesta (JKM) pri ohlásení živnosti)
 • Súhlas príslušného súdu – dokladá sa v prípade, keď živnosť ohlasuje zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony
 • Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť  – potrebný v prípade, ak sa ohlasuje remeselná alebo viazaná živnosť (napr. doklad o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, osvedčenie o ukončení príslušného vzdelávania, atď.)
 • Doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania (ak je adresa podnikania odlišná od miesta bydliska)
 • Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie - ak podnikateľ sám nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti 

Na OŽP miestne príslušného okresného úradu je potrebné vyplniť formulár pre fyzickú alebo právnickú osobu určený na ohlásenie živnosti.

Ohlásenie živnosti je možné podať aj elektronicky prostredníctvom Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto

Viac informácií o živnostenskom podnikaní je možné získať na stránkach Ministerstva vnútra SR.

 
Vedeli ste?
JKM zároveň s ohlásením živnosti prihlási fyzickú osobu do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad.
 

 

Verejná obchodná spoločnosť (VOS)

VOS je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.) v § 76 - § 92.

Podmienky založenia VOS: 

 • Minimálne dvaja spoločníci – ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.

Dokumenty potrebné na zápis do OR:

 • Spoločenská zmluva
 • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania

Spoločenská zmluva musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • mená a bydliská spoločníkov
 • predmet podnikania

Návrh na zápis podávajú a podpisujú všetci zakladatelia, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené.

Komanditná spoločnosť (KS)

KS je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z.) v § 93 - § 104. 

Podmienky založenia KS:

 • Minimálne dvaja spoločníci – komandista a komplementár
 • Vklad komandistu – minimálne vo výške 250 eur

Na OR sa dokladá:

 • Spoločenská zmluva - podpísaná všetkými zakladateľmi s úradne osvedčenými podpismi 
 • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania
 • Vyhlásenie správcu vkladu – podľa osobitného zákona (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka) 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)

S. r. o. je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z.) v § 105 - § 153. 

Dňom zápisu do obchodného registra (OR) je s. r. o. oprávnená podnikať. 

Dokumenty, ktorými je potrebné disponovať na účely zápisu do OR:

 • Overená kópia živnostenského oprávnenia
 • Zakladateľská listina – v prípade jediného zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom
 • Vyhlásenie jediného spoločníka – jediný zakladateľ ním potvrdzuje, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r. o.
 • Vyhlásenie zakladateľa – jediná zakladajúca s. r. o.  ním potvrdzuje, že má viac spoločníkov
 • Spoločenská zmluva – v prípade viacerých zakladateľov s ich úradne osvedčenými podpismi
 • Stanovy – ak boli prijaté
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov – o tom, že základné imanie 5000 eur bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine)
 • Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad
 • Podpisový vzor konateľa alebo konateľov – musí byť úradne osvedčený
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti – potrebné pre zápis nehnuteľnosti ako sídla s. r. o.  do OR
 • List vlastníctva – k nehnuteľnosti, v ktorej bude mať s. r. o.  sídlo 

Na obchodný register sa podáva vyplnené tlačivo „Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra 

Návrh na zápis s. r. o. do OR je možné podať aj prostredníctvom služby ORSR - Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

Akciová spoločnosť (a. s.)

A.s.  je definovaná v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.) v § 154 - § 220.

V prípade a. s.  ide o dva typy založenia s ohľadom na zdroj prostriedkov vložených do základného imania:

 • Simultánne založenie - zakladatelia pokrývajú celé základné imanie vlastnými prostriedkami
 • Sukcesívne založenie - získavanie prostriedkov do základného imania na základe upisovania akcií 

Podmienky na zápis a. s.  do OR:

 • Upísanie celej hodnoty základného imania
 • Splatenie všetkých nepeňažných vkladov, na ktoré sa zaviazali zakladatelia
 • Splatenie najmenej 30 % všetkých peňažných vkladov

Dokumenty, ktoré sú potrebné na založenie a. s.:

 • Zakladateľská listina  - formou notárskej zápisnice v prípade jediného zakladateľa (jediným zakladateľom môže byť iba osoba s právnou subjektivitou)
 • Zakladateľská zmluva - formou notárskej zápisnice v prípade viacerých zakladateľov
 • Stanovy
 • Rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva - pokiaľ je predstavenstvo na základe stanov volené dozornou radou
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu
 • Znalecký posudok - preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií splatených týmto vkladom, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad
 • Oprávnenie na podnikanie v predmete podnikania
 • Iné listiny - ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov 

Pri sukcesívnom založení (upisovanie akcií) sa ešte vyžaduje:

 • Výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení spolu s dokladom o jej uverejnení
 • Listina upisovateľov - prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií
 • Notárska zápisnica - z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia 

Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva, ktorých podpisy musia byť úradne osvedčené. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.) je nový typ obchodnej spoločnosti upravený zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tento typ obchodnej spoločnosti je možné zakladať od roku 2017.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je „kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky s.r.o. (nízke požiadavky na základné imanie, jednoduchá štruktúra spoločnosti) a a. s. (podiel na základnom imaní je určený akciou s určitou (nominálnou) hodnotou, súčet hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu).

Viac informácií k novovzniknutej forme obchodnej spoločnosti nájdete v samostatnej životnej situácii Jednoduchá spoločnosť na akcie.

Družstvo

Družstvo je definované v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.) v § 221 - § 260.

Podmienky na založenie družstva:

 • Ustanovujúca členská schôdza - formou notárskej zápisnice
 • Počet členov - minimálne päť fyzických osôb alebo aspoň dve právnické osoby
 • Základné imanie - minimálne 1 250 eur

Kým je podaný návrh na zápis do OR, musí byť splatená aspoň polovica vkladov základného imania.

Dokumenty potrebné na zápis do OR:

 • Notárska zápisnica – z ustanovujúcej členskej schôdze
 • Stanovy – prílohou notárskej zápisnice
 • Doklad o splatení stanovenej časti zapisovaného základného imania
 • Doklad o živnostenskom alebo inom podnikateľskom oprávnení

Návrh na zápis do OR podáva predstavenstvo s úradne osvedčenými podpismi všetkých členov predstavenstva. 

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Vyhláška 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, 

ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2022
Dátum zverejnenia: 14. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS
redakcia@nases.gov.sk