Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR
tlacove@justice.sk

Obchodný register

Občan a štát

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon http://www.orsr.sk/about.asp.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb, odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré:

  • sa zapisujú do obchodného registra,
  • podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
  • podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo
  • vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu,

sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Verejný charakter obchodného registra oprávňuje každého, aby požiadal registrový súd o úradný výpis bez toho, aby preukazoval právny alebo iný záujem.

Registrový súd vyberá za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra poplatok. Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ máte záujem podať návrh na zápis údajov do Obchodného registra, resp. návrh na zmenu údajov v OR, bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Uvod.aspx.

Dátum poslednej zmeny: 28. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 15. 5. 2014

Lokalita

  • Slovensko