Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

Okres  Gelnica

Gelnica

Geografické ohranièenie
Rozlohou 584 km2 sa zaraďuje medzi stredne veľké okresy Slovenska. Hustota obyvateľstva je 52,9 na 1 km2. Sídla sú v dolinách riek alebo potokov stekajúcich z pohorí. Hraničí s troma okresmi Košického kraja (Spišská Nová Ves na severových., Rožňava na juhozáp. a Košice-okolie na juhových.), na severových. s okresom Prešov z Prešovského kraja. Takmer celé územie leží vo Volovských vrchoch v Slovenskom rudohorí, na vých. zasahuje Čierna hora, Branisko a Hornádska kotlina. Najvyšší vrch územia Zlatý stôl je vo Volovských vrchoch (1322 m. n. m.), najnižší bod územia pri vodnej nádrži Ružín (330 m. n. m.). V geologickej stavbe územia prevažujú prvohorné a staršie horniny - fylity, pieskovce, kvarcity a veľmi staré vulkanity (kremenné porfýry, tufy, diabasy). Povrch okresu hornatinný, s hlbokými, prevažne úzkymi riečnymi dolinami. V doline Hnilca je dno erózne rozšírené a lemované terasami. Vyššie položené pohoria patria do chladnej klimatickej oblasti, dolina Hnilca do mierne teplej klimatickej oblasti. Územie odvodňuje predovšetkým rieka Hnilec (52,5 km v okrese), ktorá sa vlieva pri obci Jaklovce do vodnej nádrže Ružín, postavenej na rieke Hornád. Významnejšie prítoky Hnilca sú Smolník, Stará Voda, Kojšovský potok. Územie nie je bohaté na podzemné zdroje pitnej vody, preto sa využívajú ako povrchové zdroje toky Perlový potok, Žakarovský potok, Hutný a Hrelikov potok, Bystrý potok, Kobuldzev. Pôdna pokrývka pomerne jednotvárna, hnedé lesné pôdy, v najvyšších polohách sa pod ihličnatými porastami vyvinuli ostrovy podzolov. Na Slovensku má okres Gelnica najväčšiu lesnatosť (74,6 %). Prevládajú smreky, miestami sa vyskytujú aj jedliny a bučiny. V najteplejších oblastiach na východe dubové lesy, na skalách borovica. Zo vzácnych rastlín sa vyskytuje horec jarný, ľalia cibuľkonosná, jastrabík pomarančový, nátržník zlatý, jesienka obyčajná, lipnica Molinerova. Z fauny žijú v prostredí ihličnatých lesov: jeleň lesný, srnec lesný, diviak lesný, líška hrdzavá, tetrov. K chráneným druhom patrí krkavec čierny, orešnica perlovaná, mlok karpatský. V obvode okresu sa nachádzajú prírodné pamiatky: Margecianska línia a Závadské skalky, dve prírodné rezervácie Kloptaň a rašelinisko Poľana, navrhované na vyhlásenie sú 2 veľkoplošné a 11 maloplošných území (napr. Folkmarská skala, Starovodské jedliny, Talaby). Počet národných kultúrnych pamiatok: 76.
Hospodársko-infraštruktúrna charakteristika
Počet obyv. 30841, priemerný vek 34,7 (sčítanie r. 2001). Počet obyv. žijúcich vo vidieckych sídlach (79 %) vysoko prekračuje celoslovenský priemer. Vzdelanostná štruktúra: 7989 základné, 7498 učňovské a stredné odborné bez maturity, 1281 úplné stredné učňovské, 3784 úplné stredné odborné, 1237 úplné stredné všeobecné, 96 vyššie, 1091 vysokoškolské vzdelanie. Ekonomicky aktívne obyv. v jednotlivých odvetviach hospodárstva: 2509 priemyselná výroba, 1524 doprava, skladovanie a spoje, 1375 lesníctvo, 1185 verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie, 1145 veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru, 795 školstvo, 665 zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, 491 stavebníctvo, 381 nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum, 355 poľnohospodárstvo a poľovníctvo, 314 ostatné verejné a sociálne služby, 269 hotely a reštaurácie, 248 ťažba nerastných surovín, 171 výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, 70 peňažníctvo a poisťovníctvo. Z obyv. v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych činí 79 %. Domový fond tvorí 7645 rodinných domov, 233 bytových domov a 82 ostatných budov. Počet bytov: 10454. V okrese sa nachádza 1208 ekonomických subjektov (vrátane neziskových záujmových združení a verejnoprávnych subjektov), z toho 892 fyzické osoby - podnikatelia, 788 živnostníci, 222 neziskové organizácie, 94 podniky, 50 samostatne hospodáriaci roľníci, 39 slobodné povolania. Podniky podľa právnej formy: 68 obchodných spoločností (z toho 64 s. r. o., 3 a. s.), 5 družstiev. Ťažiskovým odvetvím hospodárstva okresu je metalurgický a kovospracujúci priemysel. Najvýznamnejšie podniky nie sú sústredené v sídle okresu, ale v Prakovciach - výroba ocele, železa a ferozliatin, automobilových nadstavieb, odliatkov, komunálnych vozidiel a špeciálneho náradia, tvarovanie za studena, výroba kovových konštrukcií, výroba nožiarskeho tovaru, špeciálne náradie pre ŽSR, výroba kovových konštrukcií, oprava a montáž priemyselných strojov a zariadení, výroba pracovných odevov. Smolník - výroba cigár a fajkového tabaku. Margecany - výroba vápna a cevamitu. Gelnica - zvarence pre zemné stroje, prepravných plošín, výroba, montáž a predaj motorov a turbín, stavebníctvo. Na Ružíne sú v prevádzke 2 vodné elektrárne. Celková výmera lesného pôdneho fondu je 43271 ha, z toho 44 % vo vlastníctve miest a obcí, 35 % štátu, 20 % pozemkových spoločenstiev. Najväčším vlastníkom je OLZ, š. p., Lesy Košice s 15415 ha. Nachádza sa tu 17 poľovných revírov, z toho 4 režijné v užívaní Štátnych lesov. Súčasť významnej zemiakárskej oblasti na východe Slovenska s podielom polovice hrubej rastlinnej produkcie v okrese. Z obilovín sa pestuje jačmeň, raž aj pšenica. Rozsiahle plochy zaberajú lúky a pasienky. Na 20 % výmery poľnohospodárskej pôdy hospodári 5 PD (Gelnica, Kluknava, Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo). Živočíšna výroba (chov oviec - vyšľachtených valašiek, hovädzieho dobytka) prevláda nad rastlinnou. V rámci Košického kraja má okres najmenší podiel na investíciách (1 %, r. 1998). Najbližšie pripojenie na diaľnicu je pri obci Široké (z obce Kluknava, 11 km od hraníc okresu) a na cestu I. tr. 1/18 E50 pri obci Spišské Podhradie. Územie okresu je vzdialené od hraničných prechodov s Maďarskom - 52 km, Poľskom - 120 km a Ukrajinou - 140 km. Územím prechádza dvojkoľajová elektrifikovaná železničná trať Bratislava - Košice. Významným žel. uzlom sú Margecany. Druhou traťou je jednokoľajová neelektrifikovaná trať na trase Margecany - Zvolen. Obce sú začlenené do jednej primárnej oblasti pevnej telekomunikačnej siete dominantného prevádzkovateľa. Hustota telefónnych staníc na 100 obyv. je v okrese 23 % (na Slovensku 31 %). Verejný vodovod je vybudovaný v 13 obciach, vrátane všetkých sídiel nad 2000 obyv. Verejnú kanalizáciu má vybudovanú alebo rozostavanú 9 obcí (45 % obcí okresu). Celé územie je pokryté rozvodmi a možnosťami dodávok el. energie zo sústavy Vojany. Miera nezamestnanosti prevyšuje celoslovenský priemer (23 %, r. 2003). Zdravotnícke zariadenia: Nemocnica s poliklinikou v Gelnici, 6 lekární. Zariadenia sociálnych služieb: Gelnica (4), Smolnícka Huta (2), Prakovce (2), Smolník (2), Helcmanovce (1), Margecany (1), Nálepkovo (1), Švedlár (1), Veľký Folkmar (1), Žakarovce (1). Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: Pohoda Gelnica, Domov dôchodcov Nálepkovo. Neinvestičné fondy: Zdravie Gelnica, Mladosť Gelnica.
Administratívna štruktúra
Celé územie dnešného okresu patrilo od 13. stor. do r. 1922 do Spišskej župy. Okres Gelnica sa utvoril v r. 1923 (na severových. väčší o 3 dnešné obce Spišskonovoveského okresu a 1 obce Prešovského okresu, na severozáp. menší o 4 dnešné obce). V r. 1960 - 1996 územie pričlenené k okresu Spišská Nová Ves. Sídelnú štruktúru tvorí mesto Gelnica a 19 obcí. Od r. 2004 patrí okres Gelnica do pôsobnosti Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi (odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového riadenia, útvar vnútorných vecí). V Gelnici (Hlavná č. 1) sú zriadené pracoviská ObÚ Spišská Nová Ves pre úsek všeobecnej vnútornej správy - priestupkové veci a pre úsek živnostenského podnikania. Orgány špecializovanej miestnej štátnej správy v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev v obvode okresu Gelnica: Obvodný pozemkový úrad Spišská Nová Ves, Obvodný lesný úrad Gelnica, Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves - det. pracovisko Gelnica, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice-okolie, Krajský stavebný úrad Košice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, Krajský školský úrad Košice, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves - pracovisko Gelnica. Sídla matričných úradov: Gelnica, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Mníšek nad Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Smolník a Švedlár. V rámci okresu je jediný spoločný Obecný úrad v Kluknave pre obce Kluknava, Richnava a Hrišovce s 3848 obyv. (stavebné konanie). V zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa nachádzajú Gymnázium, Stredné odborné učilište, Obchodná akadémia a dve Školy v prírode, všetky so sídlom v Gelnici.
Rozvojová stratégia
Geomorfologická charakteristika obcí je predpokladom, že okres Gelnica môže po úpravách na niektorých problematických miestach z hľadiska životného prostredia využiť svoj prírodný potenciál na rozvoj cestovného trhu. Pomocou investícií do základnej infraštruktúry (zlepšenie miestnych komunikácií, nevyužívaný domový fond, objekty po banskej činnosti) sa dá oživiť cestovný ruch (nie masového charakteru) ako alternatívna ekonomická aktivita, ktorá stabilizuje ekonomickú situáciu obyv. Hlavný potenciál cestovného ruchu mikroregiónu Hnileckej doliny tvorí predovšetkým príroda a kultúrno-historické dedičstvo. Prírodné danosti ponúkajú predpoklady pre dovolenky na zotavenie, rodinné dovolenky, športové aktivity, študijné pobyty. Športovorekreačné aktivity ako doplnkové služby patria k rozhodujúcim činiteľom cieľových potrieb turistov - rekreantov. V obciach sú v súčasnosti tieto zariadenia rekreácie a športu: turistické značkované trasy, náučný chodník, cykloturistické značkované trasy, lyžiarske zjazdové trate s prepravnými zariadeniami, futbalové ihriská, volejbalové ihriská, strelnice, bikros, motokros, snežné skútre, vodné skútre, priestorový informačný systém. Kultúrno-historické dedičstvo je spojené s baníctvom a naň nadväzujúcim hutníctvom, hámorstvom, železiarstvom, uhliarstvom, budovaním vodných a parných elektrární, prepravou vyťažených rúd a dreva úzkokoľajnými železnicami, s rozvojom remesiel. V okrese existuje mnoho artefaktov, zbierok, odborných historických dokumentov (písomných, grafických), nevytvorený systém komplexnej prezentácie. Klimatické pomery ponúkajú široké možnosti pre obnovu tradičného klimatického kúpeľníctva v okolí obcí Smolník, Nálepkovo a Kojšov. Demografický vývoj poukazuje na negatívny trend migrácie obyv. (zlá ekonomická situácia v regióne a nedostatok pracovných miest). Vzhľadom k vzdelanostnej úrovni (nedostatok vysokoškolsky vzdelaných ľudí) je potrebné využiť potenciál vidieckeho obyv. cez rozvoj aktivít malého a stredného podnikania v oblasti lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, služieb vidieckeho cestovného ruchu, rozvoja remesiel. V oblasti ľudských zdrojov je silnou stránkou okresu vysoký podiel stredoškolsky vzdelanej pracovnej sily, vysoká miera ekonomickej aktivity žien, existujúca sieť zariadení umožňujúcich ekonomickú aktivitu zamestnaných matiek, dostatok kvalifikovaných síl v strojárskom priemysle, existencia potenciálu pre rozvoj zamestnanosti v oblasti služieb (rekreácia, cestovný ruch). V oblasti priemyslu a služieb sú to skúsené firmy strojárskeho a metalurgického priemyslu, dlhodobá tradícia a zázemie kvalifikovaných pracovných síl v strojárskom priemysle, blízka prítomnosť zahraničných investorov (Embraco, Whirpool, Matsushita), výdatné prírodné zdroje drevnej hmoty. V oblasti dopravnej infraštruktúry je to priame žel. spojenie väčšiny obcí s Gelnicou a žel. uzlom Margecany, malá vzdialenosť od krajského centra (s dobre vybudovaným cestným, žel. a leteckým spojením), vybudovaná cestná a telefónna sieť do všetkých obcí regiónu. Podrobná stratégia ekonomického rozvoja Hnileckej doliny (r. 2003) identifikovala 5 základných projektových zámerov s potrebnou vzájomnou podporou spoločenstva: zmena energetickej koncepcie mikroregiónu aplikovaním obnoviteľných zdrojov (zníženie prevádzkových nákladov a emisií zo spaľovania fosílnych palív), podnikateľský inkubátor v Gelnici, remeselnícke domy, teledomy a kitchen inkubátory vo vybraných obciach (zlepšenie podnikateľských podmienok a marketingovej stratégie), rozvoj cestovného ruchu založeného na prírodných danostiach, baníckej a hámorníckej tradícii (zvýšenie návštevnosti mikroregiónu, obnova historických, kultúrnych a prírodných hodnôt), komunitné programy spoločenstiev (rozvíjanie duchovného, historického, kultúrneho potenciálu mikroregiónu), projekt Čistý Ružín (zníženie ekologickej zaťaženosti mikroregiónu a zlepšenie životných podmienok jeho obyv.). Do projektu Tvoj Spiš (podpora komunitného života a vytváranie pracovných príležitostí v obciach pre sociálne znevýhodnené skupiny obyv.) sa zapojilo niekoľko obcí okresu (Nálepkovo, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár). Na projekte Infovek participuje v okrese 12 ZŠ, 2 špeciálne ZŠ, 1 SOÚ, 1 odborné učilište, 1 gymnázium a Centrum voľného času.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť