Ústredný portál verejnej správy

Formuláre petície

Formuláre súvisiace s petíciami

Sekcia obsahuje formulár na nahlásenie výsledku vybavenia petície. Formulár je orgán verejnej moci (OVM) povinný zaslať do desiatich pracovných dní od vybavenia petície. Povinné zverejňovanie výsledkov vybavenia petície je účinné od 1. septembra 2015.
Formulár môžu odosielať oprávnení používatelia s úplným alebo čiastočný prístupom k elektronickej schránke OVM, pričom nemusia mať pridelenú špeciálnu rolu (rozsah oprávnenia).

Oznámenie výsledku vybavenia petície

Prostredníctvom formulára nahlasujete výsledok vybavenia petície za OVM, v ktorého zastúpení ste prihlásení. Vyplnený formulár sa zasiela na Ústredný portál verejnej správy, ktorý zaslané údaje štatisticky vyhodnotí a zabezpečí zverejnenie výsledku vybavenia petície na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Prejsť na formulár