Ústredný portál verejnej správy

Formuláre zamestnanci

Registrácia a správa prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM

V tejto sekcii sú zverejnené formuláre potrebné na registráciu a spravovanie prístupov pre zamestnancov orgánov verejnej moci (OVM), ktorí pristupujú do informačných systémov verejnej správy (IS VS) s využitím autentifikačného prostriedku - grid karty. Informačný systém
je v tomto prípade agendový systém alebo špecializovaný portál v správe OVM, ktorý je integrovaný na autentifikačný modul ÚPVS a ktorý umožňuje zamestnancom prihlásiť sa prostredníctvom grid karty.

Oprávnenými používateľmi na odoslanie formulárov sú zástupcovia OVM, ktorí majú udelené oprávnenie na zákonné alebo plné zastupovanie OVM. Odoslanie formulárov na spracovanie je podmienené opätovným prihlásením sa oprávnenej osoby prostredníctvom eID karty. Viac informácií o postupe registrácie zamestnancov OVM, správe prístupov a grid kariet nájdete v:

Registrácia zamestnanca a vygenerovanie Grid kariet

Formulár žiadosti umožňuje registrovať prístup pre zamestnancov OVM, ktorí sa budú prihlasovať do špecializovaného portálu alebo agendového systému. Na registráciu je potrebné uviesť meno a priezvisko zamestnanca a vybrať mu príslušnú rolu z číselníka, ktorá ho oprávni využívať vybranú funkcionalitu systému. Vo formulári je potrebné zadať aj počet grid kariet, ktoré majú byť vygenerované a môžu byť následne spárované s registrovaným zamestnancom prostredníctvom formulára Žiadosť o párovanie autentifikačného prostriedku zamestnancovi OVM. Súbor s vygenerovanými grid kartami je zasielaný do elektronickej schránky OVM a sprístupní sa cez heslo zaslané ako SMS na telefónne číslo, ktoré je potrebné uviesť vo formulári.


Spárovanie Grid karty

Po úspešnej registrácii zamestnancov a vyžiadaní grid kariet je potrebné vygenerované grid karty spárovať s registrovanými zamestnancami. Žiadosť o párovanie autentifikačného prostriedku zamestnancovi OVM umožňuje spárovať zamestnanca s grid kartou vyplnením identifikátora identity (zamestnanca) a sériového čísla karty. Spárovanie karty so zamestnancom je možné časovo obmedziť.
Vo formulári je potrebné uviesť minimálne dátum, odkedy má byť grid karta spárovaná.


Zmena údajov zamestnanca

Prostredníctvom žiadosti je možné požiadať o zmenu povinne uvádzaných údajov o zamestnancovi, ktorý má registrovaný prístup
k informačnému systému. Zmena údajov sa týka mena a priezviska zamestnanca a priradenia alebo odobratia roly. Na identifikáciu zamestnanca je potrebné vyplniť údaj identifikátor identity (zamestnanca). Tento údaj nie je možné meniť prostredníctvom žiadosti.


Zmena hesla zamestnanca

Žiadosť umožňuje oprávnenému používateľovi zmeniť jeden z prihlasovacích údajov zamestnanca – heslo. Zamestnanec použije novo vygenerované heslo na jedno prihlásenie do IS VS, ktorý ho následne vyzve na zmenu hesla. Na identifikáciu zamestnanca je potrebné vyplniť údaj identifikátor identity (zamestnanca).


Zablokovanie prístupu zamestnanca

Prostredníctvom formulára Žiadosť o zablokovanie prístupu zamestnanca OVM je možné prístup do IS VS blokovať. Po spracovaní požiadavky sa zamestnanec nemôže prihlásiť k IS VS, ale existujúce spárovanie zamestnanca s grid kartou týmto úkonom nie je ovplyvnené a zostáva zachované. Na identifikáciu zamestnanca je potrebné vyplniť údaj identifikátor identity (zamestnanca).


Odblokovanie prístupu zamestnanca

Formulár slúži na zrušenie blokovania prístupu zamestnanca, ktorý bol predtým zablokovaný. Po úspešnom spracovaní požiadavky sa bude zamestnanec môcť opäť prihlásiť k IS VS. Na identifikáciu zamestnanca je potrebné vyplniť údaj identifikátor identity (zamestnanca).


Deaktivácia prístupu zamestnanca

Deaktiváciou prístupu je zrušená samotná registrácia prístupu zamestnanca. Zamestnanec nebude schopný sa k IS VS prihlásiť. Na identifikáciu zamestnanca je potrebné vyplniť údaj identifikátor identity (zamestnanca). V prípade obnovenia prístupu je potrebné požiadať o registráciu prístupu prostredníctvom formulára Žiadosť o registráciu zamestnanca OVM a vygenerovania grid kariet.


Zrušenie spárovania Grid karty

Prostredníctvom Žiadosti o zrušenie spárovania autentifikačného prostriedku je možné zrušiť prepojenie grid karty na príslušného zamestnanca. Vo formulári je potrebné uviesť identifikátor identity (zamestnanca) a sériové číslo spárovanej grid karty. Zamestnancovi
je možné následne prideliť inú vygenerovanú grid kartu odoslaním formulára Žiadosť o párovanie autentifikačného prostriedku zamestnancovi OVM.


Zneplatnenie Grid karty

Žiadosť umožňuje zneplatniť vygenerovanú grid kartu. Neplatnú kartu nie je možné spárovať s registrovaným zamestnancom OVM. Vo formulári je potrebné uviesť sériové číslo grid karty.


Vygenerovanie Grid kariet

Formulár umožňuje požiadať o vygenerovanie ľubovoľného počtu grid kariet. Vo formulári je potrebné uviesť telefónne číslo oprávnenej osoby, ktorej bude doručené heslo k elektronickému dokumentu obsahujúcemu vyžiadané grid karty do SMS. Zaheslovaný dokument je zasielaný do elektronickej schránky OVM.