Ústredný portál verejnej správy

Formuláre organizačné jednotky

Zriadenie a správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií OVM

Ak má majiteľ elektronickej schránky, ktorý je OVM, organizačnú zložku alebo má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov a je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, môže oprávnená osoba požiadať o zriadenie, resp. zrušenie elektronickej schránky pre takúto zložku alebo organizáciu.

Oprávnenou osobou na odoslanie formulárov na zriadenie a správu elektronických schránok pre svoje zložky a organizácie je vedúci (štatutár) alebo iná osoba v zastúpení OVM, ktorá má udelený rozsah oprávnenia, tzv. rolu „Správa organizačných zložiek“ (kód: R_IAM_GESTOR_OJ). 
Orgán verejnej moci, ktorý schránku zriaďuje, pôsobí v postavení OVM – matky. Odoslanie formulárov na spracovanie je podmienené opätovným prihlásením sa oprávnenej osoby prostredníctvom eID karty. 
Viac informácií o zriadení a správe elektronických schránok pre zložky a organizácie OVM nájdete v návode Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci [.pdf, 869 kB].

Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity

Vo formulári je potrebné vyplniť povinné polia, ktoré slúžia na identifikáciu organizačnej zložky alebo organizácie OVM a jeho zákonného zástupcu. 

  • Pole „IČO“ zobrazí automaticky identifikačné číslo orgánu verejnej moci, ktorý zložku alebo organizáciu vytvára. Systém následne pri zriadení elektronickej schránky pridelí organizácii vlastné číslo/sufix. IČO s príslušným sufixom sa bude následne zobrazovať oprávneným osobám v prihlasovacom menu na portáli.
  • Identifikačnými údajmi vedúceho subjektu je identifikátor (meno, priezvisko, rodné číslo) zákonného zástupcu (vedúceho, štatutára) zložky alebo organizácie OVM.  Zákonný zástupca OVM - matky, ktorý vytvára schránku pre svoju zložku alebo organizáciu, bude automaticky aj zákonným zástupcom organizačnej zložky alebo organizácie.

Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity

Vo formulári je potrebné uviesť číslo organizačnej zložky alebo sufix, pod ktorým je subjekt evidovaný (údaj je dostupný v časti „Môj profil“ OVM – matky). Prostredníctvom formulára je možné zmeniť údaje, ktorými sú: názov subjektu, právna forma, zákonný zástupca subjektu alebo adresa.


Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity

Formulár umožní zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie OVM. Na identifikáciu subjektu je potrebné uviesť číslo organizačnej zložky alebo sufix.