Ústredný portál verejnej správy

Formuláre zastupovania

Udelenie oprávnenia orgánu verejnej moci fyzickej osobe

Formulár slúži na identifikáciu fyzickej osoby (FO), ktorá bude oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci (OVM). Oprávnenie sa vzťahuje na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM a na rozsah ďalších oprávnení súvisiacich s funkcionalitou Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Udelením oprávnenia môže FO získať plné alebo čiastočné zastupovanie OVM.

 • V žiadosti je možné identifikovať viacero osôb, ktorým žiadateľ udeľuje oprávnenie prostredníctvom tlačidla „Pridať“ a
  s uvedením dátumu, odkedy má určené oprávnenie platiť.
 • Funkcia „Možnosť postúpiť oprávnenie“ umožní oprávnenej osobe postúpiť jej udelené oprávnenia k elektronickej schránke
  a ďalšie oprávnenia na ÚPVS na inú fyzickú osobu.
 • Nastavenia prístupu k schránke a rozsahu oprávnení je možné postupovať na inú FO maximálne v rozsahu, ktorým disponuje žiadateľ (napr. nie je možné, aby osoba s čiastočným prístupom k elektronickej schránke OVM udelila inej osobe oprávnenie na úplný prístup k schránke OVM).
 • Žiadateľ má možnosť udeliť úplný alebo čiastočný prístup do elektronickej schránky OVM. Úplným prístupom sa rozumie sprístupnenie celého obsahu elektronickej schránky s výnimkou nastavení, ktoré sú viazané na zákonného zástupcu (štatutára). Čiastočný prístup do elektronickej schránky vymedzuje oprávnenia na určené funkcie schránky a jej priečinky. Tieto oprávnenia
  sa ďalej definujú priamo v elektronickej schránke v časti Nastavenia v záložke Detail schránky - pridelenie oprávnení. Rozsah oprávnení sa vzťahuje na pridelenie určitých rolí oprávnenej osobe, ktoré súvisia s funkcionalitou spoločných modulov ÚPVS,
  ako napr. správa elektronických formulárov, zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli, čítanie záznamov v úložisku, zápis záznamov do úložiska, odosielanie SMS notifikácie, odosielanie e-mailovej notifikácie a ďalšie. Predmetné oprávnenia budú sprístupňované postupne spolu s nasadzovaním jednotlivých spoločných modulov ÚPVS.
 • Polia označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie.

Udelenie oprávnenia orgánu verejnej moci podnikateľovi

Formulár slúži na identifikáciu podnikateľa, ktorým môže byť fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bude oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci (žiadateľ). Oprávnenie sa vzťahuje na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM a na rozsah ďalších oprávnení súvisiacich s funkcionalitou Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Udelením oprávnenia môže štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba - podnikateľ získať plné alebo čiastočné zastupovanie OVM.

 • V žiadosti je možné identifikovať viacero podnikateľov, ktorým žiadateľ udeľuje oprávnenie prostredníctvom tlačidla „Pridať“ a
  s uvedením dátumu, odkedy má určené oprávnenie platiť.
 • Funkcia „Možnosť postúpiť oprávnenie“ umožní oprávnenej osobe postúpiť jej udelené oprávnenia k elektronickej schránke
  a ďalšie oprávnenia na ÚPVS na inú fyzickú osobu.
 • Nastavenia prístupu k schránke a rozsahu oprávnení je možné postupovať na inú FO maximálne v rozsahu, ktorým disponuje žiadateľ (napr. nie je možné, aby osoba s čiastočným prístupom k elektronickej schránke OVM udelila inej osobe oprávnenie na úplný prístup k schránke OVM).
 • Žiadateľ má možnosť udeliť úplný alebo čiastočný prístup do elektronickej schránky OVM. Úplným prístupom sa rozumie sprístupnenie celého obsahu elektronickej schránky s výnimkou nastavení, ktoré sú viazané na zákonného zástupcu (štatutára). Čiastočný prístup do elektronickej schránky vymedzuje oprávnenia na určené funkcie schránky a jej priečinky. Tieto oprávnenia
  sa ďalej definujú priamo v elektronickej schránke v časti Nastavenia v záložke Detail schránky - pridelenie oprávnení.
  Rozsah oprávnení sa vzťahuje na pridelenie určitých rolí oprávnenej osobe, ktoré súvisia s funkcionalitou spoločných modulov ÚPVS,
  ako napr. správa elektronických formulárov, zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli, čítanie záznamov v úložisku, zápis záznamov do úložiska, odosielanie SMS notifikácie, odosielanie e-mailovej notifikácie a ďalšie. Predmetné oprávnenia budú sprístupňované postupne spolu s nasadzovaním jednotlivých spoločných modulov ÚPVS.
 • Polia označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie.

Zneplatnenie/zrušenie zastupovania

Formulárom sa odnímu udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM a ďalších oprávnení súvisiacich s funkcionalitou ÚPVS určeným oprávneným osobám. Viac informácií nájdete v Návode na zrušenie udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci.

 

Zmena udelenia oprávnenia fyzickej osobe na zastupovanie orgánu verejnej moci

Formulárom sa fyzickej osobe zmenia udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM. Viac informácií nájdete v Návode na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci.

 

Zmena udelenia oprávnenia právnickej osobe na zastupovanie orgánu verejnej moci

Formulárom sa právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi zmenia udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM. Viac informácií nájdete v Návode na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci.