Ústredný portál verejnej správy

Formuláre OVM

Zriadenie a správa elektronických schránok OVM

V súčasnosti neexistuje referenčný register orgánov verejnej moci (OVM), ktorý by jednotlivé orgány a ich štatutárnych zástupcov registroval, evidoval zmeny údajov o OVM, prípadne evidoval ich zánik. Nasledujúce formuláre slúžia na zriadenie elektronickej schránky OVM, zmenu údajov OVM, zrušenie elektronickej schránky OVM a zmenu vedúceho OVM.

Viac informácií o formulároch nájdete v návodoch:

Formulár pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci

Formulár na zriadenie elektronickej schránky orgánu verejnej moci podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Na podanie formulára je potrebné sa prihlásiť ako FYZICKÁ OSOBA (nie v zastúpení orgánu verejnej moci) a vyplniť povinné polia, ktorými sú
IČO orgánu verejnej moci, identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci a údaje kontaktnej osoby. Vyplnený formulár sa podpisuje kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Žiadosť o zmenu údajov orgánu verejnej moci

Prostredníctvom žiadosti je možné zmeniť údaje orgánu verejnej moci ako napr. názov, adresu, kontaktné údaje. Na úspešné odoslanie podania je potrebné byť prihlásený ako zákonný zástupca orgánu verejnej moci, o ktorého zmenu údajov ide.


Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky orgánu verejnej moci

Žiadosť sa použije pri zániku orgánu verejnej moci. Na podanie žiadosti je potrebné sa prihlásiť ako FYZICKÁ OSOBA (nie v zastúpení orgánu verejnej moci), vyplniť povinné polia a podpísať žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci

Žiadosť sa podáva v prípade, ak sa orgánu verejnej moci na základe volieb alebo menovania zmení vedúci – zákonný zástupca. Na podanie žiadosti je potrebné sa prihlásiť ako FYZICKÁ OSOBA - nový vedúci orgánu verejnej moci alebo ako FYZICKÁ OSOBA - zamestnanec orgánu verejnej moci, vyplniť povinné polia a podpísať žiadosť kvalifikovaným elektronickým podpisom. K žiadosti je potrebné doložiť dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie.