Ústredný portál verejnej správy

Formuláre CUET

Formuláre na prácu v systéme CUET

Každý orgán verejnej moci, ktorý má zriadenú elektronickú schránku na portáli ÚPVS, má možnosť zverejňovať svoje úradné dokumenty na Centrálnej úradne elektronickej tabuli. Na zverejnenie dokumentov a prácu s nimi sú sprístupnené formuláre v tejto sekcii.

Oprávnenou osobou na odoslanie formulárov na zverejnenie dokumentov na úradnej tabuli je vedúci (štatutár) OVM alebo iná osoba v zastúpení OVM, ktorá má udelený rozsah oprávnenia, tzv. rolu  „Správa Centrálnej úradnej elektronickej tabule“
(kód: R_CUET_PUBLISHER).
Odoslanie formulárov na spracovanie je podmienené opätovným prihlásením sa oprávnenej osoby prostredníctvom eID karty. Viac informácií o formulároch na prácu v module CUET nájdete v:

Žiadosť o zverejnenie dokumentu

Formulár umožní zaslať požiadavku na zverejnenie úradného dokumentu na centrálnej tabuli.  Povinnými poľami na vyplnenie sú názov dokumentu a dátum zverejnenia na tabuli. K podaniu je potrebné priložiť dokument na zverejnenie.


Žiadosť o doručenie dokumentu zverejnením

Obdobný formulár k žiadosti o zverejnenie dokumentu. Ide o doručenie dokumentu zverejnením na elektronickej úradnej tabuli.


Žiadosť o zverejnenie výzvy

Formulár umožňuje zverejnenie dokumentu formou výzvy, ku ktorej sa môže určená fyzická alebo právnická osoba prihlásiť prostredníctvom úradnej tabule.


Žiadosť o zmenu doby zverejnenia dokumentu

Zaslaním žiadosti je možné predĺžiť alebo skrátiť dobu zverejnenia dokumentu, ktorý je v tom čase dostupný na úradnej tabuli. Vo formulári je potrebné dokument identifikovať prostredníctvom Identifikátora dokumentu, ktorý mu bol pridelený pri spracovaní
žiadosti o jeho zverejnenie a je dostupný v elektronickej schránke OVM.


Žiadosť o poskytnutie zverejneného dokumentu

Prostredníctvom tohto formulára je možné si vyžiadať zverejnený dokument za daný orgán verejnej moci na úradnej tabuli.
Na vyžiadanie je potrebné uviesť Identifikátor dokumentu.


Žiadosť o poskytnutie informácií o zverejnenom dokumente

Žiadosť umožní získať dostupné informácie o zverejnenom dokumente v rozsahu: dátum zverejnenia, dátum a popis zmien, ktoré boli vykonané s daným dokumentom v rámci zverejňovania na úradnej tabuli.  Na vyžiadanie informácií je potrebné uviesť Identifikátor dokumentu.