Ústredný portál verejnej správy

Informácie pre povinné osoby

Informácie pre povinné osoby o zverejňovaní údajov na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS)

Od 1.1.2019 je správcom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Orgány verejnej moci resp. povinné osoby, uvedené v § 5 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (zákon o IT VS), majú povinnosť zabezpečiť tvorbu informácií o svojej činnosti pre verejnosť a tieto zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ÚPVS a svojho webového sídla, pričom zodpovedajú za jeho správnosť (§ 12 ods. 1 písm. i) zákona o IT VS v spojení s § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente). Na základe týchto informácií môže ÚPVS následne poskytovať aktuálne a úplne informácie pre verejnosť.

Povinná osoba, podľa zákona o IT VS, si základné údaje o sebe a informácie o svojej činnosti môže aktualizovať na ÚPVS prostredníctvom Správy informačného obsahu.

Správa informačného obsahu slúži na zverejňovanie informačného obsahu pre oprávnených používateľov orgánov verejnej moci (OVM). Oprávnenými používateľmi sú používatelia, ktorí disponujú zákonným zastupovaním na prístup a disponovanie so schránkou OVM (t.j. štatutárny zástupca alebo vedúci OVM) a majú pridelený rozsah oprávnenia (rolu) "Správa informačného obsahu". Viac informácií ako postupovať pri zverejňovaní informácií na ÚPVS nájdete v Návode na správu informačného obsahu pre OVM [.pdf, 1647.3 kB] a v Metodickom usmernení k správe informačných obsahov pre orgány verejnej moci na Ústrednom portáli verejnej správy [.pdf, 264.2 kB] .

Dátum poslednej zmeny: 18. 11. 2019
Dátum zverejnenia: 4. 10. 2013