Ústredný portál verejnej správy

Dokumenty a tlačivá

Odporúčané vzory oznámení - odvod vybraných bankových inštitúcií
osobitny_odvod.pdf (.pdf) .pdf (28 kB)
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
MF0131352023-726.pdf (.pdf) .pdf (1742 kB)
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (.pdf) .pdf (250 kB)
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (.pdf) .pdf (127 kB)
Tlačivá k dani z príjmov zo závislej činnosti
oznamenie.pdf (.pdf) .pdf (40 kB)
Vydávanie súhlasu správcu dane so zápisom do OR
or_doc2.pdf (.pdf) .pdf (22 kB) or_doc1.pdf (.pdf) .pdf (22 kB)
Vzory oznamovacej povinnosti regulovaných osôb
doc_3_2.pdf (.pdf) .pdf (35 kB) doc_13_5.pdf (.pdf) .pdf (35 kB) doc_3_3.pdf (.pdf) .pdf (34 kB) doc_13_2.pdf (.pdf) .pdf (35 kB) doc_8_3.pdf (.pdf) .pdf (35 kB)
Za správnosť a úplnosť údajov uvedených v tlačivách zodpovedajú vecne príslušné orgány verejnej moci (v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)