Ústredný portál verejnej správy

Udeľte prístup do e-schránky a vychutnajte si nerušený oddych

Vážení používatelia,

v prípade, ak nemáte možnosť, nestíhate alebo jednoducho nechcete riešiť „korešpondenciu“ vo vašej e-schránke, ktorú máte povinne alebo dobrovoľne aktivovanú na doručovanie, jednoducho na to oprávnite iné dôveryhodné osoby, členov rodiny, priateľov, zamestnancov firmy a podobne (Obr. 1). Udelené oprávnenie budete môcť následne kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

Upozornenie:
Udelenie prístupu do e-schránky a umožnenie disponovania ňou si nezamieňajte s oprávnením uskutočňovať právne úkony za túto osobu alebo v jej mene. Oprávnenie konať sa riadi obdobnými pravidlami ako v listinnom svete a pri elektronickej komunikácii je ho teda potrebné preukázať jedným zo zákonom uvedených spôsobov (§ 23 ods. 4ods. 5 zákona o e-Governmente).

Ak potrebujete pomoc, vyberte si dôveryhodnú osobu, určite jej oprávnenia, delegujte prístup do e-schránky a užite si nerušený oddych.

Obr. 1 - Ilustračná infografika k udeleniu oprávnenia do e-schránky

Pri listinných zásielkach môžete z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť osobe, ktorej dôverujte, kľúč od vašej poštovej schránky a prípadne jej vystaviť aj splnomocnenie na preberanie poštových zásielok do vlastných rúk. Pri elektronických správach zasielaných do vašej e-schránky na portáli slovensko.sk môžete uvedené realizovať podobne.

Ako „kľúč“ do e-schránky bude oprávnenej osobe slúžiť jej občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) [1] a bezpečnostný osobný kód (BOK). Odporúčame vám, aby ste si tieto informácie zistili vopred a predišli tak situácii, že sa splnomocnenec nebude v čase vašej neprítomnosti vedieť do e-schránky prihlásiť, pretože napríklad zabudol svoj BOK alebo nemá platné svoje eID.
Viac informácií nájdete v sekcii „Ako začať“.

Splnomocnenie môžete následne vybranej osobe alebo viacerým osobám udeliť buď listinne, alebo elektronicky. Odporúčame vám uprednostniť elektronický spôsob, ktorý je jednoduchý, rýchly, bezplatný a šetrný k životnému prostrediu. Viac informácií nájdete v článku „Výhody elektronického udelenia oprávnenia k elektronickej schránke“. Elektronické žiadosti nájdete priamo v e-schránke v sekcii „Nastavenia“ a v časti „Oprávnenia osôb“. Presný postup, krok za krokom, nájdete v „Návode na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“ [.pdf, 1 266 kB]. Listinné žiadosti na udelenie oprávnenia nájdete v sekcii „Tlačivá“ pod Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Prístup do elektronickej schránky a disponovanie ňou môže byť buď úplný alebo čiastočný.

Pri úplnom prístupe umožníte vybranej osobe narábať so všetkými priečinkami vo vašej elektronickej schránke, správy bude vedieť čítať, mazať, presúvať a nahrávať, ďalej vytvárať a mazať vytvorené priečinky a nastavovať v nich pravidlá na ukladanie správ.
Viac informácií nájdete v „Popise a rozsahu jednotlivých oprávnení v elektronickej schránke“ [.pdf, 237.4 kB].

Pri čiastočnom prístupe môžete oprávnenia vybranej osoby obmedziť a následne bližšie špecifikovať, ak si želáte, aby mala určitá osoba (napríklad asistent vo firme) prístup iba k niektorým správam v podpriečinkoch alebo mohla vykonávať len niektoré úkony, napr. aby mohla správy čítať a presúvať, ale nemohla ich preberať, mazať a podobne.
Viac informácií nájdete v „Návode na nastavenie oprávnení pri čiastočnom prístupe“ [.pdf, 1 056 kB].

Aby ste neprehliadli žiadnu správu doručenú do e-schránky a lehoty s ňou spojené, dávame do pozornosti ešte aj možnosť nastaviť si notifikácie cez SMS alebo na e-mailovú adresu.
Viac informácií nájdete v článku „Dozviem sa o novej správe aj bez prihlásenia do e-schránky?“.

 

Súvisiace:[1] Na tento účel je možné využiť aj doklad o pobyte s elektronickým čipomalternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ (eIDAS node).

(14. 04. 2021)

Zoznam oznamov

Archív oznamov