Ústredný portál verejnej správy

Zahraničný štatutár

Občan a štát

Mnohé právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky majú zahraničných štatutárov. Aj títo štatutári sa v súvislosti s povinnou aktiváciou elektronických schránok právnických osôb na doručovanie musia pripraviť na elektronickú komunikáciu so štátom. Akým spôsobom sa môže zahraničný štatutár prihlásiť do schránky svojej spoločnosti a čo k tomu potrebuje?

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok je v zmysle zákona o e-Governmente možné použiť iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor s čipom a bezpečnostný osobný kód.

Zahraničný štatutár môže na účely prístupu do elektronickej schránky právnickej osoby:

1.    Splnomocniť inú osobu – udeliť oprávnenie určenej fyzickej osobe

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, táto nemá možnosť pristupovať do elektronickej schránky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, keďže jeho vydanie je viazané na občianstvo Slovenskej republiky. Na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby však môže udeliť oprávnenie inej fyzickej osobe. Osoba, ktorej zahraničný štatutár môže udeliť oprávnenie na prístup do schránky právnickej osoby však musí disponovať buď občianskym preukazom s čipom (občan Slovenskej republiky), alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom (cudzinec), prípadne alternatívnym autentifikátorom.

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby  sa zasiela listinne  s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

2.    Prihlásiť sa prostredníctvom dokladu o pobyte s elektronickým čipom

Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. V prípade, že chce zahraničný štatutár, ktorý disponuje dokladom o pobyte, pristupovať do elektronickej schránky právnickej osoby, zašle (v listinnej podobe) Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II. 821 01 Bratislava. Zároveň je potrebné, aby mal zahraničný štatutár uvedené rodné číslo v Registri právnických osôb a aj v Registri fyzických osôb. V prípade, že v Registri právnických osôb má zahraničný štatutár uvedený iba dátum narodenia prístup do elektronickej schránky PO nebude technicky umožnený. V takomto prípade je potrebné, aby ste požiadali príslušný register o doplnenie vášho rodného čísla (povinného identifikátora) v časti štatutárny orgán (meno, priezvisko, rodné číslo). 

 3.    Prihlásiť sa prostredníctvom alternatívneho autentifikátora

Alternatívny autentifikátor má formu karty s elektronickým čipom a so šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné s lehotou platnosti 3 roky.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom úradného autentifikátora, t. j. nemôže jej byť vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom s BOK (eID karta) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v Obchodnom registri SR, alebo je vedúcim jej organizačnej zložky.

Žiadateľ požiada o vydanie alternatívneho autentifikátora osobne na pracovisku Policajného zboru (cudzinci bez pobytu na území SR na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície a slovenskí občania bez pobytu na území SR na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách). 

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí), obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR a podpis žiadateľa. Správnosť a hodnovernosť týchto údajov sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ak sa tieto údaje nezhodujú s údajmi zapísanými v Obchodnom registri SR alebo v Registri právnických osôb SR, alebo nie sú aktuálne, je potrebné vykonať najskôr opravu a až potom môže žiadateľ zadať BOK. Karta s elektronickým čipom sa následne doručí žiadateľovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.

Postup, ako si vybaviť alternatívny autentifikátor si môžete prečítať v životnej situácii  Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor.

Viac informácií k alternatívnym autentifikátorom nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

UPOZORNENIE

V prípade úradného osvedčovania podpisu žiadateľa mimo územia Slovenskej republiky musí byť žiadosť doplnená o superlegalizáciu. Ak ide o štát, ktorý pristúpil k Dohovoru č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, postačí apostila. Superlegalizácia a apostila sa nevyžadujú v prípade úradného osvedčovania podpisu žiadateľa na území štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavreté dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, ktoré odstraňujú požiadavku vyššieho overenia justičných verejných listín. 

Od 16. februára 2019 sa uplatňuje voľný pohyb vybraných verejných listín a ich osvedčených kópií (vzťahuje sa aj na elektronické dokumenty) predkladaných orgánom iného členského štátu v rámci EÚ bez Apostille alebo superlegalizácie a zavádzajú sa viacjazyčné štandardné formuláre (ako pomôcka pri preklade) v zmysle nariadenia 2016/1191.

Information in English

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 7. 7. 2016

Lokalita

  • Slovensko