Ústredný portál verejnej správy

Zahraničný štatutár

Občan a štát

Mnohé právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky majú zahraničných štatutárov. Aj títo štatutári sa v súvislosti s povinnou aktiváciou elektronických schránok právnických osôb na doručovanie musia pripraviť na elektronickú komunikáciu so štátom. Akým spôsobom sa môže zahraničný štatutár prihlásiť do schránky svojej spoločnosti a čo k tomu potrebuje?

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok je v zmysle zákona o e-Governmente možné použiť iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor s čipom a bezpečnostný osobný kód.

Zahraničný štatutár môže na účely prístupu do elektronickej schránky právnickej osoby:

1.    Splnomocniť inú osobu – udeliť oprávnenie určenej fyzickej osobe, ktorá MÁ slovenské občianstvo

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, táto nemá možnosť pristupovať do elektronickej schránky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom, keďže jeho vydanie je viazané na občianstvo Slovenskej republiky. Na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby však môže udeliť oprávnenie inej fyzickej osobe. Osoba, ktorej zahraničný štatutár môže udeliť oprávnenie na prístup do schránky právnickej osoby však musí disponovať buď občianskym preukazom s čipom (občan Slovenskej republiky) alebo dokladom o pobyte s elektronickým čipom (cudzinec), prípadne alternatívnym autentifikátorom.

Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby sa zasiela listinne s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava. Je potrebné mať zadané rodné číslo v Registri právnických osôb.

POZNÁMKA:
V prípade, že zahraničný štatutár, ktorý sa prihlasuje do svojej e-schránky fyzickej osoby prostredníctvom eIDAS node a zároveň nemá prístup do e-schránky právnickej osoby, ktorej je štatutárom, môže zaslať žiadosť s úradne osvedčeným podpisom na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou svojej spoločnosti. Zároveň sa uvedie ako fyzická osoba, ktorej sa udeľuje oprávnenie a označí možnosť prístupu (plný/čiastočný) do e-schránky právnickej osoby.

 

2.   Splnomocniť inú osobu – udeliť oprávnenie určenej fyzickej osobe, ktorá NEMÁ slovenské občianstvo

Zahraničný štatutár môže splnomocniť na prístup a disponovanie s e-schránkou svojej spoločnosti aj fyzickú osobu, ktorá nie je slovenským občanom a disponuje prostriedkom elektronickej identifikácie vydaným v inom členskom štáte Európskej únie (napríklad eID - občianskym preukazom s čipom). Zoznam uznávaných prostriedkov z iných členských štátov je uvedený na osobitnej stránke. Urobiť tak môže nasledovne: 

  • Osoba, ktorej má byť udelené oprávnenie, sa prihlási na portáli slovensko.sk a po prihlásení do e-schránky (ako fyzickej osoby) si skopíruje svoj jedinečný identifikátor používaný pre účely prihlásenia. Tento identifikátor sa obvykle odlišuje od identifikátora vo fyzickom svete. Skopírovaný identifikátor následne poskytne štatutárovi resp. inej osobe oprávnenej plným prístupom do e-schránky spoločnosti, ktorá ju následne oprávni na prístup a disponovanie s e-schránkou spoločnosti. Tento identifikátor je potrebné uviesť v žiadosti o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou v poli určenom pre rodné číslo resp. identifikátor osoby, ktorej sa udeľuje oprávnenie. Je potrebné mať zadané rodné číslo v Registri právnických osôb.
  • Svoj identifikátor môže cudzinec nájsť a skopírovať:

    a) v časti „Nastavenia" v e-schránke v položke „uri vlastníka schránky", kde je potrebné skopírovať príslušnú časť zobrazeného identifikátora. Príklad: rc://cz/79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee_novak_vaclav, kde identifikátor je hodnota 79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee,

    b) v prostredí eIDAS uzla počas prihlasovania v položke "Jedinečný identifikátor", kde je potrebné skopírovať príslušnú časť zobrazeného identifikátora. Príklad: CZ/SK/79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee, kde identifikátor je hodnota 79d7d5a2-bdb6-4f4d-972a-076f19118cee,

    c) prípadne uveďte priamo číslo elektronickej schránky v tvare E a 10 miestne číslo (Príklad: E0000000001).

Zahraničnej fyzickej osobe s elektronickými prostriedkami členských štátov EÚ je možné poskytnúť prístup do inej elektronickej schránky až po tom, ako sa prvýkrát úspešne prihlási do svojej e-schránky (ako fyzickej osoby). 

3.    Prihlásiť sa prostredníctvom dokladu o pobyte s elektronickým čipom

Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z.o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. Držiteľom pobytových kariet zriaďujeme elektronickú schránku automaticky. Je potrebné, aby mal zahraničný štatutár uvedené rodné číslo v Registri právnických osôb a aj v Registri fyzických osôb. V prípade, že v Registri právnických osôb má zahraničný štatutár uvedený iba dátum narodenia prístup do elektronickej schránky PO nebude technicky umožnený. V takomto prípade je potrebné, aby ste požiadali príslušný register o doplnenie vášho rodného čísla (povinného identifikátora) v časti štatutárny orgán (meno, priezvisko, rodné číslo). 

 4.    Prihlásiť sa prostredníctvom alternatívneho autentifikátora

Alternatívny autentifikátor má formu karty s elektronickým čipom a so šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné s lehotou platnosti 3 roky.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom úradného autentifikátora, t. j. nemôže jej byť vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom s BOK (eID karta) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v Obchodnom registri SR, alebo je vedúcim jej organizačnej zložky.

Žiadateľ požiada o vydanie alternatívneho autentifikátora osobne na pracovisku Policajného zboru (cudzinci bez pobytu na území SR na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície a slovenskí občania bez pobytu na území SR na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách). 

Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí), obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR a podpis žiadateľa. Správnosť a hodnovernosť týchto údajov sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. 
Ak sa tieto údaje nezhodujú s údajmi zapísanými v zdrojovom registri (napríklad Registri právnických osôb SR) alebo nie sú aktuálne, je potrebné vykonať najskôr aktualizáciu údajov v zdrojovom registri tak, aby sa zhodovali s údajmi v žiadosti pre zriadenie schránky FO. Karta s elektronickým čipom sa následne doručí žiadateľovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.

V prípade, že chce zahraničný štatutár, ktorý disponuje alternatívnym autentifikátorom, pristupovať do elektronickej schránky právnickej osoby, zašle (v listinnej podobe) Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Pribinova 25, P.O.BOX 5, 810 08 Bratislava.

Zároveň je potrebné, aby mal zahraničný štatutár uvedené rodné číslo v Registri právnických osôb a aj v Registri fyzických osôb. V prípade, že v Registri právnických osôb má zahraničný štatutár uvedený iba dátum narodenia, prístup do elektronickej schránky PO nebude technicky umožnený. V takomto prípade je potrebné, aby ste požiadali príslušný register o doplnenie vášho rodného čísla (povinného identifikátora) v časti štatutárny orgán (meno, priezvisko, rodné číslo). 

Ministerstvo vnútra SR pridelí rodné číslo osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak o jeho pridelenie požiada:

- písomnou žiadosťou v slovenskom jazyku spolu s dokladom o narodení; ak ide o inojazyčný doklad pripojí úradný preklad 
  do slovenského jazyka, v žiadosti je potrebné uviesť dôvod a potrebné údaje (meno, rodné číslo, priezvisko, dátum narodenia,
  miesto narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť).
- Žiadosť o poskytnutie oznámenia o pobyte, osvedčenia o rodnom čísle a pridelenie rodného čísla je možné poslať na adresu:                                                 

  Ministerstvo vnútra SR
  Oddelenie správy registrov
  Register rodných čísel
  Nám, Ľ. Štúra 1 
  Banská Bystrica, 974 04 

Postup, ako si vybaviť alternatívny autentifikátor si môžete prečítať v životnej situácii Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor.

Viac informácií k alternatívnym autentifikátorom nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

V prípade úradného osvedčovania podpisu žiadateľa mimo územia Slovenskej republiky musí byť žiadosť doplnená o superlegalizáciu. Ak ide o štát, ktorý pristúpil k Dohovoru č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, postačí apostila. Superlegalizácia a apostila sa nevyžadujú v prípade úradného osvedčovania podpisu žiadateľa na území štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavreté dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, ktoré odstraňujú požiadavku vyššieho overenia justičných verejných listín. 

Od 16. februára 2019 sa uplatňuje voľný pohyb vybraných verejných listín a ich osvedčených kópií (vzťahuje sa aj na elektronické dokumenty) predkladaných orgánom iného členského štátu v rámci EÚ bez Apostille alebo superlegalizácie a zavádzajú sa viacjazyčné štandardné formuláre (ako pomôcka pri preklade) v zmysle nariadenia 2016/1191.

 

UPOZORNENIE

Uvádzame, že Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby má (aj na účely zabezpečenia prístupov do elektronických schránok) v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) technicky dostupné len hodnoty údajov, ktoré jej poskytne RPO a RFO. 

Ak príde k nesúladu identifikačných údajov štatutára (meno/priezvisko/rodné číslo) medzi referenčnými registrami RFO a RPO, prístup do elektronickej schránky spoločnosti nie je technicky umožnený.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame preveriť, aké údaje boli uvedené v návrhu na zápis do obchodného registra a priložených listinách. V prípade, ak súd urobil chybu pri prepise údajov, máte právo požadovať, aby súd údaje opravil v konaní na zosúladenie údajov (služba na ÚPVS Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode), formulár je dostupný na prostredníctvom portálu slovensko.sk

V prípade, ak boli údaje v návrhu na zápis do obchodného registra a priložených listinách uvedené chybne (v rozpore s údajmi zapísanými v Registri fyzických osôb), bude potrebné tieto údaje v ORSR upraviť – zosúladiť, prostredníctvom návrhu na zmenu zapísaných údajov. Tento formulár je dostupný prostredníctvom portálu slovensko.sk

 

Information in English

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 7. 6. 2023
Dátum zverejnenia: 7. 7. 2016

Lokalita

  • Slovensko