Ústredný portál verejnej správy

Zahraničný štatutár

Občan a štát

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby môže udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom). Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou sa zasiela v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky právnickej osoby na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15.

Listinná žiadosť musí byť v prípade úradného osvedčovania podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo územia SR doplnená o tzv. apostil (v prípade, ak ide o niektorý zo zmluvných štátov Dohovoru č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín), alebo ak ide o štát, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, vyžaduje sa konzulárna superlegalizácia.

Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. V prípade, že chce zahraničný štatutár, ktorý disponuje dokladom o pobyte pristupovať do elektronickej schránky právnickej osoby, zašle (v listinnej podobe) Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky.

Tlačivo žiadosti je dostupné na portáli slovensko.sk v sekcii Dokumenty a tlačivá: https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/82f01906-afca-4a9f-be25-a5f500b63a6a. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15. 

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

Information in english

 

Vedeli ste?

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, môže to byť z dôvodu, že nemáte vytvorené na portáli zastupovanie na schránku (napr. z dôvodu, že ide o zahraničného štatutára, alebo si štatutár zmenil meno/priezvisko a tento údaj nebol zosúladený s údajmi vedenými v Obchodnom registri a i.)

Na overenie zastupovania elektronickej schránky právnickej osoby je na portáli dostupná aplikácia, prostredníctvom ktorej zistíte, či máte zastupovanie vytvorené resp. v prípade chyby vás aplikácia navedie ako máte ďalej postupovať. Aplikácia

Overenie zastupovania právnickej osoby je dostupná na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk. 

Súvisiace tlačivá:

Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 7. 7. 2016

Lokalita

  • Slovensko