Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Pobyt cudzincov

Občan a štát

Na udelenie povolenia na pobyt cudzinca (štátneho príslušníka tretej krajiny) na území SR je potrebné splniť určité zákonom stanovené podmienky, s výnimkou občana EÚ, ktorému sa povolenie neudeľuje - vyplýva mu priamo zo zákona o pobyte cudzincov.

Podmienky vstupu

Podmienky vstupu občanov EÚ a rodinných príslušníkov občanov Únie

Právo na vstup preukazuje občan Únie predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu.
V prípade ak rodinný príslušník občana Únie nemá priznané právo na pobyt ako rodinný príslušník občana Únie  v niektorom členskom štáte (nemá doklad o pobyte podľa smernice č. 38/2004), môže na územie Slovenskej republiky vstúpiť, ak je sprevádzaný občanom Únie alebo za občanom Únie cestuje na účel pripojenia sa k nemu.
Svoje právo na vstup preukazuje predložením dokladu alebo iným hodnoverným spôsobom, ktorým riadne preukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi Únie.  Rodinný príslušník občana Únie podliehajúci vízovej povinnosti je povinný predložiť pri vstupe na územie Slovenskej republiky platné vízum v prípade, ak sa nepreukáže platným dokladom o pobyte rodinného príslušníka občana Únie alebo dokladom o pobyte.

Podmienky vstupu štátnych príslušníkov tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny musí na vstup a na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia spĺňať nasledovné podmienky:

1, mať platný cestovný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu a ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 • jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov
 • musel byť vydaný počas posledných 10 rokov

2, mať platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje, s výnimkou prípadu, ak je držiteľom platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza,
3, zdôvodniť účel a podmienky plánovaného pobytu a mať dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny alebo na tranzit do tretej krajiny, v ktorej ho určite prijmú alebo je schopní získať takéto prostriedky zákonným spôsobom,
4, nejde o osobu, na ktorú bolo vydané v Schengenskom informačnom systéme upozornenie na účely odopretia vstupu,
5, nepokladá sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu, a najmä na neho z takého dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie na účely odopretia vstupu.

Vstup štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, je možný len v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; ak táto osoba podlieha vízovej povinnosti, cudzinec mladší ako 16 rokov musí mať udelené samostatné vízum v cestovnom doklade osoby v ktorom je zapísaný.

Odopretie vstupu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže policajt odoprieť vstup iba v prípade, ak nespĺňa všetky podmienky na vstup.
Vstup sa môže odoprieť len na základe odôvodneného rozhodnutia, v ktorom sú uvedú presné dôvody odopretia. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite, ale osoba, ktorej sa odoprel  vstup, má právo na odvolanie.
Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý počas hraničnej kontroly podal žiadosť o udelenie azylu, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, bola mu poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky, požiadal o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, bolo mu  poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky alebo ktorému bol vydaný cestovný doklad cudzinca.
Vstup nemožno odoprieť ani štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ktorý má udelený pobyt v Slovenskej republike.

Zamietnutie vstupu

Policajný útvar na hraničnom priechode môže občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie zamietnuť vstup cez vonkajšiu hranicu iba v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že závažným spôsobom ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia.  

Víza

Druhy víz:

 • schengenské vízum
 • národné vízum

 Schengenským vízom je:

 • jednotné vízum,
 • vízum s obmedzenou územnou platnosťou
 • letiskové tranzitné vízum

 Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok; ak ide o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, udeľuje sa na 90 dní a ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, udeľuje sa na nevyhnutný čas.

 Konanie o udelenie schengenského víza

Udelenie schengenského víza môže byť podmienené pozvaním overeným policajným útvarom.

Diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR v zahraničí (ďalej len "zastupiteľský úrad") môže udeliť schengenské vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí  sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť schengenské vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Ministerstvo vnútra dáva stanovisko k udeleniu schengenského víza aj pre diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad iného štátu v rámci konzultácie podľa osobitného predpisu. Ak sa žiadosti o udelenie schengenského víza vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva; namiesto rozhodnutia sa vydá vízová nálepka.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského víza.
Rozhodnutie, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo rozhodnutie, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané, sa vydáva v štátnom jazyku; na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny sa vydá aj v jazyku určenom zastupiteľským úradom alebo policajným útvarom.
Rodinnému príslušníkovi občana EÚ môže zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnuť len vtedy, ak (a) na základe predložených dokladov alebo iným hodnoverným spôsobom riadne nepreukáže svoju totožnosť a rodinný vzťah k občanovi EÚ, alebo (b) predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže zrušiť alebo odvolať schengenské vízum. Rodinnému príslušníkovi občana EÚ možno zrušiť alebo odvolať schengenské vízum len z vyššie uvedeného dôvodu.

Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané, nemá odkladný účinok. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, v čom vidí štátny príslušník tretej krajiny nesprávnosť rozhodnutia a jeho rozpor s právnymi predpismi. Odvolanie a písomnú dokumentáciu k odvolaniu podáva žiadateľ v štátnom jazyku. 

Zastupiteľský úrad môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zastupiteľský úrad o odvolaní neozhodne, pošle ho do 5 dní od jeho doručenia ministerstvu zahraničných vecí, ktoré o odvolaní rozhodne. Písomné rozhodnutie o odvolaní sa žiadateľovi doručí spravidla do 60 dní odo dňa podania odvolania.
Ministerstvo vnútra môže z dôvodov podľa osobitného predpisu predĺžiť platnosť schengenského víza.
Udeľovanie schengenských víz v zastúpení iným štátom a udeľovanie schengenských víz v zastúpení iného štátu upravuje osobitný predpis.

Rodinný príslušník občana EÚ je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť:

 • platný cestovný doklad,
 • doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie a
 • doklad o závislosti, ak sa vyžaduje.

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 10 pracovných dní.

Konanie o udelení národného víza

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade.

K žiadosti o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:

 • platný cestovný doklad,
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
 • doklad o zdravotnom poistení a
 • ďalšie doklady potrebné na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Na požiadanie je štátny príslušník tretej krajiny povinný osobne sa dostaviť na pohovor.

 Rodinný príslušník azylanta a cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, je povinný predložiť k žiadosti o udelenie národného víza platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah a doklad o závislosti, ak sa vyžaduje; ak nepredloží všetky doklady, žiadosť sa neprijme.
Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia.

Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť národného víza sa skončí spravidla najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do národného víza.
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza, ak je štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený alebo ak mu bol uložený trest vyhostenia.

Policajný útvar na hraničnom priechode môže udeliť schengenské vízum štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa osobitného predpisu. Na konanie o udelení schengenského víza na hraničnom priechode sa primerane vzťahuje vyššieuvedené.

Pozvanie

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom štátnom príslušníkovi tretej krajiny, účel, na ktorý je štátny príslušník tretej krajiny pozývaný na územie Slovenskej republiky, a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny.

Na požiadanie policajného útvaru je pozývajúca osoba povinná preukázať, že je schopná uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného štátneho príslušníka tretej krajiny, to neplatí, ak je pozývajúcou osobou azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, a pozývanou osobou jeho rodinný príslušník uvedený v osobitnom predpise.

Pozvanie možno nahradiť dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.
Pozvanie overuje policajný útvar príslušný podľa miesta prechodného pobytu alebo trvalého pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo podľa sídla pozývajúcej právnickej osoby po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra, ktorým je viazaný.

Policajný útvar neoverí pozvanie, ak
a) je pozývaný štátny príslušník tretej krajiny nežiaducou osobou, 
b) pozvanie nemá požadované náležitosti
c) je dôvodné podozrenie, že účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny uvedený v pozvaní nezodpovedá skutočnému účelu pozvania,
d) je dôvodné podozrenie, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny môže pri svojom pobyte ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo práva a slobody iných a na vymedzených územiach aj prírodu, alebo
e) nedostane súhlas ministerstva vnútra. 

Policajný útvar vydá potvrdenie o prijatí žiadosti o overenie pozvania a rozhodne o overení pozvania do 15 dní od prijatia žiadosti o overenie pozvania.

Správne poplatky

 • udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode: 60 €,
 • predĺženie krátkodobého víza na území SR: 30 €,
 • žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania  33 €. 

Praktická rada: Žiadať o predĺženie krátkodobého víza je možné len z dôvodu živelnej pohromy, humanitárneho dôvodu alebo z vážneho osobného dôvodu . Uvedený poplatok sa platí len v prípade žiadosti z osobného dôvodu.

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.

Pobyt cudzincov na území SR

 • prechodný,
 • trvalý,
 • tolerovaný.

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.
Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať.

Účel prechodného pobytu

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť príslušníkovi tretej krajiny na účel:

 • podnikania, na základe vydaného oprávnenia na podnikanie, osobe, ktorá podniká alebo bude podnikať na území SR ako fyzická osoba, alebo koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.  Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky;
 • zamestnania, na základe povolenia na zamestnanie, najviac na 2 roky, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak alebo ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje (najviac na 90 dní),
 • štúdia, ak je žiakom alebo študuje na škole v Slovenskej republike, najviac na 6 rokov, pričom príslušník tretej krajiny, ktorému policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas prechodného pobytu podnikať (povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje, ak pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku),
 • osobitnej činnosti, ak nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, a to na lektorskú činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť, stáž v rámci štúdia mimo územia Slovenskej republiky, činnosť vyplývajúcu z programov vlády Slovenskej republiky alebo z programov Európskeho únie alebo plnenie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo na sprevádzanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytuje zdravotná starostlivosť, ak je to potrebné, dobrovoľnícku činnosť alebo činnosť novinára akreditovaného v Slovenskej republike. Povolenie na prechodný pobyt sa nevyžaduje, ak pobyt na území Slovenskej republiky nepresiahne 90 dní v jednom polroku;
 • na účel výskumu a vývoja
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl,
 • ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,
 • zlúčenia rodiny, ak príslušník tretej krajiny je
 1. rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom, 
 2. príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo
 3. závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny) sa považuje: manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov, slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela, jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov, jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť, a v krajine, odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.
Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ďalej len "modrá karta").

Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí spravidla na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore vyhotoví zastupiteľský úrad písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Záznam sa vyhotoví v štátnom jazyku a musí byť podpísaný žiadateľom. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu prechodného pobytu, v ktorom uvedie, či udelenie prechodného pobytu odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území SR zdržiava oprávnene; podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na sezónne práce, nemôže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare.
Ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt a ktorého manželstvo zaniklo a jeho nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej tri roky, alebo dosiahol plnoletosť, podá žiadosť o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare do 30 dní od vydania úmrtného listu, právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva alebo dosiahnutia plnoletosti, do rozhodnutia o tejto žiadosti sa jeho pobyt považuje za oprávnený.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva na úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme.

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú:

a) účel pobytu, 
b) bezúhonnosť (nemusí predkladať osoba mladšia ako 14 rokov),
c) finančné zabezpečenie pobytu;
d) finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý koná alebo bude konať v mene významného zahraničného investora, 
e) zabezpečenie ubytovania; to neplatí, ak ide o

1. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu,
2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt a študuje na vysokej škole alebo
3. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na výskum a vývoj,
f) súhlas rodiča, ktorému dieťa, o ktorého pobyte sa jedná nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

Doklad o zabezpečení ubytovania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora v Slovenskej republike, jeho manžela a dieťaťa, môže byť starší ako 90 dní.

Účel pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže:

a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje, alebo medzinárodnou zmluvou,
c) potvrdením príslušného orgánu štátnej správy alebo školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium,
d) potvrdením školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti,
e) potvrdením orgánu štátnej správy alebo umeleckej agentúry,
f) potvrdením športovej organizácie alebo príslušného orgánu štátnej správy,
g) potvrdením o stáži,
h) potvrdením orgánu štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je výkon činnosti podľa programov schválených vládou Slovenskej republiky alebo programov Európskej únie alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej takýto program na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy,
i) medzinárodnou zmluvou,
j) potvrdením zdravotníckeho zariadenia o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo dokladom o potrebe sprevádzania, k) potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti,
l) potvrdením príslušného orgánu štátnej správy o vykonávaní novinárskej činnosti novinára akreditovaného v Slovenskej republiky alebo dokladom o akreditácii novinára pôsobiaceho v SR,
m) dohodou o hosťovaní
n) matričným dokladom, ak ide o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, o dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, nezaopatrené dieťa, rodiča odkázaného na starostlivosť štátneho príslušníka tretej krajiny alebo o závislú osobu podľa medzinárodnej zmluvy aj dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť,
o) individuálnym príkazom alebo kolektívnym príkazom na presun ozbrojených síl,
p) osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí,
q) dokladom o dlhodobom pobyte vydaným podľa osobitného predpisu členským štátom a pracovnou zmluvou, písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy alebo iného akreditovaného zariadenia o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo odborné vzdelávanie alebo iným dokladom.

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže okrem iného:

a) výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy alebo výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdením o udelení štipendia, potvrdením štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestným vyhlásením osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie počas pobytu doložené výpisom z osobného účtu,
d) čestným vyhlásením manžela, rodiča, rodinného príslušníka rodiča odkázaného na jeho starostlivosť alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky spolu s pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny alebo dokladom o poberaní dôchodku,
e)otvrdením detského domova o umiestnení štátneho príslušníka tretej krajiny.

 Finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti štátny príslušník tretej krajiny preukáže výpisom z podnikateľského účtu zriadeného na účely podnikania vo výške 

a) dvadsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba;
b) stonásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu; ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého prechodného pobytu. Ak ide o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny musí žiadateľ preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania so štátnym príslušníkom tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny. 

Pri prechodnom pobyte na účel podnikania, na účel osobitnej činnosti, na účel vedy a výskumu, na účel zlúčenia rodiny, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie  osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný odovzdať do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte aj výpis z obchodného registra fyzickej osoby - podnikateľa, obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré uviedol v žiadosti; to neplatí, ak osobitný predpis nevyžaduje zápis do obchodného registra. Lehotu na predloženie výpisu z obchodného registra môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.

Za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na zlúčenie rodiny, je povinný preukázať splnenie podmienok ten štátny príslušník tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie  osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť z členského štátu, ktorý mu priznal postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo  z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt.

Ak podá štátny príslušník tretej krajiny žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny s azylantom do troch mesiacov od udelenia azylu, k žiadosti predloží len platný cestovný doklad a doklad potvrdzujúci príbuzensky vzťah alebo iný dôkaz o existencii tohto vzťahu.

Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške životného minima na každý mesiac pobytu; ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, finančné zabezpečenie musí preukázať vo výške dvanásťnásobku životného minima. Maloletý štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške podľa prvej vety. 

Obnovenie povolenia na prechodný pobyt

Policajný útvar môže obnoviť povolenie na prechodný pobyt:

 • najviac na 180 dní, ak bolo povolenie na prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania udelené na menej ako 180 dní a skončenie práce si vyžaduje pobyt,
 • najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej tri roky, alebo
 • najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom na účel štúdia alebo s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej päť rokov, alebo
 • najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie  osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte. 

Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. K žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania je cudzinec povinný priložiť aj potvrdenie o tom, že má uhradené daňové a colné záväzky, poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom. Ak cudzinec nie je daňovníkom alebo nie je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie, priloží doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

Povolenie na prechodný pobyt sa až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt považuje za platné.

Cudzinec je povinný k žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania preukázať, že je schopný zo zdaneného príjmu z tohto podnikania uživiť seba, prípadne svoju rodinu; to neplatí, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom.

Ak sa žiadosti o obnovenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar rozhodnutie nevydáva a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zašle písomné oznámenie, že mu bol obnovený prechodný pobyt, v ktorom uvedie dátum obnovenia prechodného pobytu.

Praktická rada: Prechodný pobyt sa po skončení jeho platnosti až do rozhodnutia o žiadosti o obnovenie prechodného pobytu považuje za oprávnený na území Slovenskej republiky

Zánik povolenia na prechodný pobyt

Povolenie na prechodný pobyt zanikne, ak:

 • štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie SR do 180 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt,
 • štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu,
 • štátny príslušník tretej krajiny sa skončila platnosť povolenia na prechodný pobyt,
 • štátnemu príslušníkovi tretej krajiny  bol uložený trest vyhostenia,
 • štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený,
 • štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa zákona ako ten, ktorý mal, 
 • štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
 • policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt, alebo
 •  štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Zrušenie povolenia na prechodný pobyt

Policajný útvar zruší povolenie na prechodný pobyt, ak:

 • pominul účel, na ktorý bolo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelené povolenie na prechodný pobyt,
 • zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt,
 • štátny  príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie počas pobytu na území Slovenskej republiky a doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
 • štátny  príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 dní,
 • štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú zákonom.

Uvedené neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia na prechodný pobyt boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na prechodný pobyt najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život štátneho príslušníka tretej krajiny.

Modrá karta

Modrá karta oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, vycestovať z územia SR a opätovne vstúpiť na územie SR v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.

 Modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na tri roky alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

 Vysokokvalifikované zamestnanie je zamestnanie, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním. Toto sa však  nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

a) je žiadateľom o udelenie azylu, 
b) je azylantom, 
c) má poskytnutú doplnkovú ochranu, 
d) požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, 
e) je odídencom, 
f) má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania alebo na účel výskumu a vývoja,
g) má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte a žiada o udelenie povolenia na prechodný pobyt s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba
h) má právo pobytu alebo právo trvalého pobytu ako rodinný príslušník občana EÚ, 
i) má udelený tolerovaný pobyt na území Slovenskej republiky, 
j) vstupuje na územie SR na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy alebo
k) spĺňa podmienky podľa § 23 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov v platnom znení.

Žiadosť o vydanie modrej karty

 Žiadosť o vydanie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa oprávnene zdržiava na území SR, si žiadosť o vydanie modrej karty môže podať aj na policajnom útvare. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území Slovenskej republiky na policajnom útvare do 30 dní od vstupu na územie Slovenskej republiky.
K žiadosti o vydanie modrej karty sa predloží platný cestovný doklad, dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a 

a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1, 5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, ak nie je ustanovené inak, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do vysokokvalifikovaného zamestnania, 
b) doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa, 
c) doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,
d) potvrdenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie práce") o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, podľa osobitného predpisu,  
e) doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú bezúhonnosť a  zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území SR. 

Písomný prísľub zamestnávateľa obsahuje záväzok zamestnávateľa 
a) uzatvoriť pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, 
b) dohodnúť trvanie pracovného pomeru na obdobie najmenej jedného roka odo dňa udelenia modrej karty, 
c) dohodnúť mesačnú mzdu vo výške najmenej 1, 5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, ak nie je ustanovené inak.

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. 

Ak štátny príslušník tretej krajiny odovzdal písomný prísľub zamestnávateľa, je povinný odovzdať pracovnú zmluvu, ktorá obsahuje požadované náležitosti do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. 
Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o vydanie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní.   

Zamietnutie žiadosti o vydanie modrej karty

Policajný útvar žiadosť o vydanie modrej karty zamietne, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na vydanie modrej karty podľa zákona, 
b) štátny príslušník tretej krajiny predloží doklady získané podvodným spôsobom, falošné alebo pozmenené doklady, 
c) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, 
d) zamestnávateľ, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, porušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,  alebo
e) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty vydanej členským štátom menej ako 18 mesiacov. 

Policajný útvar informuje o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty členský štát, ktorý ako posledný vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny modrú kartu.

Obnovenie modrej karty

Policajný útvar obnoví na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny modrú kartu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania na 3 roky, alebo ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako tri roky, policajný útvar obnoví modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Žiadosť o obnovenie modrej karty podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na policajnom útvare najneskôr posledný deň platnosti modrej karty

K žiadosti o obnovenie modrej karty sa predkladá platný cestovný doklad, dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a 
a) pracovnú zmluvu na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa obnovenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1, 5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť, alebo písomný prísľub zamestnávateľa, 
b) doklad potvrdzujúci príslušnú vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, uvedeného v pracovnej zmluve alebo v písomnom prísľube zamestnávateľa, 
c) doklad osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom na výkon regulovaného povolania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak ide o výkon regulovaného povolania,
d) potvrdenie ústredia práce o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, štátnym príslušníkom tretej krajiny, podľa osobitného predpisu a 
e) doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území SR.

Policajný útvar vydá písomné rozhodnutie o žiadosti o obnovenie modrej karty do 30 dní od doručenia žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. 

Praktická rada: Modrá karta sa po skončení jej platnosti až do právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o obnovenie modrej karty považuje za platnú na území Slovenskej republiky.
Ak držiteľ modrej karty požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej republiky považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Zamietnutie žiadosti o obnovenie modrej karty, odňatie modrej karty alebo zánik modrej karty

 Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie modrej karty alebo držiteľovi modrej karty modrú kartu odníme, ak 

a) získal modrú kartu podvodným spôsobom, sfalšoval alebo pozmenil modrú kartu, 
b) nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky na vydanie modrej karty, 
c) vykonáva na území Slovenskej republiky inú činnosť ako vysokokvalifikované zamestnanie, 
d) je hrozbou pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, 
e) neoznámil do 5 pracovných dní policajnému útvaru zmenu zamestnávateľa, 
f) neoznámil do 5 pracovných dní policajnému útvaru začiatok obdobia nezamestnanosti, 
g) je nezamestnaný dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce mesiace, 
h) je nezamestnaný viac ako jeden raz počas platnosti modrej karty alebo
i) podal žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 Vyššie uvedené neplatí, ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde nové pracovné miesto, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, a v tejto lehote si podá žiadosť o vydanie potvrdenia ústredia práce o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, a to až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti.

Udelená modrá karta zanikne, ak 

a) držiteľ modrej karty odovzdá policajnému útvaru vydanú modrú kartu spolu s písomným oznámením o skončení pobytu na území SR, 
b) držiteľovi modrej karty bol uložený trest vyhostenia, 
c) držiteľ modrej karty bol administratívne vyhostený, 
d) držiteľ modrej karty nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
e) držiteľ modrej karty získal modrú kartu v členskom štáte, 
f) policajný útvar odňal držiteľovi modrú kartu, 
g) držiteľ modrej karty získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal, 
h) držiteľ modrej karty zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
i) sa skončila platnosť modrej karty.

Trvalý pobyt

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak zákon neustanovuje inak. cudzinca

 Trvalý pobyt je:

a) trvalý pobyt na päť rokov,
b) trvalý pobyt na neobmedzený čas,
c) pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie (ďalej len "dlhodobý pobyt").

Trvalý pobyt na päť rokov

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa zákona, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

a) ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR alebo závislým príbuzným v priamom rade štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR, 
b) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana SR s trvalým pobytom na území SR, 
c) ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na päť rokov, 
d) ktorý je nezaopatreným dieťaťom starším ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, alebo
e) ak je to v záujme Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt na päť rokov štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom, možno udeliť len vtedy, ak so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov podáva na úradnom tlačive štátny príslušník tretej krajiny spravidla osobne na zastupiteľskom úrade alebo osobne na policajnom útvare.

Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie trvalého pobytu na päť rokov osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore zastupiteľský úrad vyhotoví písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov. Záznam sa vyhotoví v štátnom jazyku a musí byť podpísaný žiadateľom. Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom aj svoje stanovisko k udeleniu trvalého pobytu na päť rokov, v ktorom uvedie, či udelenie trvalého pobytu na päť rokov odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov.

 Pri podaní žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov ustanovené zákonom, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie trvalého pobytu neprijme. Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce

a) skutočnosti uvedené v § 43 zákona o pobyte cudzincov, 
b) bezúhonnosť; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny mladšieho ako 14 rokov, 
c) finančné zabezpečenie pobytu, 
d) súhlas podľa druhého rodiča, ak ide o dieťa (viď vyššie), ak je to potrebné, a
e) zabezpečenie ubytovania počas trvalého pobytu na päť rokov.

Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

Štátny príslušník tretej krajiny preukazuje skutočnosti týkajúce sa rodinných vzťahov (najmä vzťahu s dieťaťom) matričným dokladom; ak ide o závislého príbuzného v priamom rade, o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, o dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti alebo o nezaopatrené dieťa staršie ako 18 rokov, aj dokladom potvrdzujúcim túto skutočnosť. Skutočnosť, že udelenie trvalého pobytu je v záujem SR preukazuje štátny príslušník tretej krajiny potvrdením vydaným ústredným orgánom štátnej správy.

 Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže 

a) výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, 
b) potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, 
c) pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, výpisom z osobného účtu vedeného v banke alebo dokladom o poberaní dôchodku manžela, rodiča alebo štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý je príbuzný štátneho príslušníka tretej krajiny v priamom rade spolu s čestným vyhlásením o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky. Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima. Maloletý štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške podľa predchádzajúcej vety.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. 

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt v SR, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone, 
a) ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,
b) osobe bez štátnej príslušnosti, 
c) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
d) na návrh Slovenskej informačnej služby z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, alebo
e) plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt najmenej 3 roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky.

Osoba bez štátnej príslušnosti je osoba, ktorú žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje za svojho občana. Na preukázanie tejto skutočnosti postačuje, ak preukáže, že nemá štátnu príslušnosť štátu, 

a) v ktorom sa narodila, 
b) v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt a
c) ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive spravidla osobne na policajnom útvare; za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, môže podať žiadosť jeho rodinný príslušník. K žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad. Ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas neprijme.

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce 

a) finančné zabezpečenie pobytu vo výške uvedenej vyššie, 
b) zdravotné poistenie, 
c) bezúhonnosť, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny bez štátnej príslušnosti staršieho ako 14 rokov.

 Policajný útvar môže vyžiadať od štátneho príslušníka tretej krajiny doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu naďalej trvajú.  Štátny príslušník tretej krajiny podľa bez štátnej príslušnosti je povinný k žiadosti priložiť aj lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. 

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.

Praktická rada: Trvalý pobyt na 5 rokov sa až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas považuje za platný na území Slovenskej republiky.

Zánik a zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt zanikne, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny nevstúpi na územie SR do 180 dní od udelenia trvalého pobytu, 
b) štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru, 
c) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny sa skončila platnosť udeleného trvalého pobytu na 5 rokov a nepožiadal o trvalý pobyt na neobmedzený čas, 
d) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia, 
e) štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený, 
f) štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
g) policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny trvalý pobyt, 
h) štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa tohto zákona, ako ten, ktorý mal, alebo
i) štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Policajný útvar zruší trvalý pobyt, ak
a) zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie trvalého pobytu, 
b) štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal doklad podľa zákona, 
c) štátny príslušník tretej krajiny sa bez písomného oznámenia policajnému útvaru nepretržite zdržiava v zahraničí dlhšie ako 180 dní, 
d) manželia nevedú spoločný rodinný život, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov, 
e) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený trvalý pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. a) alebo § 46 ods. 1 písm. a) zákona o pobyte cudzincov, a jeho manželstvo zaniklo do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov, alebo
f) štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi.

Toto však neplatí, ak 

a) by dôsledky zrušenia trvalého pobytu boli neprimerané dôvodu zrušenia trvalého pobytu, najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život štátneho príslušníka tretej krajiny, 
b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt, ktorý môže udeliť ministerstvo vnútra alebo
c) ide o dieťa (viď ustanovenia vyššie), ktoré malo udelený trvalý pobyt najmenej tri roky, a osoba, ku ktorej sa pripájalo na trvalý pobyt, zomrela.

Ak štátny príslušník tretej krajiny požiadal o zmenu druhu alebo účelu pobytu, jeho pobyt sa na území Slovenskej republiky považuje za oprávnený až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Dlhodobý pobyt

Dlhodobý pobyt sa udeľuje na neobmedzený čas.

Policajný útvar udelí dlhodobý pobyt, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, 

a) ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, 
b) ktorému zanikol dlhodobý pobyt, pretože mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom štáte EÚ
c) ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Toto sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a) je žiadateľom o udelenie azylu, 
b) je azylantom, 
c) má poskytnutú doplnkovú ochranu, 
d) požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, 
e) je odídencom, 
f) má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, 
g) má udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti, 
h) má udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, 
i) sa zdržiava na území SR podľa § 23 ods. 4 písm. b), c) alebo písm. d) zákona o pobyte cudzincov, alebo
j) požíva diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

Do doby nepretržitého pobytu sa nezapočítava doba pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku vyššie písm. g), h) alebo písm. i).  

Do doby nepretržitého pobytu sa započítava doba prechodného pobytu na účel štúdia alebo doba prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d) až f) zákona o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v polovičnej dĺžke, a doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desiatich mesiacov, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny po oznámení policajnému útvaru zdržiaval mimo územia SR. Do doby nepretržitého pobytu sa započítava doba najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac 18 mesiacov, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiaval mimo územia členských štátov.

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu

Žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare; za štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, môže podať žiadosť jeho rodinný príslušník. K žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad. Ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu neprijme. 

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce
a) stabilné a pravidelné zdroje pre neho a pre jeho rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky, 
b) zabezpečenie ubytovania, ak ide o žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu azylanta 
c) zdravotné poistenie.

Stabilné a pravidelné zdroje štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, výpisom z osobného účtu vedeného v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, dokladom o poberaní dôchodku. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý mal pred podaním žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže preukázať stabilné a pravidelné zdroje čestným vyhlásením manžela, rodiča alebo osoby, ktorej je zverený do starostlivosti, o tom, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu na území SR.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 30 dní. Pobyt udelený podľa zákona o pobyte cudzincov sa po skončení jeho platnosti považuje za platný na území Slovenskej republiky až do doručenia rozhodnutia o žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu. 

Zánik a zrušenie dlhodobého pobytu

Dlhodobý pobyt zanikne, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny sa písomne vzdá dlhodobého pobytu, 
b) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol uložený trest vyhostenia, 
c) štátny príslušník tretej krajiny bol administratívne vyhostený, 
d) štátny príslušník tretej krajiny nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
e) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte, 
f) policajný útvar zrušil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny dlhodobý pobyt, alebo
g) štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Policajný útvar dlhodobý pobyt zruší, ak 
a) zistí, že štátny príslušník tretej krajiny získal dlhodobý pobyt podvodným spôsobom, 
b) sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava viac ako šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky, 
c) štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o udelenie azylu alebo azylantom sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo
d) štátny príslušník tretej krajiny ktorý má päť rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej dva roky bezprostredne pred podaním žiadosti, sa nepretržite zdržiava mimo územia členských štátov 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak policajný útvar štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zamietne žiadosť o dlhodobý pobyt, zruší dlhodobý pobyt alebo ak mu dlhodobý pobyt zanikne a ak tieto skutočnosti nemajú za následok administratívne vyhostenie alebo výkon trestu vyhostenia, je štátny príslušník tretej krajiny oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na pobyt podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Tolerovaný pobyt

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti taký, že nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu, 
a) ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia podľa ustanovení o prekážkach administratívneho vyhostenia, 
b) ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, alebo
c) ak jeho vycestovanie nie je možné a jeho zaistenie nie je účelné.

Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti, 
a) ktorý je maloletou osobou nájdenou na území Slovenskej republiky, 
b) ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok; štátnemu príslušníkovi tretej krajiny , ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,  príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo  závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy možno tento pobyt udeliť len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom, 
c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.

Policajný útvar na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní môže udeliť tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania. Tolerovaný pobyt policajný útvar udelí na 180 dní. Policajný útvar môže predĺžiť tolerovaný pobyt o 180 dní, a to aj opakovane, až do právoplatného skončenia trestného konania alebo do doby, pokiaľ štátnemu príslušníkovi tretej krajiny nebude uhradená dlžná suma odmeny za vykonanú prácu. Orgán činný v trestnom konaní alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.

Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie 

a) poskytovania ústavnej starostlivosti, 
b) trvania karanténneho opatrenia, 
c) posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu, výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa štátny príslušník tretej krajiny oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky,
d) najviac 90 dní od podania písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o asistovaný dobrovoľný návrat do vycestovania alebo do späťvzatia tejto žiadosti; to neplatí, ak je štátny príslušník tretej krajiny zaistený alebo ak je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 
e) najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.

Policajný útvar môže v odôvodnených prípadoch obdobie, ktoré sa považuje za tolerovaný pobyt, predĺžiť; na predĺženie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Policajný útvar udelí na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny tolerovaný pobyt na dobu trvania dôvodov na jeho udelenie, najviac na 180 dní, ak zákon neustanovuje inak. Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny podáva osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare. Policajný útvar žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu neprijme, ak je štátny príslušník tretej krajiny zaistený podľa § 88 zákona o pobyte cudzincov alebo je v konaní o udelenie azylu podľa osobitného predpisu.
Policajný útvar môže tolerovaný pobyt aj opakovane predĺžiť; pritom je povinný skúmať, či dôvody, pre ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený, naďalej trvajú. Na tento účel je oprávnený od štátneho príslušníka tretej krajiny vyžadovať preukázanie trvania dôvodu, pre ktorý mu udelil tolerovaný pobyt.

Počas platnosti tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny nemôže podnikať.

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, štátny príslušník tretej krajiny je povinný túto skutočnosť oznámiť policajnému útvaru najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel. 
Ministerstvo vnútra zabezpečí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má tolerovaný pobyt, pretože  je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak má najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú. alebo ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania, primerané ubytovanie, ak si ho nemôže zabezpečiť sám.

Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu alebo žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby, 
b) nespĺňa podmienky na udelenie tolerovaného pobytu, 
c) štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou, 
d) nepriložil požadované doklady.

Zánik a zrušenie tolerovaného pobytu

Tolerovaný pobyt zaniká, ak

a) štátny príslušník tretej krajiny písomne oznámi policajnému útvaru skončenie pobytu, 
b) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uplynula doba, na ktorú mal udelený tolerovaný pobyt a nepožiadal o jeho predĺženie, 
c) štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o udelenie azylu, 
d) štátny príslušník tretej krajiny získal iný pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov, ako ten, ktorý mal, 
e) štátny príslušník tretej krajiny vycestoval z územia Slovenskej republiky, 
f) štátnemu príslušníkovi tretej krajiny zaniklo poskytnuté dočasné útočisko,
g) štátny príslušník tretej krajiny zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
h) bol štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený.

(1) Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt, ak
a) zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, 
b) ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. b), c) alebo ods. 3, zákona o pobyte cudzincov
c) zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12, zákona o pobyte cudzincov alebo
d) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. c), zákona o pobyte cudzincov , ktorý obnovil z vlastnej vôle kontakty s osobami podozrivými zo spáchania trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi, ktorý predstiera spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo ktorý prestal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Proti rozhodnutiu o zrušení tolerovaného pobytu štátny príslušník tretej krajiny môže podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.

Narodenie cudzinca na území SR

Ak sa narodí na území Slovenskej republiky alebo členského štátu štátny príslušník tretej krajiny, ktorého rodič má udelený pobyt podľa tohto zákona, môže rodič štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu požiadať policajný útvar o udelenie pobytu. Policajný útvar udelí tomuto dieťaťu
a) prechodný pobyt, ak majú rodičia udelený prechodný pobyt podľa tohto zákona, 
b) prechodný pobyt, ak má rodič udelený dlhodobý pobyt, 
c) trvalý pobyt, ak má rodič udelený trvalý pobyt.

K žiadosti podľa odseku vyššie  rodič predloží
a) platný cestovný doklad dieťaťa alebo vlastný platný cestovný doklad, v ktorom je dieťa zapísané, 
b) rodný list dieťaťa, 
c) dve fotografie dieťaťa s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu, 
d) doklad o finančnom zabezpečení pobytu dieťaťa, 
e) doklad o zabezpečení ubytovania dieťaťa.

Ak rodič za štátneho príslušníka tretej krajiny narodeného na území Slovenskej republiky alebo členského štátu nepožiada o udelenie pobytu, je povinný zabezpečiť jeho vycestovanie do 90 dní od narodenia, ak tomu nebránia vážne dôvody.

Správne poplatky

 • Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt  na účel:
  1.  podnikania – 232,- €,
  2. zamestnania – 165,50 €,
  3. sezónneho zamestnania – 33,- €,
  4. štúdia a činností podľa osobitných programov – 99,50 €,
  5. zlúčenia rodiny – 132,50 €,
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 66,- €.
 • Žiadosť o vydanie modrej karty – 165,50 €.
 • Žiadosť o udelenie trvalého pobytu  – 165,50 €.
 • Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt  na účel:
  1. podnikania – 132,50 €,
  2. zamestnania – 99,50 €,
  3. sezónneho zamestnania  – 16,50 €,
  4. štúdia a osobitnej činnosti – 33,- €,
  5. zlúčenia rodiny – 66,- €,
  6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 33,- €.
 • Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt na neobmedzený čas – 165,50 €.
  • Vydanie dokladu o pobyte – 4,50 €.
  • Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad – 16,50 €.
  • Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený doklad o pobyte opakovane v priebehu dvoch po sebe  nasledujúcich rokoch – 33,- €.
  • Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu – 99,50 €.
  • Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu – 33,- €.
 • Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky – 3,- €.
  • Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi – 33,- €.
  • Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov – 13,- €.
  • Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov – 8,- €.

Oslobodenie

Od niektorých poplatkov sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov (ďalšie oslobodenia upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Splnomocnenie

Správny orgán môže od vybratia poplatku upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.

Správny orgán môže vybrať poplatok za vydanie dokladu o pobyte ako náhradu za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva doklad o pobyte pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého dokladu.

Dátum poslednej zmeny: 19. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2015

Lokalita

 • Slovensko