Ústredný portál verejnej správy

Ako si vybaviť alternatívny autentifikátor?

Občan a štát

Alternatívny autentifikátor je nová možnosť, ktorá dotknutým osobám bez slovenského občianskeho preukazu alebo bez dokladu o pobyte umožní prístup do elektronickej schránky. Vybavia si ho na oddelení dokladov polície alebo cudzineckej polície od 1. marca 2017.
  1. Kto môže požiadať o alternatívny autentifikátor?
  2. Kde požiadať o alternatívny autentifikátor?
  3. Aké dokumenty treba predložiť?
  4. Kde si prebrať alternatívny autentifikátor?

Kto môže požiadať o alternatívny autentifikátor?

1. O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu
   právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej
   zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo
   dokladu o pobyte s čipom).

   Konkrétne ide o:

   - slovenského občana, ktorý žije v zahraničí a nemá na Slovensku pobyt, a teda nemá občiansky preukaz,
   - zahraničného občana, ktorý na Slovensku nemá pobyt, a teda nemá doklad o pobyte.

2. O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať aj advokát, hosťujúci euroadvokát a usadený euroadvokát, ktorí nie sú
    držiteľmi úradného autentifikátora (teda občianskeho preukazu s čipom alebo dokladu o pobyte s čipom).   

Kde požiadať o alternatívny autentifikátor?

Žiadatelia musia požiadať osobne na oddelení polície.

  • Slovenskí občania - na niektorom z 9 oddelení dokladov v krajských mestách Slovenskej republiky
  • Cudzinci - musia požiadať o vydanie na jednom z 12 oddelení cudzineckej polície

Zoznam pracovísk.

Aké dokumenty treba predložiť?

Štatutár požiada na danom pracovisku, kde pracovníkovi poskytne potrebné údaje predložením:

  • platného dokladu totožnosti (cestovný pas, prípadne zahraničný občiansky preukaz)
  • a identifikačného čísla spoločnosti IČO

Pracovník pravdivosť údajov preverí, a ak sú správne, požiada štatutára o vytvorenie bezpečnostného osobného kódu (BOK) a uvedenie kontaktných údajov.

Kde si prebrať alternatívny autentifikátor?

Karta s alternatívnym autentifikátorom sa zasiela na uvedenú kontaktnú adresu žiadateľa. V prípade že ho žiadateľ nepreberie, bude vrátený späť na pracovisko, kde štatutár požiadal o vydanie, a tam si ho bude môcť prebrať. 

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss