Ústredný portál verejnej správy

Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní (účasť na verejných súťažiach)

Podnikanie

Aké typy zákaziek verejného obstarávania poznáme a kde sa zverejňujú? Aj na to nájdete odpovede v našom článku.

1. Čo je predmetom zákazky
2. Typy zákaziek
3. Zverejňovanie zákaziek

1. Čo je predmetom zákazky

Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej.

Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, poskytovanie stavebných prác alebo služby.

2. Typy zákaziek

Podľa predmetu zmluvy rozdeľujeme zákazky na tri základné typy:

  • zákazky na dodanie tovaru
  • zákazky na poskytnutie služieb
  • zákazky na uskutočnenie stavebných prác

Podľa povahy rozdeľujeme zákazky na civilné a zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Na základe predpokladanej hodnoty rozlišujeme zákazky:

  • nadlimitné
  • podlimitné
  • zákazky s nízkou hodnotou

Jednotlivé finančné limity majú vplyv na postup a vyhlásenie verejného obstarávania.

3. Zverejňovanie zákaziek

Zoznam aktuálnych oznámení a výziev k vyhláseným zákazkám nájdete na stránkach: 

▪ Vestníka verejného obstarávania

Informácie sú dostupné iba v slovenskom jazyku. Vestník denne zverejňuje oznámenia k zákazkám v elektronickej podobe.

▪ Úradného vestníka EÚ 

Ide o online verziu európskeho vestníka verejného obstarávania. Poskytuje prístup
k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru
a iných krajinách.

Oznámenia k zákazkám sú prepojené s profilom verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Ten v profile zverejňuje dokumentáciu alebo odkaz na dokumentáciu k zákazkám vrátane súťažných podkladov.

▪ Elektronická platforma 

Informácie sú dostupné iba v slovenskom jazyku. Ide o informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, poskytovanie stavebných prác a služby, evidenciu týchto zákaziek aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Tip

Informačný systém eCertis vám pomôže identifikovať certifikáty, ktoré potrebujete
vo verejnom obstarávaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska.

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko