Ústredný portál verejnej správy

Účasť na verejných súťažiach

Podnikanie

Zákazka na účely zákona o verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
  1. Úvod
  2. Zverejňovanie zákaziek

1. Úvod

Podľa predmetu rozdeľujeme zákazky na tri základné typy:

  • zákazky na dodanie tovaru,
  • zákazky na poskytnutie služieb,
  • zákazky na uskutočnenie stavebných prác.

Podľa povahy rozdeľuje zákazky na civilné a zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.

Na základe predpokladanej hodnoty zákazky rozlišujeme zákazky na nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou. Jednotlivé finančné limity platné od 1. 1. 2020 sú uvedené nižšie a majú vplyv na postup vyhlásenia verejného obstarávania.

2. Zverejňovanie zákaziek

Zoznam aktuálnych oznámení a výziev k vyhláseným zákazkám nájdete na stránkach:

Národný vestník denne zverejňuje oznámenia k zákazkám v elektronickej podobe.

Online verzia európskeho vestníka verejného obstarávaniu. Poskytuje prístup k obchodným príležitostiam v štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a v iných krajinách.

Oznámenia k zákazkám, ktoré sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania sú zároveň prepojené s profilom verejného obstarávateľa/obstarávateľa (informácie sú dostupné iba v slovenskom jazyku), kde verejný obstarávateľ/obstarávateľ zverejňuje dokumentáciu alebo odkaz na zverejnenú dokumentáciu k zákazkám, vrátane súťažných podkladov.

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, alebo služieb bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko