Ústredný portál verejnej správy

Predloženie ponuky online v rámci verejnej výzvy na prekladanie ponúk

Podnikanie

Podmienky účasti, ako aj iné náležitosti, ktoré musíte splniť na úspešné zapojenie sa do verejnej zákazky, si určuje verejný obstarávateľ/obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Ponuky predkladajú uchádzači alebo záujemcovia v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je možné predložiť elektronicky alebo sa doručuje listinne podľa toho ako je to definované v oznámení. Verejný obstarávateľ musí vždy potvrdiť prevzatie ponuky alebo prijatie ponuky elektronicky.
  1. Predkladanie ponúk k zákazke cez Elektronické verejné obstarávanie
  2. Najčastejšie otázky a odpovede
  3. Užitočné odkazy

Predkladanie ponúk k zákazke cez Elektronické verejné obstarávanie

Tieto informácie sú určené pre hospodárske subjekty, ktoré majú záujem zúčastniť sa verejnej zákazky na dodanie tovaru, služby alebo stavebnej práce vyhlásenej verejným obstarávateľom/obstarávateľom cez informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len „IS EVO“).

Na to, aby ste mohli predložiť ponuku do verejnej zákazky realizovanej cez IS EVO je potrebné vykonať nasledovné kroky:

  1. Vytvoriť a aktivovať si účet na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) - (videonávod)
  2. Vytvoriť a validovať si hospodársky subjekt - (videonávod)

Ďalšie informácie nájdete aj v Príručke k funkcionalitám webového sídla po prihlásení

Všetky úkony spojené s vytvorením účtu na portáli ÚVO, vytvorením a validovaním hospodárskeho subjektu sú bezplatné. Pre rýchlejšie vybavenie validácie hospodárskeho subjektu na účely predloženia žiadosti o účasť alebo ponuky do verejnej zákazky realizovanej cez IS EVO vám odporúčame si aktivovať schránku na doručovanie na www.slovensko.sk. Zároveň odporúčame, aby ste sa pred predložením ponuky do verejnej zákazky zaregistroval do Zoznamu hospodárskych subjektov. Všetky informácie (príručky, videonávody, často kladené otázky a ďalšie dôležité informácie) k IS EVO sú zverejnené na stránke úradu

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť?

Pred predložením ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné vykonať nasledovné kroky:

  1. vytvoriť a aktivovať účet na portáli ÚVO (Privátna zóna) a
  2. vytvoriť a validovať hospodársky subjekt (ďalej len „HS“).

Pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre HS, za ktorý chce predložiť príslušnú žiadosť a aby daný HS bol OVERENÝ a AKTÍVNY.

HS v stave „Neoverený“ nemá možnosť predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť. Z uvedeného dôvodu je pri registrácii nového HS potrebné brať do úvahy čas potrebný na dokončenie validácie HS (doručenie validačného kódu) a registráciu vykonať v dostatočnom časovom predstihu pred zámerom predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť k vybranej zákazke. Pre HS so schránkou na ÚPVS (www.slovensko.sk) aktivovanou na doručovanie odporúčame vykonať registráciu nového HS aspoň 2 pracovné dni vopred. Pre HS, ktoré nemajú schránku na ÚPVS aktivovanú na doručovanie sú validačné kódy odosielané poštou doporučene. 

Ako skontrolovať stav odoslania ponuky alebo žiadosti o účasť?

Po odoslaní ponuky (žiadosti o účasť) je možné si skontrolovať stav ponuky (žiadosti o účasť) v zóne Záujemca/Uchádzač v menu Ponuka (Žiadosť o účasť). Ak je stav ponuky (žiadosti o účasť) „odoslaná“, znamená to, že ponuka (žiadosť o účasť) bola korektne odoslaná verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a bude mu po lehote na otváranie ponúk (žiadostí o účasť) sprístupnená. Ak je ponuka (žiadosť o účasť) v stave „pripravovaná“, znamená to, že nebola odoslaná verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a nebude mu po lehote na otváranie ponúk/žiadostí o účasť sprístupnená.

Ponuku (žiadosť o účasť) je možné predložiť len kým neuplynie lehota na predkladanie ponúk (žiadostí o účasť), ktorú určuje verejný obstarávateľ/obstarávateľ.

Užitočné odkazy

Dátum poslednej zmeny: 16. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 370
helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko