Ústredný portál verejnej správy

Účasť na verejnom obstarávaní

Podnikanie

  1. Podmienky účasti
  2. Osobné postavenie
  3. Finančné a ekonomické postavenie
  4. Technická spôsobilosť

1. Podmienky účasti

Na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť záujemca alebo uchádzač len, ak spĺňa vymedzené  podmienky účasti. Stanovenie podmienok účasti závisí vždy od konkrétneho druhu postupu zadávania zákazky alebo koncesie.

Jednotlivé doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti je možné  nahradiť aj JED - Jednotným európskym dokumentom alebo zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne zápisom do ekvivalentného zahraničného registra zoznamu hospodárskych subjektov.

2. Osobné postavenie

Pri osobnom postavení sa preukazuje oprávnenosť dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práve alebo poskytovať službu. Ďalej bezúhonnosť (výpisom z trestného registra) a v prípade daňových a odvodových povinností sa predkladá potvrdenie príslušnej inštitúcie (správcu dane, poisťovne), že nemáte nedoplatky alebo pohľadávky po splatnosti. Na preukázanie neexistencie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní postačuje čestné vyhlásenie - splnenie tejto podmienky si však v prípade zákazov účasti uložených na území Slovenskej republiky overuje verejný obstarávateľ sám v Registri osôb so zákazom zverejnenom na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie.

Ak ste zahraniční záujemca alebo uchádzač (nemáte sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike), preukazujete splnenie podmienok účasti ekvivalentnými dokladmi, ktoré sa vydávajú vo vašom domovskom štáte. Pokiaľ sa taký doklad vo vašej krajine nevydáva, môžete predložiť čestné vyhlásenie. Ak vo vašej krajine právny poriadok nepozná ani čestné vyhlásenie, môžete predložiť vyhlásenie urobené pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou alebo obchodnou inštitúciou, a to v závislosti od toho, čo vaša zahraničná legislatíva umožňuje.

Verejný obstarávateľ uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na súťaž, ktoré doklady nemusí uchádzač predkladať, ak si tieto údaje vie sám zistiť z príslušných informačných systémov verejnej správy.

Zoznam všetkých podmienok a ich preukazovanie definované v zákone o verejnom obstarávaní:

3. Finančné a ekonomické postavenie

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvádza verejný obstarávateľ v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania. Môže ísť, napr. o potvrdenia bánk, poisťovní alebo doloženie dokladov s účtovnými ukazovateľmi.

Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môžete využiť zdroje iných osôb za predpokladu, že pri plnení zmluvy budete aj reálne používať zdroje tejto osoby, čo preukazujete písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok, že vám táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvy. Zároveň však tento poskytovateľ zdrojov musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia s výnimkou tej, ktorá sa týka oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nesmú u neho existovať vymedzené dôvody na vylúčenie.

4. Technická spôsobilosť

Pri preukazovaní technickej alebo odbornej spôsobilosti sa zväčša vyžadujú zoznamy predchádzajúcich plnení. Ďalej môže ísť o uvedenie údajov o odborných, resp. technických alebo riadiacich pracovníkoch, údajov o priemernom počte zamestnancov, údajov o technickom, výskumnom, strojovom vybavení, uvedenie opatrení prijatých na úseku environmentálneho manažérstva a pod.

Takisto aj v prípade technickej alebo odbornej spôsobilosti môžete využiť kapacity iných osôb. Rovnako však pritom platí podmienka, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy sa budú skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť sa využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazujete písomnou zmluvou uzavretou s touto, z ktorej musí vyplývať záväzok tretej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko