Ústredný portál verejnej správy

Odporúčania pre prácu so systémom Elektronického verejného obstarávania (EVO)

Podnikanie

Nižšie nájdu záujemcovia a uchádzači základné informácie pre prácu so systémom IS EVO verzia 18.0.
  1. Vytvorenie a aktivácia účtu
  2. Vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu
  3. Vysvetľovanie ponúk/žiadostí o účasť
  4. Odoslanie žiadosti o nápravu alebo námietky
  5. Ako odpovedať na žiadosť o doplnenie žiadosti o nápravu
  6. Ako požiadať o obhliadku
  7. Elektronická aukcia
  8. Notifikácie

Vytvorenie a aktivácia účtu

Nevyhnutným predpokladom používania jednotlivých funkcionalít IS EVO (najmä predkladanie otázok, aktivovanie si notifikácií na danej zákazke, prihlásenie na odber podľa CPV kódov zákaziek) je vytvorenie a aktivácia používateľského účtu. Viac informácií (videonávod)

Vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu

Nevyhnutným predpokladom pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť a podanie žiadosti o nápravu a námietky je vytvorenie a validácia hospodárskeho subjektu. Po vytvorení nového hospodárskeho subjektu Vám bude validačný kód zaslaný buď do schránky na ÚPVS (www.slovensko.sk), ak je aktivovaná na doručovanie alebo poštou doporučene do vlastných rúk.

Pre hospodársky subjekt so schránkou na ÚPVS (www.slovensko.sk) aktivovanou na doručovanie odporúčame vykonať registráciu nového hospodárskeho subjektu aspoň 2 pracovné dni vopredViac informácií (videonávod)

Vysvetľovanie ponúk/žiadostí o účasť

Pre korektné odoslanie odpovede v rámci vysvetľovania ponúk/žiadostí o účasť nestačí súbory iba priložiť na karte „Prílohy odpovede“, ale je potrebné celú odpoveď odoslať stlačením tlačidla „Odoslať odpoveď“, ináč nebude odpoveď (ani prílohy odpovede) verejnému obstarávateľovi sprístupnená. Odoslanú odpoveď verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v rámci vysvetľovania ponúk/žiadosti o účasť už nie je možné dodatočne dopĺňať alebo odoslať druhý raz. Preto si dôkladne skontrolujte, či Vaša odpoveď obsahuje všetky náležitosti (napr. prílohy). Viac informácií (kapitola 3.2)

Odoslanie žiadosti o nápravu alebo námietky

Táto možnosť sa nachádza po prihlásení sa do konkrétnej zákazky cez tlačidlo „Vstúpiť do zákazky“ v menu „Podané žiadosti“ a tlačidlo „Vytvoriť žiadosť“. Pre odoslanie žiadosti o nápravu alebo námietky je potrebné mať overený a aktívny hospodársky subjekt. Viac informácií (kapitola 2.2.2)

Ako odpovedať na žiadosť o doplnenie žiadosti o nápravu

Ak verejný obstarávateľ vyzval hospodársky subjekt na doplnenie žiadosti o nápravu, je potrebné, aby hospodársky subjekt odpovedal, resp. vložil odpoveď do pôvodnej žiadosti o nápravu, ktorá je v stave „Vrátená na doplnenie“ a teda nevytváral novú žiadosť o nápravu. Viac informácií (kapitola 2.2.2.4)

Ako požiadať o obhliadku

Pre odoslanie žiadosti o obhliadku miesta dodania predmetu zákazky odporúčame použiť typ žiadosti „Všeobecná žiadosť“, ktorá sa nachádza v menu „Podané žiadosti“ a tlačidlo „Vytvoriť žiadosť“. Viac informácií (kapitola 2.2.2.6)

Elektronická aukcia

Za technickú chybu systému EVO počas elektronickej aukcie sa nepovažuje „zlyhanie počítača“ na strane uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie dodávky elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača alebo jeho neschopnosť zúčastniť sa evoAukcie. Preto sa uchádzačom odporúča mať pripravené záložné riešenie v prípade takejto situácie. Odporúčame uchádzačom, aby si pripravili záložný scenár pre prípad poruchy (záložný počítač, záložné internetové pripojenie, plne nabitá batéria v notebooku pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie a pod.). Ak sa Vám zdá, že sa aukčná sieň nespráva štandardne, obnovte stránku pomocou klávesy F5. Ukážka aukčnej siene (video)

Notifikácie

Systém EVO primárne odosiela dôležité notifikácie do schránky správ používateľa na portáli ÚVO, pretože je to jediné spoľahlivé miesto pre doručovanie notifikácií. Odosielanie notifikácií na e-mail používateľa je sekundárnou funkcionalitou pre odosielanie resp. sledovanie správ, pretože z pohľadu IT nie je možné zaručiť bezproblémové doručenie notifikácie do e‑mailovej schránky používateľa (na korektné doručenie do e-mailovej schránky používateľa má vplyv viacero faktorov, ktoré nie je možné zo strany ÚVO ovplyvniť) a ani nie je možné preukázať jeho doručenie.

Dátum poslednej zmeny: 21. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie SR
+421 2 502 64 370
helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko