Ústredný portál verejnej správy

Limity a postupy vo verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákaziek

Podnikanie

 1. Limity pre nadlimitné zákazky
 2. Verejná súťaž
 3. Užšia súťaž
 4. Rokovacie konanie so zverejnením
 5. Súťažný dialóg
 6. Inovatívne partnerstvo
 7. Priame rokovacie konanie

1. Limity pre nadlimitné zákazky

2. Verejná súťaž

Verejná súťaž je najbežnejším a najpoužívanejším postupom verejného obstarávania.

Verejná súťaž sa vyhlasuje zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, dátum zverejnenia tohto oznámenia je teda považovaný aj za dátum začatia daného procesu verejného obstarávania. Vyhlasuje sa pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Uchádzači k ponuke predkladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ požadoval na preukázanie splnenia podmienok účasti. Tieto doklady sú povinnou súčasťou ponuky každého uchádzača.

Minimálne lehoty na predkladanie ponúk sú:

 • 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 30 dní, ak verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky elektronickými prostriedkami,
 • 15 dní, ak ide o naliehavú situáciu.

3. Užšia súťaž

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť žiadosť o účasť.

Použitie užšej súťaže je vhodné najmä vtedy, keď sa vo verejnom obstarávaní predpokladá napríklad predloženie technicky náročných ponúk na posúdenie a súčasne vysoký počet záujemcov, čo môže neprimerane predĺžiť a skomplikovať proces vyhodnotenia ponúk, a tým aj výrazne zvýšiť jeho administratívnu náročnosť.  

Od verejnej súťaže sa odlišuje tým, že v prípade užšej súťaže ide o súťaž dvojetapovú (v prvej etape sa vyberú kvalifikovaní záujemcovia a v druhej etape sa vyberie najvýhodnejšia ponuka) a tiež, že umožňuje obmedziť počet záujemcov z prvej etapy súťaže pre výber uchádzačov pre druhú etapu súťaže, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky.

Minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ide o naliehavú situáciu.

V prípade postupu prostredníctvom užšej súťaže môže ponuku predložiť ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a koho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Minimálne lehoty na predkladanie ponúk sú:

 • 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,
 • 10 dní, ak ide o naliehavú situáciu,
 • podľa dohody, verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) až e), môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk; táto nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

4. Rokovacie konanie so zverejnením

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ide o naliehavú situáciu.

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Základnú ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na jej predloženie.

Minimálna lehota na predkladanie základných ponúk:

 • 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak ide o naliehavú situáciu. 

5. Súťažný dialóg

Cieľom zavedenia súťažného dialógu je zabezpečenie flexibilného postupu, ktorý by verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi umožnil, za účelom nájdenia najvhodnejšieho riešenia, viesť dialóg s každým záujemcom ohľadom všetkých aspektov zákazky, a to technických, ekonomických, ako aj právnych.

Súťažný dialóg preto nachádza svoje opodstatnenie v prípade ,,obzvlášť zložitých zákaziek“. K predmetnému postupu je vhodné pristúpiť najmä vtedy, keď použitie verejnej alebo užšej súťaže neprichádza do úvahy, a to z dôvodu objektívnych ťažkostí pri popise a špecifikácii predmetu verejného obstarávania alebo pri stanovení a formulácií právnych alebo finančných podmienok daného predmetu verejného obstarávania, pričom tieto prekážky môže verejný obstarávateľ prekonať práve vďaka dialógu s odborne kvalifikovanými záujemcami, ktorým v informatívnom dokumente predstaví základnú predstavu požadovaných funkcií, komplexného výstupu vrátane jeho rámcových charakteristík.

6. Inovatívne partnerstvo

Verejný obstarávateľ využije tento postup, ak potrebu vyvinúť inovačný výrobok alebo službu alebo inovačné práce a potrebu následnej kúpy výsledného tovaru, služieb alebo stavebných prác nemožno uspokojiť na základe riešení, ktoré už sú dostupné na trhu.

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Lehota na predloženie žiadostí o účasť, nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.

7. Priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie je osobitný postup zadávania nadlimitných zákaziek, ktorý môže použiť verejný obstarávateľ, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky pre jeho použitie. Priame rokovacie konanie je možné použiť tak pri civilných zákazkách ako aj pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Priame rokovacie konanie by sa malo vo všeobecnosti používať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko