Ústredný portál verejnej správy

Limity a postupy vo verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákaziek

Podnikanie

 1. Limity pre nadlimitné zákazky
 2. Verejná súťaž
 3. Užšia súťaž
 4. Rokovacie konanie so zverejnením
 5. Súťažný dialóg
 6. Inovatívne partnerstvo
 7. Priame rokovacie konanie
 8. Pravidlá pre nadlimitné zákazky na sociálne a iné osobitné služby

1. Limity pre nadlimitné zákazky

Tovary a služby

≥ 140 000 eur (215 000 eur)* 

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

≥ 750 000 eur

Stavebné práce

≥ 5 382 000 eur

Potraviny

≥ 140 000 eur (215 000 eur)*

*platí pre obec, vyšší územný celok, právnickú osobu, združenie definované v zákone o verejnom obstarávaní

Pri zadávaní nadlimitných zákaziek sa pri komunikácii používajú elektronické prostriedky zapísané v zozname elektronických prostriedkov.

Ak je predmetom zákazky služba uvedená v prílohe č. 1 zákona (okrem pátracích a bezpečnostných služieb), použijú sa pravidlá pre nadlimitné zákazky na sociálne a iné osobitné služby.

2. Verejná súťaž

Verejná súťaž je najbežnejším a najpoužívanejším postupom verejného obstarávania. Vyhlasuje sa zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Dátum zverejnenia tohto oznámenia sa teda považuje aj za dátum začatia daného procesu verejného obstarávania.

Vyhlasuje sa pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov. Uchádzači k ponuke predkladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ požadoval na preukázanie splnenia podmienok účasti. Tieto doklady sú povinnou súčasťou ponuky každého uchádzača.

Minimálne lehoty na predkladanie ponúk sú:

 • 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
 • 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky elektronickými prostriedkami,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ide o naliehavú situáciu.

3. Užšia súťaž

Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (žiadosť o účasť).

Užšiu súťaž odporúčame použiť v prípade, keď sa vo verejnom obstarávaní predpokladá predloženie technicky náročných ponúk na posúdenie a súčasne sa očakáva vysoký počet záujemcov. Pre tieto dôvody sa proces vyhodnotenia ponúk môže neprimerane predĺžiť a skomplikovať, a tým aj výrazne zvýšiť administratívnu náročnosť.

Od verejnej súťaže sa odlišuje tým, že je dvojetapová (v prvej etape sa vyberú kvalifikovaní záujemcovia, v druhej etape sa vyberie najvýhodnejšia ponuka).

Užšia súťaž tiež umožňuje obmedziť počet záujemcov z prvej etapy pre výber uchádzačov do druhej etapy súťaže, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky.

Minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ide o naliehavú situáciu.

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky a to najmenej na päť tak, aby umožnil hospodársku súťaž. 

Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorý spĺňa stanovené podmienky účasti a ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Minimálne lehoty na predkladanie ponúk sú:

 • 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o naliehavú situáciu,
 • podľa dohody; verejný obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

4. Rokovacie konanie so zverejnením

Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti (žiadosť o účasť).

Minimálna lehota na predloženie žiadosti o účasť:

 • 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak ide o naliehavú situáciu.

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Základnú ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na jej predloženie.

Minimálna lehota na predkladanie základných ponúk:

 • 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
 • 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,
 • 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak ide o naliehavú situáciu.

5. Súťažný dialóg

Cieľom zavedenia súťažného dialógu je zabezpečenie flexibilného postupu, ktorý by verejnému obstarávateľovi umožnil viesť dialóg s každým záujemcom ohľadom všetkých aspektov zákazky (technických, ekonomických alebo právnych). Účelom dialógu je nájdenie najvhodnejšieho riešenia.

Súťažný dialóg sa používa pri obzvlášť zložitých zákazkách. Tento postup odporúčame zvoliť vtedy, keď verejná alebo užšia súťaž neprichádza do úvahy kvôli objektívnym ťažkostiam pri popise alebo pri stanovení a formulácii právnych či finančných podmienok daného predmetu verejného obstarávania.

Tieto prekážky môže verejný obstarávateľ prekonať práve vďaka dialógu s odborne kvalifikovanými záujemcami, ktorým v informatívnom dokumente predstaví základnú predstavu požadovaných funkcií a komplexného výstupu vrátane rámcových charakteristík.

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu. 

6. Inovatívne partnerstvo

Inovatívne partnerstvo je postup verejného obstarávania, ktorého hlavným cieľom je financovať výskum a vývoj inovatívnych riešení. Postup sa používa pri potrebe vyvinúť inovatívne tovary alebo služby a táto potreba sa nedá uspokojiť na základe riešení dostupných na trhu.

Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov na najmenej troch. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.

7. Priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie je osobitný postup zadávania nadlimitných zákaziek, ktorý sa používa pri civilných zákazkách a zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti.

Priame rokovacie konanie by sa malo používať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

8. Pravidlá pre nadlimitné zákazky na sociálne a iné osobitné služby

Zadávanie zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona (okrem pátracích a bezpečnostných služieb) sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. 

Pri zadávaní zákazky sa musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality a hospodárnosti a efektívnosti.

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko