Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie nezrovnalostí vo vzťahu k postupom verejného obstarávania

Podnikanie

Revízne postupy v procese verejného obstarávania môžeme rozdeliť podľa toho, kto dané podanie vybavuje na: 1.) žiadosť o nápravu, ktoré vybavuje verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní („kontrolovaný“), 2.) dohľad nad verejným obstarávaním, ktoré robí Úrad pre verejné obstarávanie („úrad“). Práva a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.
 1. Žiadosť o nápravu
 2. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok
 3. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok
 4. Odvolanie

1. Žiadosť o nápravu

Ako uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté môžete podať žiadosť o nápravu proti:

 • oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
 • podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom/obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Žiadosť o nápravu musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • identifikačné údaje kontrolovaného,
 • označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
 • označenie porušenia postupu, t. j. proti čomu žiadosť o nápravu smeruje (proti podmienkam uvedeným v oznámení, v súťažných podkladoch a pod.),
 • opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
 • návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
 • podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Lehoty na doručenie žiadosti o nápravu:

 • do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia v európskom vestníku, ak ide o nadlimitnú zákazku a ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu alebo ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v tomto oznámení,
 • do 10 dní odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov, koncesnej dokumentácie, súťažných podmienok alebo iných dokumentov poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Žiadosť o nápravu musí byť vo vyššie uvedených lehotách reálne doručená kontrolovanému, nestačí ju podať v posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Žiadosť o nápravu musí byť doručená v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe.

Viac informácií nájdete na stránke Postup pri podávaní námietok.

2. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok

Podaniu námietok musí vo všeobecnosti predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému.

Ako uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté môžete podať námietky proti:

a)    oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
       obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov
       a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b)    podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch
       poskytnutých kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov,
c)    výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní
       koncesie a v súťaži návrhov,
d)    vylúčeniu,
e)    nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f)     vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g)    úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) - napríklad zrušenie súťaže kontrolovaným.

Námietky môžete podať len pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva.

Lehoty na doručenie námietok úradu a kontrolovanému:

 • do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný doručil v zákonnej lehote žiadateľovi oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo oznámenie o jej zamietnutí,
 • do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak si kontrolovaný nesplnil povinnosti doručiť predmetné oznámenia v zákonom stanovenej lehote,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
 • do 10 dní odo dňa vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmene a) až f).

Námietky je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Viac informácií nájdete na stránke Postup pri podávaní námietok.

S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu. Viac informácií o tom, ako zložiť kauciu pri podaní námietok.

3. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok

Úrad preskúmava úkony kontrolovaného vo verejnom obstarávaní aj na základe iných podnetov ako len na základe námietok. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok sa vykonáva tak pred uzavretím zmluvy, ako aj po uzavretí zmluvy a taktiež po zrušení postupu zadávania zákazky.

Oprávnenými osobami na podanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok sú:

1)    pred uzavretím zmluvy:

 • úrad,
 • kontrolovaný na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie,
 • úrad vlády,

2)    po uzavretí zmluvy, resp. po zrušení použitého postupu:

 • úrad,
 • osoba, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
 • oprávnený orgán štátnej správy.

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy podať úradu podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie.

Viac informácií o tom, ako má kontrolovaný podať podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie nájdete na stránke Postup kontrolovaného pri podávaní podnetu.

4. Odvolanie

Proti rozhodnutiu úradu, s výnimkou rozhodnutia o zastavení konania o námietkach, je možné podať odvolanie do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu. Odvolanie je možné podať proti rozhodnutiu o námietkach, ako aj proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred i po uzavretí zmluvy.

S podaním odvolania je účastník konania povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania v prípade, ak úrad v konaní o námietkach nevydal rozhodnutie v lehote alebo keď odvolanie podáva orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

O podanom odvolaní je príslušná rozhodovať Rada úradu, ktorá napadnuté rozhodnutie  preskúma v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú pre to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia odvolania.

Viac informácií o tom, ako podať odvolanie nájdete na stránke Odvolania

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko