Ústredný portál verejnej správy

Nahlasovanie nezrovnalostí vo vzťahu k postupom verejného obstarávania

Podnikanie

Kontrolné postupy v procese verejného obstarávania môžeme rozdeliť podľa toho, kto dané podanie vybavuje. Článok obsahuje informácie týkajúce sa uchádzačov, záujemcov, účastníkov alebo osôb, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté postupom kontrolovaného.
 1. Žiadosť o nápravu
 2. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok
 3. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok
 4. Odvolanie

1. Žiadosť o nápravu

V prípade, že vaše práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté, môžete podať žiadosť o nápravu proti:

 • oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
 • podmienkam uvedeným v  iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Žiadosť o nápravu musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa,
 • identifikačné údaje kontrolovaného,
 • označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
 • opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
 • návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
 • podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Lehoty na doručenie žiadosti o nápravu

Žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným:

 • v oznámení o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov musíte doručiť do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia v európskom vestníku,
 • vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke musíte doručiť do 10 dní odo dňa uverejnenia výzvy vo vestníku,
 • v dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musíte žiadosť o nápravu doručiť najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov
  za predpokladu, že dokumenty neboli poskytnuté neskôr ako 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov. Ak boli poskytnuté neskôr, musíte žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich doručiť najneskôr do 10 dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
 • v dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným v postupe zadávania podlimitnej zákazky alebo podlimitnej koncesie musíte žiadosť o nápravu doručiť najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že tieto dokumenty neboli  poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Ak boli poskytnuté neskôr, musíte žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručiť najneskôr do 10 dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov,
 • ak je vo verejnom obstarávaní určená lehota na predloženie žiadostí o účasť, žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti uvedeným v dokumentoch potrebných
  na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným poskytnutých v lehote na predloženie žiadostí o účasť, musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní
  pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť. Ak tieto dokumenty boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam účasti v nich uvedeným doručená najneskôr do 10 dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov.

Žiadosť o nápravu doručíte:

 • v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému,
 • v listinnej podobe, ak nie je možná elektronická podoba alebo ak sa vo verejnom obstarávaní, ktorého sa žiadosť o nápravu týka, komunikácia a výmena informácií neuskutočňuje elektronickým prostriedkom.

Žiadosť o nápravu doručená v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému sa považuje za doručenú dňom jej odoslania. Viac informácií nájdete na stránke Postup pri podávaní námietok.

2. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok

Ak sa domnievate, že vaše práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté, môžete podať námietky proti:

 • oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
 • podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
 • výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
 • vylúčeniu,
 • nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
 • vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
 • úkonu kontrolovaného inému ako vyššie uvedenému, napríklad zrušenie súťaže kontrolovaným.

Námietky môžete podať len pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva.

Námietky nemôžete podať pri:

 • zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 800 000 eur,
 • zadávaní podlimitných zákaziek verejným obstarávateľom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • zadávaní zákazky s nízkou hodnotou verejným obstarávateľom,
 • postupe zadávania podlimitnej koncesie,
 • zadávaní zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako finančný limit podľa 300 000 eur.

Lehoty na doručenie námietok úradu a kontrolovanému:

 • do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný doručil v zákonnej lehote žiadateľovi oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo oznámenie o jej zamietnutí,
 • do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak si kontrolovaný nesplnil povinnosti doručiť predmetné oznámenia v zákonom stanovenej lehote,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov, ak námietky smerujú proti výberu
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
 • do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov,
 • do 10 dní odo dňa vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako vyššie uvedenému.

Námietky môžete podať v listinnej alebo v elektronickej podobe. Viac informácií nájdete na stránke Postup pri podávaní námietok. S podaním námietok navrhovateľ musí zložiť na účet úradu kauciu. Viac informácií o zložení kaucie nájdete na stránke ÚVO.

3. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu ako na základe námietok

Úrad skúma úkony kontrolovaného vo verejnom obstarávaní aj na základe iných podnetov, ako len na základe námietok. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu, ako na základe námietok, sa vykonáva pred uzavretím aj po uzavretí zmluvy a taktiež po zrušení postupu zadávania zákazky.

Oprávnenými osobami na podanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného z iného podnetu sú:

1. pred uzavretím zmluvy:

 • úrad,
 • kontrolovaný na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie.

2. po uzavretí zmluvy, respektíve po zrušení použitého postupu:

 • úrad,
 • osoba, ktorá nemá oprávnenie podať námietky,
 • oprávnený orgán štátnej správy.

Viac informácií o tom, ako má kontrolovaný podať podnet na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie, nájdete na stránke Postup kontrolovaného pri podávaní podnetu.

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko