Ústredný portál verejnej správy

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Podnikanie

  1. Podmienky na zápis
  2. Lehoty
  3. Zmena údajov

1. Podmienky na zápis

Pre úspešný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov musíte Úradu pre verejné obstarávanie doručiť žiadosť podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene hospodárskeho subjektu. K žiadosti priložte aj potrebné prílohy.

Podmienky na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nájdete na stránke ÚVO
v slovenskom aj anglickom jazyku.

Žiadosť o zápis môžete podať:

2. Lehoty

Úrad zapíše hospodársky subjekt do zoznamu do 15 dní po doručení kompletnej žiadosti
so všetkými potrebnými prílohami v prípade, ak spĺňa podmienky účasti osobného postavenia. Zápis má platnosť tri roky.

Informáciu o zápise v podobe výpisu zo zoznamu hospodárskych subjektov vo forme elektronického odpisu zasiela úrad aj do elektronickej schránky hospodárskeho subjektu.

3. Zmena údajov

Ak už ste zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, musíte oznámiť úradu každú zmenu údajov do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala a doložiť ju príslušným dokladom.

Zmenu údajov môžete vykonať:

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko