Ústredný portál verejnej správy

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov

Podnikanie

Na odbremenenie od povinnosti predkladať jednotlivé doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia pri každom verejnom obstarávaní môžete využiť zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.
  1. Podmienky na zápis
  2. Lehoty
  3. Zmena údajov

1. Podmienky na zápis

Podmienky na zápis (v slovenskom jazyku/ v anglickom jazyku). 

Na zápis je potrebné odoslať žiadosť s prílohami.

Zápis môžete vykonať:

Elektronicky cez služby Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov - fyzická osoba alebo Podávanie žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov – právnická osoba. Žiadosť aj prílohy je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa (oprávnenou osobou konať a subjekt). Poplatok za zápis je v tomto prípade 33 eur. Pokiaľ prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, resp. prílohy nie sú zaručene konvertované z listinnej podoby do elektronickej podoby, doručujú úradu v listinnej podobe.

Listinne prostredníctvom žiadosti pre fyzické alebo právnické osoby.

Za zápis sa platí poplatok 66 eur.

2. Lehoty

Úrad vás zapíše do zoznamu do 15 dní po doručení kompletnej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami. Zápis je platný 3 roky.

Informáciu o zápise zasiela úrad aj do elektronickej schránky subjektu na www.slovensko.sk. Prihlásenie do schránky a využitie  elektronických služieb úradu si vyžaduje prihlásenie prostredníctvom eID karty.

3. Zmena údajov

Ak už ste zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, máte povinnosť oznámiť úradu každú zmenu zapísaných údajov do 30 dní odo dňa, kedy príslušná zmena nastala a doložiť ju príslušným dokladom.

Zápis zmeny údajov je spoplatnený správnym poplatkom vo výške 16,50 eur.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko