Ústredný portál verejnej správy

Uzatvorenie zmluvy na účely verejného obstarávania (uzatváranie zmlúv a vylúčenie uchádzača)

Podnikanie

S kým nemožno uzatvoriť zmluvu na účely verejného obstarávania? Kedy vás z účasti na verejnom obstarávaní môžu vylúčiť? Zistíte v tomto článku.
 1. Uzatváranie zmlúv
 2. Vylúčenie uchádzača alebo záujemcu

1. Uzatváranie zmlúv

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť zmluvu s uchádzačmi, ktorí musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ale nie sú tam zapísaní. To platí aj pre ich subdodávateľov podľa osobitného predpisu.

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma od štátu jednorazovú sumu v hodnote 100 000 eur alebo v prípade opakujúceho sa plnenia viac
ako 250 000 eur.

Bližšie informácie nájdete v zákone o registri partnerov verejného sektora a na webe ministerstva spravodlivosti.

2. Vylúčenie uchádzača alebo záujemcu

Ako uchádzača alebo záujemcu vás z verejného obstarávania môžu vylúčiť až po zhodnotení všetkých skutočností.

Vylúčiť vás môžu, ak:

 • ste nesplnili podmienky účasti,
 • ste predložili neplatné doklady (uplynula im lehota platnosti),
 • ste poskytli informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené ,
 • ste sa pokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
 • ste sa pokúsili získať dôverné informácie, ktoré by vám poskytli neoprávnenú výhodu,
 • konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 • pri posudzovaní odbornej spôsobilosti sa preukázateľne identifikovali protichodné záujmy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
 • ste nepredložili po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
 • ste nepredložili po písomnej žiadosti doklady nahradené Jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
 • ste nenahradili osobu, ktorá nevyhovuje požadovaným kritériám, v stanovenom časovom rámci, pre preukázanie splnenia finančných, ekonomických, technických alebo odborných podmienok účasti,
 • ste nenahradili subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom v určenej lehote,
 • ste nenahradili osobu alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte, inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte,
 • narušenie hospodárskej súťaže nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu,
 • ste sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo začatia verejného obstarávania dopustili porušenia zmluvných povinností, kvôli čomu verejný obstarávateľ odstúpil od zmluvy,
 • ste sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia dopustili závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho alebo pracovného práva, za čo vám udelili sankcie,
 • ste sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia dopustili závažného porušenia profesijných povinností,
 • má verejný obstarávateľ podozrenie, že ste uzavreli s iným subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž,
 • verejný obstarávateľ eviduje voči vám nedoplatky na dani, ktorej je správcom.


Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia bezodkladne po vylúčení uchádzača alebo záujemcu písomne informovať. V dokumente uvedú dôvod vylúčenia a lehotu, v ktorej môže podať námietky.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko