Ústredný portál verejnej správy

Uzatváranie zmlúv a vylúčenie uchádzača

Podnikanie

 1. Uzatváranie zmlúv
 2. Vylúčenie uchádzača alebo záujemcu

1. Uzatváranie zmlúv

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma od štátu jednorazové plnenie v hodnote 100 000 eur alebo v prípade opakujúceho sa plnenia viac ako 250 000 eur.

Bližšie informácie nájdete v Zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

2. Vylúčenie uchádzača alebo záujemcu

Ako uchádzača alebo záujemcu vás z verejného obstarávania môžu vylúčiť až po zhodnotení a preskúmaní všetkých skutočností.

Vylúčiť vás môžu v závislosti od konkrétneho postupu zadávania zákazky alebo koncesie, ak:

 • ste nesplnili podmienky účasti,
 • ste predložili neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti),
 • ste poskytli informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
 • ste sa pokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
 • ste sa pokúsili získať dôverné informácie, ktoré by vám poskytli neoprávnenú výhodu,
 • konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
 • na základe dôveryhodných informácií je dôvodné podozrenie, že ste uzavreli v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
 • pri posudzovaní odbornej spôsobilosti sa preukázateľne identifikovali protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
 • ste nepredložili po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
 • ste nepredložili po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
 • ste nenahradili inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
 • ste nenahradili subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v určenej lehote,
 • narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ má povinnosť bezodkladne po vylúčení uchádzača alebo záujemcu ho písomne informovať o tom, že bol z procesu verejného obstarávania vylúčený s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť podané námietky.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko