Ústredný portál verejnej správy

Jednotný európsky dokument

Podnikanie

Jednotný európsky dokument (JED) je doklad, ktorý v konkrétnom verejnom obstarávaní slúži na predbežné nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie všetkých podmienok účasti.

Jednotný európsky dokument (JED) je doklad, ktorý v konkrétnom verejnom obstarávaní slúži na predbežné nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie všetkých podmienok účasti. JED je použiteľný aj na kritériá užšieho výberu uplatňované v užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu a inovatívnom partnerstve.

Ako uchádzač alebo záujemca sa môžete rozhodnúť, či vo svojej žiadosti o účasť alebo ako súčasť ponuky (vo verejnej súťaži alebo pri zadávaní podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska) predložíte JED alebo jednotlivé vyžadované doklady.

Ako vyplýva zo samotného názvu, ide o štandardizovaný dokument (formulár), ktorý je možné uplatňovať vo verejných obstarávaniach vo všetkých členských štátoch EÚ.

V JED vyhlasujete, že:

  • neexistuje dôvod na vaše vylúčenie,
  • spĺňate objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
  • poskytnete verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré ste nahradili jednotným európskym dokumentom.

Bližšie informácie o jednotnom európskom dokumente, vrátane usmernení na jeho správne vyplnenie, ako aj samotný vzor formulára je možné nájdete na stránke Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (informácie sú dostupné iba v slovenskom jazyku). Pre uľahčenie práce pri vypĺňaní a opätovnom používaní je vhodné využiť službu úradu, prostredníctvom ktorej je možné formulár vypĺňať interaktívnym spôsobom vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 22. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 9. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko