Ústredný portál verejnej správy

Limity a postupy vo verejnom obstarávaní pri zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

Podnikanie

  1. Limity pre podlimitné zákazky
  2. Limity pre zákazky s nízkou hodnotou

1.  Limity pre podlimitné zákazky

Postupy pri zadávaní podlimitných zákaziek závisia od toho, či sú tovary, služby alebo stavebné práce bežne dostupné na trhu alebo nie.  

Zadávanie zákaziek s využitím elektronického trhoviska

Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu môže sa využiť elektronického trhovisko.

Sú dve možnosti zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska:

  • zadávanie zákazky s predbežnou akceptáciou ponuky,
  • zadávanie zákazky jej zverejnením na elektronickom trhovisku.

V prvom prípade, verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.

Po predbežnom akceptovaní ponuky v lehote najmenej 72 hodín je každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná.

V druhom prípade verejný obstarávateľ môže zadať zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku a registrovaní záujemcovia a uchádzači predkladajú ponuku.

Zadávanie zákaziek bez využitia elektronického trhoviska

Ak ide o tovary, stavebné práce a služby iné ako bežne dostupné na trhu alebo potraviny postupuje sa bez využitia elektronického trhoviska.

Ak verejný obstarávateľ zadáva podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska, vypracuje a pošle výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako:

  • 12 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
  • 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Pri zadávaní podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska je možné uzavrieť rámcovú dohodu na viac ako 12 mesiacov (najviac na 4 roky).

2. Limity pre zákazky s nízkou hodnotou

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nie je ustanovený takmer žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať pri jej zadávaní. Verejný obstarávateľ má postupovať tak, aby zohľadnil princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky s nízkou hodnotou. Väčšinou sa riadi vlastnými internými postupmi.

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 20. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko