Ústredný portál verejnej správy

Limity a postupy vo verejnom obstarávaní pri zadávaní podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

Podnikanie

1.  Limity pre podlimitné zákazky

Podlimitná zákazka (civilná)

Tovary, Služby

≥ 100 000 (180 000)*   ˂ 140 000 eur (215 000 eur)*

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

≥ 400 000 eur   ˂ 750 000 eur

Stavebné práce

≥ 300 000 eur   ˂ 5 382 000 eur

*platí pre obec, vyšší územný celok, právnickú osobu, združenie definované v zákone o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ musí pri zadávaní podlimitných zákaziek použiť elektronickú platformu.

Ak je predmetom zákazky bežne dostupný tovar alebo služba, verejný obstarávateľ (okrem bežného postupu pre podlimitné zákazky) môže použiť zjednodušený postup pre zákazky
na bežne dostupné tovary a služby.

Ak je predmetom zákazky služba uvedená v prílohe č. 1 zákona, verejný obstarávateľ môže (okrem bežného postupu pre podlimitné zákazky) použiť zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby.

Ak sú predmetom zákazky stavebné práce a tovary alebo služby iné ako bežne dostupné
na trhu, verejný obstarávateľ použije bežný postup pre podlimitné zákazky.

Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

Ak ide o bežne dostupné tovary a služby, môžete využiť platformu elektronického trhoviska.

Sú dve možnosti zadávania zákazky:

 • predbežnou akceptáciou ponuky,
 • jej zverejnením na elektronickej platforme s využitím elektronického trhoviska.

V prvom prípade verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo podobný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.

Po predbežnom akceptovaní ponuky v lehote najmenej 72 hodín môže každý záujemca predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré sú totožné alebo podobné tým, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná.

V druhom prípade verejný obstarávateľ môže zadať zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku a registrovaní záujemcovia a uchádzači predkladajú ponuku.

Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronickej platformy.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality a hospodárnosti a efektívnosti.

Bežný postup pre podlimitné zákazky

Pri zadávaní podlimitnej zákazky na stavebné práce, tovary a služby iné ako bežne dostupné na trhu verejný obstarávateľ postupuje bežným postupom pre podlimitné zákazky.

Tento postup môže použiť aj na služby uvedené v prílohe č. 1 zákona a v prípade tovarov a služieb bežne dostupných na trhu.

Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania. Na zadávanie zákazky použije elektronickú platformu (IS EVO).

Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako:

 • 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie
  vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie
  vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Pri zadávaní podlimitnej zákazky bežným postupom môžete uzavrieť rámcovú dohodu najviac na štyri roky.

Priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť, ak splnil zákonnú podmienku pre jeho použitie. Pri tomto postupe verejný obstarávateľ nemusí použiť elektronickú platformu.

2. Limity pre zákazky s nízkou hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná)

Tovary, služby

≥ 10 000   ˂ 100 000 eur (180 000 eur)* 

Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona

≥ 10 000 eur   ˂ 400 000 eur

Stavebné práce

≥ 10 000 eur   ˂ 300 000 eur

Potraviny

≥ 10 000 eur   ˂ 140 000 eur (215 000 eur)*

*platí pre obec, vyšší územný celok, právnickú osobu, združenie definované v zákone o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní. Musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne.

Ak predpokladaná hodnota zákazky s nízkou hodnotou je:

 • ≥ 70 000 eur pri zákazke na dodanie tovaru (okrem potravín) alebo poskytnutie služby
 • ≥ 180 000 eur pri zákazke na uskutočnenie stavebných prác
 • ≥ 260 000 eur pri zákazke na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona

verejný obstarávateľ musí odoslať výzvu na predkladanie ponúk na uverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania a komunikovať vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy.

Lehota na predkladanie ponúk pri tomto type zákazky s nízkou hodnotou nesmie byť kratšia ako:

 • 7 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Môžete využiť aj informačný systém eCertis, ktorý vám pomôže identifikovať certifikáty vyžadované pri postupoch vo verejnom obstarávaní v jednotlivých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska.

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 8. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko