Ústredný portál verejnej správy

Návrh na vyhotovenie referencie a Návrh na úpravu referencie

Podnikanie

Referenciou na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby.

Referencia obsahuje:

 • meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
 • názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
 • označenie verejného obstarávania,
 • číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
 • stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
 • množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
 • miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
 • hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé,
 • informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,
 • ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
 • dátum vyhotovenia referencie

1.  Návrh na vyhotovenie referencie

Dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť vyplývajúcu z § 12 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v zákonom stanovenej lehote (10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa), dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie referencie úradu, ku ktorému priloží dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené.

 2.  Návrh na úpravu referencie

Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov.

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti o úpravu referencie dodávateľa, je tento dodávateľ oprávnený podať úradu návrh na úpravu referencie, ku ktorému priloží dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to do

a)   30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa
v plnom rozsahu, alebo

b)    30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa § 12 odseku 8, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neupravil referenciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o úpravu referencie.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.uvo.gov.sk/dohlad/rada-uradu/referencie

Užitočné odkazy:

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 11. 8. 2023

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre verejné obstarávanie
+421 2 50264 145
helpdesk_zoznamy@uvo.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko