Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia schránok právnických osôb

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme.

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb

Povinná aktivácia elektronických schránok na doručovanie znamená, že proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úradpodpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu). 

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elektronicky s orgánmi verejnej moci. Aktivácia na doručovanie však umožňuje do schránky doručovať úradné rozhodnutie od orgánu verejnej moci a to aj v prípade, že by podanie na orgán bolo začaté v listinnej forme. 

Od kedy sú elektronické schránky právnických osôb povinne aktivované na doručovanie?

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb prebieha postupne, pričom platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

  • sú zapísané do obchodného registra alebo 
  • nie sú zapísané do obchodného registra

Právnické osoby zapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie najneskôr 1. júla 2017.

Do konca júna 2017 prebieha prechodné obdobie, keď sa budú schránky právnických osôb automaticky aktivovať na doručovanie momentom prvého prístupu oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok.

Schránka právnickej osoby zapísanej do obchodného registra sa teda aktivuje na doručovanie buď prvým prístupom osoby oprávnenej do elektronickej schránky (resp. do desať dní odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok), alebo najneskôr 1. júla 2017 a to aj v prípade, že sa v období do 1. júla 2017 do schránky právnickej osoby nikto neprihlási.

Právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra (napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie)

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. júna 2020.
Od 1. júna budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom. Zoznam právnych foriem z preberaných registrov, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra ...

Po dokončení priebežného čistenia, dopĺňania a aktualizácie údajov v ďalších zdrojových registrochštát postupne aktivuje na doručovanie aj elektronické schránky ostatných právnických osôb. Presný dátum bude vopred avizovaný.

Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, a to prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. O aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie môže požiadať jej majiteľ, ktorým je právnická osoba, pre ktorú bola schránka zriadená a to prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky. 

Čo potrebujem, ak sa chcem prihlásiť do elektronickej schránky

Na to, aby ste mohli vstupovať do elektronickej schránky a kontrolovať si doručené správy, rozhodnutia a elektronicky komunikovať s orgánmi verejnej moci potrebujete:

  • Občiansky preukaz s elektronickým čipom - občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho preukazu zaplatíte 4,50 eura. 
  • Bezpečnostný osobný kód (BOK) – 6-miestny kód potrebný na prihlasovanie, ktorý slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu s čipom pri elektronickej komunikácii. BOK si sami zvolíte pri preberaní vášho občianskeho preukazu s čipom na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.
  • Čítačku elektronických kariet - dostanete zadarmo na oddelení dokladov.
  • Nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie (D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný v sekcii Na stiahnutie.
  • Ak chcete občiansky preukaz používať aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, požiadajte o nahratie kvalifikovaného certifikátu na jeho elektronický čip. Kvalifikovaný elektronický podpis v elektronickom svete nahrádza vlastnoručný podpis pri papierovom úradnom vybavovaní.

Do elektronickej schránky sa dostanete na portáli www.slovensko.sk  cez prihlasovací panel „Prihlásiť sa na portál", ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu titulnej stránky. Pozrite si video Prihlásenie do elektronickej schránky.

Prístup do schránky

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám

Žiadosť o udelenie prístupu do elektronickej schránky môžete poslať elektronicky pomocou funkcie schránky alebo listinne vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájdete v sekcii tlačivá.

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba:

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na prístup k elektronickej schránke právnickej osoby môže:

  1. udeliť oprávnenie fyzickej osobe - občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom, 
  2. prihlásiť sa dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom 
  3. alebo prostredníctvom alternatívneho autentifikátora.

Viac o zahraničných štatutároch...

Elektronická komunikácia a doručovanie

V prípade, že je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, môžu do nej orgány verejnej moci doručovať poštu - elektronické úradné rozhodnutia. Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty orgány verejnej moci doručujú do vlastných rúk a ktoré nie.

Doručovanie do vlastných rúk s fikciou doručenia - pri doručovaní rozhodnutia do vlastných rúk v zmysle zákona o e-Governmente sa uplatňuje fikcia doručenia. Elektronická správa sa považuje za doručenú uplynutím úložnej lehoty alebo potvrdením doručenky. Ak nepríde k potvrdeniu doručenky počas úložnej lehoty (15 dní), po jej márnom uplynutí sa správa považuje za doručenú. Úložná lehota je 15 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď je správa prijatá do elektronickej schránky adresáta.

Ak orgán verejnej moci doručuje do vlastných rúk (v zmysle osobitných predpisov), adresátovi sa sprístupní obsah správy až po potvrdení (autorizácii) doručenky. Potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej správy. Ak nepríde k potvrdeniu doručenky počas úložnej lehoty (15 dní), po jej márnom uplynutí sa správa považuje za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď je správa prijatá do elektronickej schránky adresáta. Ak osobitný predpis upravuje podmienky doručenia, úložné lehoty alebo účinky márneho uplynutia úložnej lehoty odlišne od vyššie uvedeného, elektronický úradný dokument je potrebné zaslať cez individuálne vytvorený formulár rozhodnutia.

V prípade, ak sa nedoručuje do vlastných rúk, považuje sa správa za doručenú deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia. 

Zákon o e-Governmente pamätal aj na situácie, keď si adresát elektronickej správy z objektívnych príčin nemohol správu prevziať a oboznámiť sa s jej obsahom. Na tento účel bol v zákone ustanovený inštitút neúčinnosti elektronického doručovania. Pozrite si, ako postupovať pri návrhu na neúčinnosť doručovania v návodoch, v časti určenej pre právnické osoby. 

Pomoc

Ústredné kontaktné centrum

Podrobnejšie informácie vám poskytnú operátori Ústredného kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h.

Otázky nám môžete posielať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Otázky a odpovede

Prečítajte si Najčastejšie otázky a odpovede k téme povinnej aktivácie schránok právnických osôb

Otázky a odpovede - podnikateľ.

Videonávody

Základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácii základných aplikácií a programov, si môžete pozrieť v sekcii Videonávody.

Legislatíva

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 7. 2016