Ústredný portál verejnej správy

Aktivácia schránok právnických osôb

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní využívať elektronickú schránku na doručovanie elektronického podania, elektronického úradného dokumentu a doručenky. Prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok, ako keby boli doručené v listinnej forme.

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, pričom  platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie schránok a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

  • sú zapísané do obchodného registra alebo 
  • nie sú zapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne v tzv. prechodnom období do 1. júla 2017:

  • do 30. júna 2017 sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie, a to momentom prvého prístupu osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok, alebo
  • najneskôr 1. júla 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

 Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 

Posun termínu povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra vychádza zo zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý schválil parlament dňa 20. 9. 2016 a ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Občiansky preukaz s elektronickým čipom

Na to, aby ste sa mohli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky, potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK (cudzinec – doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK).

Občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho zaplatíte 4,50 eura.

K občianskemu preukazu s čipom si zabezpečte čítačku kariet a stiahnite si aplikácie eID klient a ovládače na čítačku, ktoré nájdete v časti Na stiahnutie.

Súvisiace videonávody

Elektronická schránka 

Schránka zriadená na portáli slúži na elektronickú komunikáciu s úradmi. Je určená na prijímanie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov verejnej moci.

Právnickým osobám sa elektronická schránka zriaďuje automaticky po zápise do úradnej evidencie (obchodný register, register združení, a pod.).

Do elektronickej schránky sa dostanete cez funkciu „Prihlásiť sa na portál", ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Viac o schránkach ...

Súvisiace videonávody

Prístup do schránky

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám. 

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor. 

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo môže od 1. marca 2017 v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

V súvislosti s povinnou aktiváciou elektronických schránok právnických osôb odporúčame štatutárnym zástupcom právnických osôb, aby si na účely prístupu do elektronickej schránky a kontroly jej obsahu zabezpečili základné technické príslušenstvo na prihlasovanie a vstup do elektronickej schránky.

Viac o zahraničných štatutároch ...

Súvisiace videonávody

Aktivácia na doručovanie

Úkon v procese aktivácie je proces, ktorý umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie prvým prihlásení, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránokv rámci v prechodného obdobia do 1. júla 2017.  Proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky).

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nie je zapísaná do obchodného registra bude, podľa platného právneho stavu, elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie 1. mája 2018Do tohto obdobia si schránku môže aktivovať dobrovoľne. O aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie môže požiadať jej majiteľ, ktorým je právnická osoba, pre ktorú bola schránka zriadená a to prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky. 

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elektronicky s orgánmi verejnej moci. Aktivácia na doručovanie umožní do schránky doručovať úradné rozhodnutie od orgánu verejnej moci, a to aj v prípade, že by teoreticky podanie na orgán bolo začaté v listinnej forme. 

Súvisiace videonávody

Elektronická komunikácia a doručovanie

Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty vám majú orgány verejnej moci doručovať do vlastných rúk a ktoré nie.

Ak sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak:

  • potvrdíte doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní (fikcia doručenia) odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15- dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Pri doručovaní do vlastných rúk sa vám obsah elektronickej správy sprístupní až po potvrdení (zadanie BOK kódu) doručenia správy prostredníctvom doručenky.

Súvisiace videonávody

Pomoc

Najčastejšie otázky a odpovede k téme povinnej aktivácie schránok právnických osôb si môžete prečítať v článku Povinná aktivácia schránok právnických osôb - najčastejšie otázky a odpovede.  

Podrobnejšie informácie vám poskytnú operátori Ústredného kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h. Otázky nám môžete posielať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Základné situácie, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom, elektronickou schránkou, alebo pri inštalácií základných aplikácií a programov, si môžete pozrieť v sekcii Videonávody.

Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 12. 7. 2016