Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Čo je elektronická identifikačná karta?
2.   Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?
3.   Aké sú základné zásady bezpečnosti používania eID karty?
4.   Ako je možné získať novú elektronickú identifikačnú kartu (eID)?
5.   Prečo je občiansky preukaz vybavený elektronickým čipom?
6.   Čo je bezpečnostný osobný kód?
7.   Čo má majiteľ občianskeho preukazu robiť, keď ho stratí alebo mu je odcudzený? Môže byť občiansky preukaz s čipom zneužitý?
8.   Aký je účel občianskeho preukazu s čipom?
9.   Aké možnosti použitia poskytuje?
10. Čo je Online eID Funkcia?
11. Ako funguje Online eID Funkcia?
12. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie občianskeho preukazu s čipom online?
13. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan s občianskym preukazom používať? Existujú odporúčania?
14. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie občianskeho preukazu s čipom?
15. Čo je softvérové vybavenie pre občiansky preukaz?
16. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie určené pre občianske preukazy?
17. Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

1. Čo je to elektronická identifikačná karta?

Elektronická identifikačná karta predstavuje občiansky preukaz s elektronickým čipom (ďalej len „eID“), doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom (ďalej len „eDoPP“) alebo alternatívny autentifikátor (ďalej len „AA“).  Nový zákon o občianskych preukazoch č. 395/2019 Z. z. umožňuje vydávať eID  aj ako elektronický  doklad bez podoby tváre a podpisu držiteľa pre potreby elektronického zdravotníctva.

2. Ako vyzerá občiansky preukaz s čipom?

Jednotlivé typy elektronických identifikačných kariet sú zobrazené na nasledovných obrázkoch. Na zadnej strane kariet je umiestnený elektronický kontaktný čip.

eID vzor

Obrázok 1 - Vzor občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)

edopp vzor

Obrázok 2 - Vzor povolenia na pobyt s elektronickým čipom (eDoPP)

alternatívny autentifikátor vzor

Obrázok 3 - Vzor alternatívneho autentifikátora (AA)

3. Aké sú základné zásady bezpečnosti používania eID karty?

Zásady bezpečného používania eID karty:

  • svoju eID kartu si ukladajte na bezpečné miesta mimo dosahu iných osôb,

  • nikdy svoju eID kartu nedovoľte používať iným ľuďom,

  • zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pre ostatných utajené. Neprezrádzajte ich a pokiaľ ich potrebujete mať zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s eID kartou.

  • bezpečnostné kódy sú len vaše tajomstvo, takže ich v žiadnom prípade nikde neoznamujte, aj keď vás o to požiadajú,

  • pri strate, odcudzení alebo podozrení z možného zneužitia eID karty ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve pracoviska dokladov a evidencií na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, alebo prostredníctvom na tento účel zverejnenej eGovernment služby.

4. Ako je možné získať novú elektronickú identifikačnú kartu (eID)?

Žiadosť o vydanie eID je možné podať na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru (platí len pre OP vo formáte ID1, ktorých vydávanie začalo 01.07.2008), viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR. Pracovníci môžu prísť aj s mobilnými pracoviskami za občanmi, ktorí žiadosť napr. pre bezvládnosť nemôžu podať osobne.

Žiadosť o doklad o povolení na pobyt s elektronickým čipom je možné podať na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru, viac informácií na stránke Ministerstva vnútra SR.

Žiadosť o alternatívny autentifikátor je možné podať na vybraných Okresných riaditeľstvách Policajného zboru a oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru, viac informácií na stránke Ministerstva vnútra SR.

5. Prečo je elektronická identifikačná karta vybavená elektronickým čipom?

Elektronický čip zásadne rozširuje možnosti použitia občianskeho preukazu. Pri identifikačnom doklade bez elektronického čipu je nutný osobný kontakt pri preukazovaní totožnosti držiteľa s verejnými alebo komerčnými inštitúciami. eID s elektronickým čipom rozširuje toto použitie aj na elektronickú komunikáciu prostredníctvom Internetu. Na čipe eID sú uložené identifikačné údaje občana. Taktiež vďaka elektronickému čipu bude eID slúžiť aj ako prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP).

6. Čo je bezpečnostný osobný kód (BOK)?

BOK kód je bezpečnostný osobný kód, ktorý spolu s elektronickou identifikačnou kartou slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa karty pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy, alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami. BOK kód sa neprideľuje dokladom bez fotografie a podpisu držiteľa, ktoré slúžia pre potreby elektronického zdravotníctva.

Viac informácií nájdete v článku Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede.

7. Čo má držiteľ elektronickej identifikačnej karty robiť, keď kartu stratí alebo mu je odcudzená? Môže byť elektronická identifikačná karta zneužitá?

V prípade straty alebo odcudzenia elektronickej identifikačnej karty je nutné stratu alebo odcudzenie okamžite nahlásiť na najbližšom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo prostredníctvom k tomu určenej elektronickej služby (ak ste pred stratou alebo odcudzením mali zadefinovaný diskrétny údaj).

Zneužitie elektronickej identifikačnej karty nie je možné, keďže na jej použitie v elektronickom styku je potrebná znalosť bezpečnostného osobného kódu (BOK), resp. KEP PIN v prípade KEP. Nahlásením straty je pre daný doklad automaticky zrušená možnosť elektronickej identifikácie pri internetovej komunikácii s verejnou správou.

V prípade, že je na elektronickej identifikačnej karte uložený kvalifikovaný certifikát pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), o jeho zrušenie musí držiteľ požiadať certifikačnú autoritu, ktorá mu certifikát vydala. Inštrukcie, ako tak môže spraviť, získa od príslušného pracovníka pri podaní žiadosti o vydanie kvalifikovaného certifikátu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

8. Aký je účel elektronickej identifikačnej karty?

Zavedenie elektronickej identifikačnej karty súvisí s postupným procesom elektronizácie služieb verejnej správy. Elektronická identifikačná karta slúži ako bezpečné médium pre uloženie identifikačných údajov občana, ako aj na elektronickú identifikáciu a autentifikáciu občana pri používaní elektronických služieb verejnej správy. Elektronická identifikačná karta bude taktiež slúžiť ako prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu, ktorý bude v elektronickej komunikácii občana s verejnou správou plniť ekvivalentnú úlohu ako ručne vytvorený podpis využívaný v neelektronickom styku s ňou.

9. Aké možnosti použitia poskytuje elektronická identifikačná karta?

Elektronická identifikačná karta slúži na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, avšak poskytuje aj možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí. Funkcia preukazovania totožnosti držiteľa je základná a nevyhnutná funkcia pri používaní elektronických služieb, či už vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Medzi elektronické služby vo verejnom sektore patria napríklad: nahlasovanie zmien; podávanie žiadostí, sťažností, žalôb; aukcie, verejné obstarávanie; služby katastra; služby daňového úradu; eZdravie a podobne.

10. Čo je Online eID Funkcia?

Online eID funkciu elektronickej identifikačnej karty môže použiť jej držiteľ na dôveryhodné preukázanie svojej totožnosti (autentifikáciu) pri prístupe k elektronickým službám. Funkcia sa aktivuje zadaním BOK kódu pri podaní žiadosti o vydanie elektronickej identifikačnej karty. Elektronické služby budú zo začiatku zahŕňať len eGovernment služby verejnej správy. Neskôr budú zahrnuté aj on-line služby ponúkané súkromnými spoločnosťami, ako služby bánk a podobne. Je predpoklad, že pre stále viac a viac poskytovateľov internetových služieb, ktorí ponúkajú individuálne služby, bude používanie online eID funkcie oveľa jednoduchšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie ako alternatívne metódy na identifikáciu a autentifikáciu používateľa.

11. Ako funguje Online eID Funkcia?

Princíp bude vysvetlený na príklade prihlásenia sa na stránky portálu elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Na stránke portálu si držiteľ elektronickej identifikačnej karty vyberie možnosť prihlásenia. Stránka portálu ho presmeruje na eID autentifikačný systém (ďalej len „AS-C“), ktorý sa cez bezpečný šifrovaný kanál pripojí na elektronickú identifikačnú kartu. Následne bude držiteľ vyzvaný zadať BOK. Po zadaní BOK AS-C overí pomocou bezpečných šifrovacích algoritmov, že použitá karta je platná (tzn. nebola stratená, odcudzená, klonovaná a jej údaje neboli pozmenené) a prečíta z nej držiteľovu identitu. Potom AS-C vystaví dočasné potvrdenie o vykonaní elektronickej identifikácie, ktorý prehliadač držiteľa zašle na portál elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Toto potvrdenie je takisto zabezpečené šifrovacími prostriedkami pred zneužitím. Portál z potvrdenia o elektronickej identifikácii zistí identitu držiteľa a umožní mu prístup k poskytovaným elektronickým službám.

12. Aké technické vybavenie je potrebné na používanie online eID funkcie?

Držiteľ potrebuje elektronickú identifikačnú kartu, príslušné softvérové vybavenie a kontaktnú čítačku čipových kariet pripojenú k svojmu počítaču. Softvérové vybavenie (Aplikácia pre eID) k elektronickej identifikačnej karte je zverejnené v sekcii Na stiahnutie alebo na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

13. Aké čítačky kontaktných čipových kariet môže občan používať? Existujú odporúčania?

S elektronickou identifikačnou kartou možno používať akúkoľvek čítačku, ktorá spĺňa nasledujúce parametre:

Štandard

ISO 7816

Rozhranie do PC

USB CCID

Napájanie

Z USB

Protokol komunikácie s čipom

T=0, T=1

Veľkosť karty

ID-1

Rýchlosť komunikácie s čipom

Čítačka musí podporovať rýchlosť 115,2 kbaud

Frekvencia hodín čipu

Čítačka musí podporovať frekvenciu 3,5 MHz

Typy čipových kariet

5V, 3V a 1.8V (ISO 7816 Class A, B and C)

Rozhranie

PC / SC

PC / SC pre OS

Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X (32/64 bit)


Väčšina dnes predávaných čítačiek uvedené parametre spĺňa. Ideálne je, aby čítačka mala aj certifikáty konformity a bezpečnosti, napr.:

Konformita a certifikáty

Microsoft WHQL, EMV 2000 Level 1, ISO 7816, HBCI4, USB 2.0 (kompatibilita s USB 1.1), CCID, GSA FIPS 201 approved product list

Bezpečnosť zariadenia

CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS


14. Kde môže občan získať softvérové vybavenie potrebné pre používanie elektronickej identifikačnej karty?

Ovládače k čítačke kontaktných čipových kariet získa občan od jej výrobcu napr. pri jej kúpe na dátovom nosiči alebo na internetovej stránke podpory konkrétneho výrobcu.

Softvérové vybavenie pre elektronickú identifikačnú kartu si občan môže bezplatne stiahnuť v sekcii Na stiahnutie alebo na internetovom portáli Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

15. Čo je softvérové vybavenie pre elektronickú identifikačnú kartu?

Softvérové vybavenie pre elektronickú identifikačnú kartu zabezpečuje riadenie procesu elektronickej identifikácie a poskytuje štandardné programovacie rozhrania umožňujúce iným aplikáciám integrovať sa na funkcie karty ako napr. aplikácii pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu umožňuje komunikovať s príslušnými KEP funkciami na karte.

Elektronická identifikácia občana v elektronickom styku s použitím online eID funkcie je zabezpečovaná Aplikáciou pre eID. Aplikácia počas priebehu elektronickej identifikácie zabezpečuje interakciu s používateľom a umožňuje AS-C komunikovať na diaľku s elektronickou identifikačnou kartou.

Prostredníctvom Aplikácie pre eID je možné vykonať aj zmenu BOK kódu, resp. KEP PIN a KEP PUK.

16. Ako si nainštalujem softvérové vybavenie určené pre eID?

Z internetového portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je potrebné stiahnuť inštalačný balíček Aplikácie pre eID a inštalačnú príručku pre požadovaný operačný systém a postupovať podľa inštrukcií v príručke.

17. Občiansky preukaz s čipom - doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

Zodpovednosť za obsah: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2013