Ústredný portál verejnej správy

Prístup a disponovanie so schránkou

Občan a štát

Právnická osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. 

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou PO, sú oprávnení:

  • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená automaticky,
  • osoba, ktorú poverí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, pre ktorú bola schránka zriadená a to v rozsahu ním určenom.

Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK), dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívnym autentifikátorom.

Podľa § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente môže právnická osoba pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu. 

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 

Viacerí štatutári

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Zahraničný štatutár

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor. Právnická osoba môže pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikované certifikátu. 

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. Prihlasovanie do elektronických schránok prostredníctvom alternatívneho autentifikátora nie je dostupný. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť oprávnenú osoby (občana SR s trvalým pobytom na území SR) na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Splnomocnenie zasiela v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnenie je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15. Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

Vedeli ste?

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, môže to byť z dôvodu, že nemáte vytvorené na portáli zastupovanie na schránku (napr. z dôvodu, že ide o zahraničného štatutára, alebo si štatutár zmenil meno/priezvisko a tento údaj nebol zosúladený s údajmi vedenými v Obchodnom registri a i.)

Na overenie zastupovania elektronickej schránky právnickej osoby je na portáli dostupná aplikácia, prostredníctvom ktorej zistíte, či máte zastupovanie vytvorené resp. v prípade chyby vás aplikácia navedie ako máte ďalej postupovať. Aplikácia

Overenie zastupovania právnickej osoby je dostupná na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk. 

Súvisiace:

 

Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko