Ústredný portál verejnej správy

Prístup a disponovanie so schránkou

Občan a štát

Právnická osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. 

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou PO, sú oprávnení:

  • automaticky štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená,
  • osoba, ktorú poverí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, pre ktorú bola schránka zriadená a to v rozsahu ním určenom.

Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK), dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívnym autentifikátorom.

Podľa § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente môže právnická osoba pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu. 

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. Podrobný postup ako udeliť a nastaviť oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou nájdete v sekcii Návody, v časti určenej pre právnické osoby. Žiadosť o udelenie oprávnenia môžete zaslať aj listinne vyplnením tlačiva, ktoré nájdete v sekcii tlačivá

Viacerí štatutári

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Zahraničný štatutár

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor. Právnická osoba môže pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikované certifikátu. 

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. Prihlasovanie do elektronických schránok prostredníctvom alternatívneho autentifikátora nie je dostupný. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť oprávnenú osoby (občana SR s trvalým pobytom na území SR) na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Splnomocnenie zasiela v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnenie je potrebné zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15. Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

Vedeli ste?

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, môže to byť z dôvodu, že nemáte vytvorené na portáli zastupovanie na schránku (napr. z dôvodu, že ide o zahraničného štatutára, alebo si štatutár zmenil meno/priezvisko a tento údaj nebol zosúladený s údajmi vedenými v Obchodnom registri a i.)

Na overenie zastupovania elektronickej schránky právnickej osoby je na portáli dostupná aplikácia, prostredníctvom ktorej zistíte, či máte zastupovanie vytvorené resp. v prípade chyby vás aplikácia navedie ako máte ďalej postupovať. Aplikácia

Overenie zastupovania právnickej osoby je dostupná na titulnej stránke portálu www.slovensko.sk. 

Aby sa užívateľ mohol prihlásiť do svojej elektronickej schránky, do svojho počítača si musí ešte:

  • stiahnuť aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
  INŠTALÁCIA eID KLIENT
  • a stiahnuť ovládače k čítačke čipových kariet.
  INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV K ČÍTAČKE


Súvisiace tlačivá:

Súvisiace dokumenty:

Dátum poslednej zmeny: 31. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

  • Slovensko