Ústredný portál verejnej správy

Prístup a disponovanie so schránkou

Občan a štát

Právnická osoba, ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. 

Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou PO, sú oprávnení:

 • štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená automaticky,
 • osoba, ktorú poverí štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, pre ktorú bola schránka zriadená a to v rozsahu ním určenom.

Do schránky sa štatutár alebo ním poverená osoba môže prihlásiť iba občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK), dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívnym autentifikátorom.

Podľa § 22a zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente môže právnická osoba pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu. 

Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v týchto oprávneniach vykoná majiteľ schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. 

Viacerí štatutári

V prípade, že má právnická osoba viacerých štatutárnych zástupcov, každý jeden z nich má rovnaké práva na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby. Štatutári sa prihlásia každý samostatne, pomocou vlastného občianskeho preukazu s čipom s aktivovanou Online funkciou a po zadaní bezpečnostného osobného kódu si vyberú z daných možností prihlásenie ako právnická osoba (IČO).

Zahraničný štatutár

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor. Právnická osoba môže pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou aj automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikované certifikátu. 

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR. Prihlasovanie do elektronických schránok prostredníctvom alternatívneho autentifikátora nie je dostupný. Jeho vydávanie má v kompetencii Ministerstvo vnútra SR.

V prípade, ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, môže splnomocniť oprávnenú osoby (občana SR s trvalým pobytom na území SR) na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby. Splnomocnenie zasiela v listinnej podobe štatutár právnickej osoby s úradne osvedčeným podpisom. Splnomocnenie je potrebné zaslať na adresu: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Tower 115, Pribinova 25, P.O. BOX 5, 810 08 Bratislava. Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

Vedeli ste?

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, môže to byť z dôvodu, že nemáte vytvorené na portáli zastupovanie na schránku (napr. z dôvodu, že ide o zahraničného štatutára, alebo si štatutár zmenil meno/priezvisko a tento údaj nebol zosúladený s údajmi vedenými v Obchodnom registri a i.)

Ako postupovať po zobrazení chybovej hlášky pri elektronickom udeľovaní oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby?

Právnická osoba (ďalej len „PO“), ktorej bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom a je oprávnená disponovať s ňou v súlade a spôsobom ustanoveným zákonom o e-Governmente. Pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou PO môže automaticky zo zákona štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu PO, ktorej bola elektronická schránka zriadená, alebo osoba, ktorej sa udelilo oprávnenie.

Plné alebo čiastočné oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je možné udeliť a zmenu tohto oprávnenia vykonať prostredníctvom listinnej žiadosti dostupnej na portáli slovensko.sk v sekcii „Tlačivá“ alebo cez určenú funkciu priamo v elektronickej schránke. Viac informácií nájdete v návode...

Majiteľ elektronickej schránky (v tomto prípade spoločnosť) môže poveriť inú spoločnosť správou elektronickej schránky, to znamená, že jej môže dať povolenie na jednotlivé úkony v schránke alebo na plnú manipuláciu s touto elektronickou schránkou.

UPOZORNENIE: Nižšie uvedený postup, prosím, aplikujte iba v prípade, ak môžete postupovať oprávnenie na ďalšie osoby a ak sa vám pri elektronickom udeľovaní oprávnenia cez funkciu elektronickej schránky zobrazila chybová hláška. V praxi sme uvedený problém zaznamenali v prípade viacstupňového udeľovania oprávnení medzi právnickými osobami. Príklad: štatutár s.r.o. udelí oprávnenie s možnosťou jeho postúpenia inej s.r.o. a tá následne oprávni komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom je ďalšia právnická osoba.

 1. Ak máte oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou PO a na postúpenie tohto oprávnenia, prihláste sa na stránke www.slovensko.sk v mene PO a na úvodnej stránke portálu kliknite na „Všeobecná agenda“.
 2. Vyberte poskytovateľa služby – Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby.
 3. V predmete správy uveďte: Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou – elektronicky.
 4. Do správy uveďte stručný popis žiadosti , teda že sa žiadate o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, no napriek tomu, že môžete postúpiť oprávnenie na ďalšiu osobu, sa vám ho nepodarilo urobiť elektronicky (t.j. pri zobrazení chybovej hlášky pri elektronickom udeľovaní oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou).
 5. Priložte vyplnenú žiadosť, ktorá obsahuje základné údaje o tom, kto komu udeľuje oprávnenie (meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne IČO), dobu platnosti oprávnenia (odkedy dokedy), rozsah oprávnenia (úplný alebo čiastočný prístup). Uvedená žiadosť je dostupná vo formáte PDF na portáli slovensko.sk, konkrétne v sekcii „Tlačivá“.
 6. Správu podpíšte platným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) osoby, ktorá má možnosť postúpiť oprávnenie.
 7. Správu odošlite.
 8. Do elektronickej schránky vám bude následne doručená informačná správa o postúpení oprávnenia. 

V prípade otázok alebo nejasností môžete zatelefonovať na Ústredné kontaktné centrum. Jeho pracovníci vám radi poradia na telefónnom čísle +421235803083 od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h. Mimo uvedeného času môžete svoje otázky zaslať prostredníctvom elektronického kontaktného formulára.

Súvisiace:

 

Dátum poslednej zmeny: 2. 10. 2023
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2016

Lokalita

 • Slovensko