Ústredný portál verejnej správy

Alternatívny autentifikátor pre zahraničných štatutárov

Dňa 21. februára 2017 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky upravujúca podmienky na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR, ktorej štatutárny orgán nie je slovenským štátnym občanom, čiže nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo je slovenským štátnym občanom, ale trvalý pobyt na území Slovenskej republiky nemá. Vyhláška nadobudne účinnosť už 1. marca 2017.

Vyhláškou sa umožní, aby zahraniční štatutári mohli vstupovať a disponovať s elektronickými schránkami prostredníctvom alternatívneho autentifikátora, ktorý doteraz nebol dostupný, a to z dôvodu, že zákon o e-Governmente jeho právnu úpravu zveril do kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zahraničný štatutár môže aj naďalej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu s čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo je držiteľom dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.

Alternatívny autentifikátor má v zmysle vyhlášky formu karty s elektronickým čipom a šesťmiestnym bezpečnostným osobným kódom (BOK). Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné s dobou platnosti 3 roky.

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá nie je držiteľom úradného autentifikátora, t. j. nemôže jej byť vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a s BOK (eID karta) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK a zároveň je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v Obchodnom registri SR alebo je vedúcim jej organizačnej zložky.

Žiadateľ požiada o vydanie alternatívneho autentifikátora osobne na pracovisku Policajného zboru (cudzinci bez pobytu na území SR na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície a slovenskí občania bez pobytu na území SR na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách).  Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, jeho dátum narodenia, štátnu príslušnosť, štát a adresu miesta pobytu, BOK (ktorý si žiadateľ ľubovoľne zvolí), obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v Obchodnom registri SR a podpis žiadateľa. Správnosť a hodnovernosť týchto údajov sa preukazuje predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a verejnej listiny, z ktorej možno tieto údaje overiť. Ak sa tieto údaje nezhodujú s údajmi zapísanými v Obchodnom registri SR alebo v Registri právnických osôb SR alebo nie sú aktuálne, je potrebné vykonať najskôr opravu a až potom môže žiadateľ zadať BOK. Karta s elektronickým čipom sa následne doručí žiadateľovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.

Pri strate, odcudzení, poškodení, zničení, zneužití alebo pri zmene údajov treba postupovať obdobne ako pri žiadosti o vydanie.

Viac informácií k alternatívnym autentifikátorom  a k postupu ako si vybaviť alternatívny autentifikátor.

V prípade otázok kontaktujte Call centrum Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tel. č. 0800 222 222.

Information in english

(21. 02. 2017)

Zoznam oznamov

Archív oznamov