Ústredný portál verejnej správy

Elektronická schránka - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Na čo slúži elektronická schránka?
2.   Aké základné zásady bezpečnosti treba pri práci s elektronickou schránkou dodržiavať?
3.   Komu sa elektronická schránka zriaďuje?
4.   Ako požiadam o zriadenie elektronickej schránky?
5.   Musím svoju elektronickú schránku využívať? Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?
6.   Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky podľa zákona
      o e-Governmente na ústrednom portáli?

7.   Ako  mám postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky?
8.   Neviem sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo mám urobiť?

9.   Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?
10. Ako si svoju schránku aktivujem na doručovanie?
11. Ak je moja elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, musím komunikovať
      s orgánmi verejnej moci elektronicky?
12. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?

13. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?
14. Ako si mám schránku deaktivovať?
15. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?

16. Ako získam ako dedič prístup do elektronickej schránky zosnulého živnostníka?
17. Doplňujúce najčastejšie otázky a  odpovede

1. Na čo slúži elektronická schránka?

Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.
Prostredníctvom schránky je ďalej možné prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní.

2. Aké základné zásady bezpečnosti treba pri práci s elektronickou schránkou dodržiavať?

Pri práci s elektronickou schránkou a eID používateľ pracuje s citlivými údajmi, a preto by nikdy nemal po prihlásení do svojej schránky umožniť prístup neoprávneným osobám k otvorenému webovému prehliadaču, resp. aplikácii, v ktorej sa do schránky prihlásil. Neodporúča sa prihlasovať sa do schránky a na portál použitím eID na zdieľaných počítačoch, v ktorých používateľ nemá žiadnu kontrolu nad nainštalovaným softvérom a hardvérom. Po odhlásení zo schránky sa odporúča skontrolovať, či odhlásenie prebehlo úspešne a následne zatvoriť webový prehliadač. 

3. Komu sa elektronická schránka zriaďuje?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Elektronické schránky sa zriaďujú na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

4. Ako požiadam o zriadenie elektronickej schránky?

Ak ste občan SR, elektronická schránka sa vám zriadi automaticky po dovŕšení 18. roku života. Elektronické schránky fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb sa zriaďujú priebežne od 31. januára 2014 v nadväznosti na registráciu subjektu v príslušnom registri. V týchto prípadoch nie je rovnako potrebné o zriadenie elektronickej schránky žiadať.

Orgány verejnej moci žiadajú o zriadenie elektronickej schránky podľa Vyhlášky č. 438/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente zaslaním listinného alebo elektronického formulára pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci.

5. Musím svoju elektronickú schránku využívať? Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?

Nie, ak ste fyzická osoba, nemusíte. Avšak v prípade, že si ju aktivujete na doručovanie, vám do nej môže orgán verejnej moci doručiť úradné rozhodnutie elektronicky. Takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám zaslal v listinnej forme. Či si schránku aktivujete na doručovanie, alebo nie, je vaším rozhodnutím.

6. Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente na ústrednom portáli?

Na to, aby ste sa úspešne prihlásili na portál a mohli vstúpiť do elektronickej schránky,  je  potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID kartu). Občiansky preukaz musí mať aktivovanú Online eID funkciu, to znamená, že ste si k nemu definovali  bezpečnostný osobný kód (BOK).
Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

7. Ako  mám postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky?

Pred samotným prihlásením je potrebné, aby ste mali:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom,
  • čítačku elektronických kariet,
  • na počítači nainštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet.

Do elektronickej schránky sa prihlásite cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza na prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky titulnej stránky www.slovensko.sk.
Ďalej postupujte podľa Návodu na prihlásenie sa na portál a do elektronickej schránky [.pdf, 704.6 kB].

Prvým krokom na prihlásenie je vaša úspešná autentifikácia na portáli, následne sa do vašej elektronickej schránky dostanete kliknutím na ikonu obálky (Schránka) v prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky.
V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii si vyberte z ponúkaného rozbaľovacieho menu tú identitu, v mene ktorej sa chcete prihlásiť.

8. Neviem sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo mám urobiť?

V prípade, že prihlásenie do vašej elektronickej schránky zlyhalo, skontrolujte, prosím, či boli splnené nasledujúce podmienky:

  • Ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom vydaného po 1. 12. 2013 a máte na ňom aktivovaný elektronický čip a aktivovaný bezpečnostný osobný kód.
  • Máte nainštalované príslušné softvérové vybavenie (aplikáciu eID klient a príslušné ovládače pre čítačky kariet, ktoré sú dostupné v sekcii Na stiahnutie).
  • Postupovali ste podľa návodu na prihlásenie sa do elektronickej schránky.

Ak sa vám napriek dodržaniu všetkých spomínaných podmienok a krokov nepodarilo do elektronickej schránky prihlásiť, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle  02/35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

9. Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete na doručovanie, sprístupníte ju na doručovanie elektronických úradných dokumentov (úradných rozhodnutí). Úradné rozhodnutia vám môžu zasielať do elektronickej schránky iba orgány verejnej moci.

Odosielanie elektronických podaní prostredníctvom ústredného portálu nesúvisí s aktiváciou vašej elektronickej schránky. To znamená, že elektronické podanie môžete odoslať či už je vaša schránka aktivovaná na doručovanie alebo nie. Rozdiel je len v tom, že do aktivovanej schránky vám orgán verejnej moci môže doručiť elektronické úradné rozhodnutie, ale v prípade, že schránku aktivovanú na doručovanie nemáte, rozhodnutie vám orgán musí doručiť listinne.

Poznámka: Na podanie návrhu na vykonanie exekúcie musí mať oprávnený (alebo jeho zástupca) elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, v opačnom prípade podáva návrh prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora (§ 48 ods. 8 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti).

10. Ako si svoju schránku aktivujem na doručovanie?

Elektronickú schránku si môžete aktivovať na doručovanie prostredníctvom Žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky, ktorá je dostupná vo vašej schránke prostredníctvom tlačidla „Aktivovať“.

Elektronickú schránku budete mať aktivovanú na doručovanie bezodkladne (vzhľadom na personálne a technické možnosti). Viac informácií o postupe aktivácie schránky na doručovanie nájdete v návode na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie

Informácie spojené s procesom povinnej aktivácie schránok právnických osôb a organizačných zložiek so sídlom v SR si prečítajte v najčastejších otázkach a odpovediach týkajúcich sa povinnej aktivácie.

11. Ak je moja elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, musím komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky?

Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, predpokladá sa, že preferujete elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Stále však môžete svoje podania uskutočniť aj v klasickej listinnej forme.

12. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?

Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená vo vašej elektornickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti (pôvodná verzia schránky) alebo v sekcii Nastavenia v časti Oprávnenia osôb (nová verzia schránky). Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky. Viac informácií, ako postupovať nájdete v sekcii Návody.

Žiadosť o udelenie prístupu do elektronickej schránky môžete poslať aj listinne vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájdete v sekcii tlačivá.

13. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o cudzinca alebo o štatutára zahraničnej právnickej osoby, títo nemajú možnosť získať občiansky preukaz s čipom, ktorého vydanie sa viaže na slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt na území SR. V súlade so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov môžu na príslušnom policajnom útvare SR požiadať o vydanie dokladu o pobyte s čipom.
Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár, ktorý nemá nárok na vydanie dokladu o pobyte s čipom, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora. Viac informácií k zahraničným štatutárom... 

14. Ako si mám deaktivovať doručovanie do schránky?

Elektronickú schránku si môžu v súčasnosti deaktivovať iba fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelia (prípadne právnické osoby nezapísané v Obchodnom registri SR do 1. júna 2020 - t. j. do ich povinnej aktvácie zo zákona o e-Governmente) prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá je dostupná priamo v ich elektronickej schránke v sekcii „Nastavenia" v časti „Informácie o schránke". Pri položke „Stav schránky“ je možnosť „Deaktivovať schránku“ . V Žiadosti o deaktiváciu elektronickej schránky na doručovanie stačí zvoliť požadovaný dátum deaktivácie a správu odoslať.  V prípade zadania aktuálneho dátumu, bude schránka deaktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.  O deaktiváciu elektronickej schránky je možné požiadať aj listinne (napr. osoby vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, ktoré nemajú prístup k počítaču a pod.). Tlačivo je dostupné v sekcii Tlačivá

Upozornenie!
Orgány verejnej moci a právnické osoby so sídlom v SR zapísané do Obchodného registra SR si nemôžu schránku deaktivovať z vlastnej vôle, lebo im bola aktivovaná na doručovanie priamo zo zákona o e-Governmente.

15. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?

Elektronická schránka sa aktom vôle zrušiť nedá. Schránka bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti jej majiteľa, resp. zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, a to po uplynutí 3 rokov odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ z príslušného referenčného registra.

16. Ako získam ako dedič prístup do elektronickej schránky zosnulého živnostníka?

Ak živnostník zomrie, môžu v živnosti až do skončenia dedičského konania pokračovať dedičia, pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti a ak v živnosti nepokračujú dedičia alebo správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

Pokračovanie v živnosti musia však tieto osoby samé oznámiť živnostenskému úradu, a to v lehote jedného mesiaca od úmrtia živnostníka, správca dedičstva do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie. Po oznámení týchto skutočností príde automaticky Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktualizovaná dávka údajov zo živnostenského registra a následne sa umožní prístup takejto osoby do elektronickej schránky zosnulého živnostníka.

17. Doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

 

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 11. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2014