Ústredný portál verejnej správy

Elektronická schránka - najčastejšie otázky a odpovede

1.   Na čo slúži elektronická schránka?
2.   Komu sa elektronická schránka zriaďuje?
3.   Ako požiadam o zriadenie elektronickej schránky?
4.   Musím svoju elektronickú schránku využívať? Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?
5.   Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky podľa zákona
      o e-Governmente na ústrednom portáli?
6.   Ako  mám postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky?
7.   Neviem sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo mám urobiť?
8.   Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?
9.   Ako si svoju schránku aktivujem na doručovanie?
10. Ak je moja elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, musím komunikovať
      s orgánmi verejnej moci elektronicky?
11. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?
12. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?
13. Ako si mám schránku deaktivovať?
14. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?
15. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?
16. Doplňujúce najčastejšie otázky a  odpovede

1. Na čo slúži elektronická schránka?

Orgány verejnej moci prijímajú do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií. Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe. Prostredníctvom schránky je možné ďalej prijímať správy, notifikácie o odoslaní a doručení a zisťovať stav odoslaných podaní

2. Komu sa elektronická schránka zriaďuje?

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa elektronická schránka zriaďuje pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Elektronické schránky sa zriaďujú na portáli Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk.

3. Ako požiadam o zriadenie elektronickej schránky?

Ak ste občan SR, elektronická schránka sa vám zriadi automaticky po dovŕšení 18. roku života. Elektronické schránky fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb sa zriaďujú priebežne od 31. januára 2014 v nadväznosti na registráciu subjektu v príslušnom registri. V týchto prípadoch nie je rovnako potrebné o zriadenie elektronickej schránky žiadať.

Orgány verejnej moci žiadajú o zriadenie elektronickej schránky podľa Vyhlášky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente zaslaním listinného alebo elektronického formulára pre nahlásenie údajov na účely zriadenia elektronickej schránky orgánu verejnej moci.

4. Musím svoju elektronickú schránku využívať? Musím sa do nej pravidelne prihlasovať?

Nie,  nemusíte. Avšak v prípade, že si ju aktivujete na doručovanie, orgán verejnej moci vám do nej môže doručiť úradné rozhodnutie elektronicky. Takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám zaslal v listinnej forme. Či si schránku aktivujete na doručovanie, alebo nie, je vaším rozhodnutím.

5. Čo potrebujem na prihlásenie sa do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente na ústrednom portáli?

Na to, aby ste sa úspešne prihlásili na portál a mohli vstúpiť do elektronickej schránky,  je  potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID kartu). Občiansky preukaz musí mať aktivovanú Online eID funkciu, to znamená, že ste si k nemu definovali  bezpečnostný osobný kód (BOK). Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

6. Ako  mám postupovať pri prihlásení sa do elektronickej schránky?

Pred samotným prihlásením je potrebné, aby ste mali:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom a definovaným bezpečnostným osobným kódom,
  • čítačku elektronických kariet,
  • na počítači inštalovaný softvér na prihlasovanie (eID klient) a ovládače k čítačke kariet.

Do elektronickej schránky sa prihlásite cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza na prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky titulnej stránky www.slovensko.sk.
Ďalej postupujte podľa Návodu na prihlásenie sa na portál a do elektronickej schránky [.pdf, 704.6 kB].

Prvým krokom na prihlásenie je vaša úspešná autentifikácia na portáli, následne sa do vašej elektronickej schránky dostanete kliknutím na ikonu obálky (zobraziť elektronickú schránku) v prihlasovacom paneli v pravom hornom rohu obrazovky.
V prípade, že ste oprávnenou osobou a konáte v mene iného subjektu (fyzickej osoby, právnickej osoby, orgánu verejnej moci), po úspešnej autentifikácii si vyberte z ponúkaného rozbaľovacieho menu tú identitu, v mene ktorej sa chcete prihlásiť.

7. Neviem sa prihlásiť do elektronickej schránky, čo mám urobiť?

V prípade, že prihlásenie do vašej elektronickej schránky  zlyhalo, skontrolujte,  prosím, či boli splnené nasledujúce podmienky:

  • Ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom vydaného po 1. 12. 2013 a máte na ňom aktivovaný elektronický čip a aktivovaný bezpečnostný osobný kód.
  • Máte inštalované príslušné softvérové vybavenie (aplikáciu eID klient a príslušné ovládače pre čítačky kariet, ktoré sú dostupné v sekcii Na stiahnutie).
  • Postupovali ste podľa návodu na prihlásenie sa do elektronickej schránky.

Ak sa vám napriek dodržaniu všetkých spomínaných podmienok a krokov nepodarilo do elektronickej schránky prihlásiť, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum na telefónnom čísle  02/35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

8. Na čo slúži aktivácia elektronickej schránky na doručovanie?

V prípade, že si elektronickú schránku aktivujete na doručovanie, sprístupníte ju na doručovanie  elektronických úradných dokumentov (úradných rozhodnutí). Úradné rozhodnutia vám môžu zasielať do elektronickej schránky iba orgány verejnej moci.

Odosielanie elektronických podaní prostredníctvom ústredného portálu nesúvisí s aktiváciou vašej elektronickej schránky. To znamená, že elektronické podanie môžete odoslať či už je vaša schránka aktivovaná na doručovanie, alebo nie. Rozdiel je len v tom, že do aktivovanej schránky vám orgán verejnej moci môže doručiť elektronické úradné rozhodnutie, ale v prípade, že schránku aktivovanú na doručovanie nemáte, rozhodnutie vám orgán musí doručiť listinne.

9. Ako si svoju schránku aktivujem na doručovanie?

Elektronickú schránku si môžete aktivovať na doručovanie prostredníctvom Žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky, ktorá je dostupná vo vašej schránke prostredníctvom tlačidla „Aktivovať schránku“ alebo v časti Vytvorenie žiadosti.

Elektronickú schránku budete mať aktivovanú na doručovanie ku dňu, ktorý uvediete v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení. Viac informácií o postupe aktivácie nájdete v príslušných návodoch na aktiváciu elektronických schránok určených pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú zverejnené na portáli v sekcii Návody.

10. Ak je moja elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, musím komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky?

Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, predpokladá sa, že preferujete elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Stále však môžete svoje podania uskutočniť aj  v klasickej listinnej forme.

11. Ako splnomocniť niekoho na prístup do svojej elektronickej schránky?

Splnomocnenie alebo oprávnenie určenej fyzickej, resp. právnickej osoby je možné vykonať prostredníctvom žiadosti Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu, ktorá je sprístupnená vo vašej elektornickej schránke v Nastaveniach (ozubené koliesko) v časti Vytvorenie žiadosti). Po schválení žiadosti je možné vybrať rozsah oprávnení pre splnomocnenú osobu pomocou funkcie elektronickej schránky. Viac informácií, ako postupovať nájdete v sekcii Návody.

12. Sme zahraničná osoba/subjekt, ako si zriadime elektronickú schránku a ako sa do nej prihlásime?

Na  prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, keďže je viazaná na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR.

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora.

13. Ako si mám schránku deaktivovať?

Schránku je možné deaktivovať len pre fyzické osoby a fyzické osoby - podnikateľov  prostredníctvom žiadosti sprístupnenej v elektronickej schránke v časti Vytvorenie žiadosti. Ostatné subjekty (orgány verejnej moci a právnické osoby po ukončení prechodného obdobie) si elektronickú schránku nemôžu deaktivovať z vlastnej vôle, pretože ich schránka bola aktivovaná automaticky.

V prechodnom období, do 1. 8. 2016, si môže deaktivovať svoju elektronickú schránku aj právnická osoba a to v prípade, že si ju v tomto období dobrovoľne aktivovala. Viac informácií nájdete v Postupe pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie [.pdf, 774.8 kB].

14. Môžem svoju elektronickú schránku zrušiť?

Elektronická schránka sa aktom vôle zrušiť nedá. Schránka bude zrušená a jej obsah vymazaný iba v prípade smrti jej majiteľa, resp. zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci a to po uplynutí 3 rokov od dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvie zriaďovateľ z príslušného referenčného registra.

15. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?

Čítačky čipových kariet dostávajú občania pri aktivácii bezpečnostného osobného kódu na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, avšak len do ich vyčerpania zásob. Preto Vám odporúčame, aby ste sa o dostupnosti čítačiek informovali na príslušnom oddelení. V prípade, že okresné riaditeľstvo čítačky neposkytne, je na občanovi, aby si zabezpečil kompatibilnú čítačku sám. Návod, ktoré čítačky sú kompatibilné nájdete na stránke - https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download/Prirucka_eID_klient.pdf

16. Doplňujúce najčastejšie otázky a odpovede

Pokiaľ ste v predchádzajúcom článku nenašli riešenie svojho problému týkajúceho sa elektronických schránok, vypracovali sme pre vás doplňujúce otázky a odpovede, v ktorých nájdete bližšie informácie.

 

 

Zodpovednosť za obsah: Redakcia ÚPVS

Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 2. 2. 2014