Ústredný portál verejnej správy

Povinná aktivácia schránok právnických osôb - najčastejšie otázky a odpovede

 1. Čo všetko potrebujem, ak sa chcem prihlásiť do elektronickej schránky právnickej osoby?
 2. Kde si môžem vybaviť všetky potrebné veci na vstup do elektronickej schránky?
 3. Koľko ma to bude stáť?
 4. Čo pre mňa znamená, že mám vytvorenú a aktivovanú elektronickú schránku právnickej osoby?
 5. Kto mi do schránky bude môcť posielať poštu?
 6. Ako môžem oprávniť ďalšiu osobu na vstup do elektronickej schránky právnickej osoby?
 7. Som konateľ zahraničná osoba. Ako sa môžem prihlásiť do svojej elektronickej schránky právnickej osoby?
 8. Je možné oprávniť aj inú právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky právnickej osoby?
 9. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?

1. Čo všetko potrebujem, ak sa chcem prihlásiť do elektronickej schránky právnickej osoby?

Na úspešné prihlásenie a vstup do elektronickej schránky je potrebné vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód (BOK).

Ďalej je nevyhnutné vlastniť čítačku kariet, mať inštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (slúži na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet, ktoré sú k dispozícii v časti Na stiahnutie.

2. Kde si môžem vybaviť všetky potrebné veci na vstup do elektronickej schránky?

Občiansky preukaz s elektronickým čipom si vybavíte na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Na pracovisku polície vám vydajú aj bezpečnostný osobný kód (BOK) a rovnako si tam môžete požiadať aj o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Spolu s občianskym preukazom dostanete aj čítačku kariet (do vyčerpania zásob). Softvér potrebný na prihlasovanie je dostupný v sekcii Na stiahnutie a na portáli ministerstva vnútra.

3. Koľko ma to bude stáť?

Zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby a jej aktivácia na doručovanie je bezplatná. Spoplatnené je vydanie občianskeho preukazu, a to správnym poplatkom 4,50 eura.  

4. Čo pre mňa znamená, že mám vytvorenú a aktivovanú elektronickú schránku právnickej osoby?

Elektronické schránky právnických osôb sa zriaďujú na portáli priebežne od 31. januára 2014 v nadväznosti na registráciu subjektu v príslušnom registri (napr. obchodný register).

Aktivácia elektronickej schránky je proces, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie od orgánov verejnej moci. V praxi to znamená, že prostredníctvom aktivovanej elektronickej schránky je možné od orgánov verejnej moci prijímať elektronické rozhodnutia, ktoré majú rovnaký právny účinok ako keby boli doručené v listinnej forme.

Platná právna úprava rozlišuje dva termíny povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb a to v závislosti od toho, či právnické osoby:

 • sú zapísané do obchodného registra alebo 
 • nie sú zapísané do obchodného registra

Právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísanej do obchodného registra bude elektronická schránka automaticky aktivovaná na doručovanie pri prvom vstupe oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne v tzv. prechodnom období od 1. 8. 2016 do 1. 7. 2017. Schránka právnickej osoby zapísanej do obchodného registra sa aktivuje na doručovanie buď prvým prístupom osoby oprávnenej do elektronickej schránky (resp.do desať dní odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok), alebo najneskôr 1. júla 2017, a to v prípade, že sa v období do 1. júla 2017 do schránky právnickej osoby nikto neprihlási.

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. júna 2020.
Od 1. júna budú aktivované na doručovanie elektronické schránky nadáciám, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby, občianskym združeniam, odborovým a zamestnávateľským organizáciám, politickým stranám a hnutiam, záujmovým združeniam právnických osôb a organizáciám s medzinárodným prvkom. Zoznam právnych foriem z preberaných registrov, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra ...

Po dokončení priebežného čistenia, dopĺňania a aktualizácie údajov v ďalších zdrojových registrochštát postupne aktivuje na doručovanie aj elektronické schránky ostatných právnických osôb - organizácie z registra poľovníckych organizácií, škôl regionálneho školstva, pozemkových spoločenstiev, záujmových združení fyzických osôb bez právnej spôsobilosti, miestnych jednotiek bez právnej spôsobilosti a verejných výskumných inštitúcií, ako aj elektronické schránky spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, cirkví a pod. Presný dátum bude vopred avizovaný. Zoznam všetkých právnych foriem, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra...

5. Kto mi do schránky bude môcť posielať poštu?

V prípade, že je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie, môžu do nej doručovať poštu - elektronické úradné rozhodnutia, orgány verejnej moci. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok ako by bolo doručované v listinnej forme. Orgány verejnej moci doručujú rozhodnutia spravidla v režime do vlastných rúk s fikciou doručenia (15 dní). 

Poznámka: Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom na určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci, je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.

6. Ako môžem oprávniť ďalšiu osobu na vstup do elektronickej schránky právnickej osoby?

Oprávniť určenú fyzickú resp. právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky je možné prostredníctvom žiadosti „Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu“, ktorá je sprístupnená vo vašej elektronickej schránke v časti  „Nastavenia“ (ozubené koliesko) v záložke „Vytvorenie žiadosti“. Viac informácií ako postupovať, nájdete v sekcii Návody.  

Žiadosť o udelenie prístupu do elektronickej schránky môžete poslať aj listinne vyplnením príslušného tlačiva, ktoré nájdete v sekcii tlačivá.

Ak je oprávnenou osobou fyzická osoba, musí mať 18 rokov a musí byť majiteľom občianskeho preukazu s čipom a BOK-u.  

7. Som konateľ zahraničná osoba. Ako sa môžem prihlásiť do svojej elektronickej schránky právnickej osoby?

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje):

 • občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód,
 • doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód
 • alebo alternatívny autentifikátor.

Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, táto nemá možnosť získať občiansky preukaz s čipom, ktorý je viazaný na občianstvo SR. Vydanie dokladu o pobyte pre cudzincov upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Súčasťou dokladu je na požiadanie aj elektronický čip a bezpečnostný osobný kód, ktorý vydáva príslušný policajný útvar SR.

Štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorý nie je občanom SR, môže na prístup do elektronickej schránky právnickej osoby udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a BOK). Majiteľ elektronickej schránky môže udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať so schránkou aj inej osobe. Žiadosť môže udeliť prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky, alebo dokumentom v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava. Listinná žiadosť musí byť v prípade úradného osvedčovania podpisu majiteľa elektronickej schránky mimo územia SR doplnená o tzv. apostilu alebo superlegalizáciu. Od 16. februára 2019 sa uplatňuje voľný pohyb vybraných verejných listín a ich osvedčených kópií (vzťahuje sa aj na elektronické dokumenty) predkladaných orgánom iného členského štátu v rámci EÚ bez Apostille alebo superlegalizácie a zavádzajú sa viacjazyčné štandardné formuláre (ako pomôcka pri preklade) v zmysle nariadenia 2016/1191

Od 1. marca 2017 môže zahraničný štatutár v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadať o vydanie alternatívneho autentifikátoraViac informácií si môžete prečítať v agende Zahraničný štatutár.

8. Je možné oprávniť aj inú právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky právnickej osoby?

Áno. Oprávniť určenú právnickú osobu na vstup do elektronickej schránky je možné prostredníctvom žiadosti „Udelenie oprávnenia právnickej osobe na zastupovanie subjektu“, ktorá je sprístupnená vo vašej elektronickej schránke v časti „Nastavenia“ (ozubené koliesko) v záložke „Oprávnenia osôb“. Návod k udeleniu oprávnenia elektronicky... Oprávnenie je možné udeliť aj listinne

9. Čo robiť, ak som nedostal čítačku čipových kariet?

Čítačky čipových kariet dostávajú občania pri aktivácii bezpečnostného osobného kódu na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, avšak len do ich vyčerpania zásob. Preto vám odporúčame, aby ste sa o dostupnosti čítačiek informovali na príslušnom oddelení. V prípade, že okresné riaditeľstvo čítačky neposkytne, je na občanovi, aby si zabezpečil kompatibilnú čítačku sám. Návod, ktoré čítačky sú kompatibilné nájdete v jednotlivých používateľských príručkách. 

Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2021
Dátum zverejnenia: 19. 7. 2016