Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
redakcia@nases.gov.sk

Právnická osoba

Občan a štát

Elektronická schránka právnickej osoby je určená na elektronickú komunikáciu právnickej osoby s orgánmi verejnej moci. Elektronickou komunikáciou sa rozumie doručovanie elektronických dokumentov a zasielanie elektronických podaní. Tento spôsob komunikácie plne nahrádza klasický spôsob doručovania dokumentov v listinnej podobe. Aj pri elektronickej komunikácii je možné doručovať klasicky alebo do vlastných rúk.

Dátum poslednej zmeny: 2. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko