Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
redakcia@nases.gov.sk

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente

Občan a štát

Schránky slúžia na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci. Cieľom zavedenia elektronických schránok je efektívnejšia a rýchlejšia komunikácia s verejnou správou.

Elektronická schránka - najčastejšie otázky a odpovede

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pre fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva.
Schránka fyzických osôb sa zriaďuje automaticky pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18. rok života. 

Každému subjektu sa zriaďuje iba jedna elektronická schránka a jej zriadenie je bezplatné. V prípade, že je fyzická osoba zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, alebo ak je orgán verejnej moci zároveň právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, elektronická schránka sa zriadi osobitne pre každé z uvedených právnych postavení. Typickým príkladom zriadenia viacerých schránok pre jednu osobu/subjekt je napríklad notár, ktorému budú zriadené dve schránky ako: fyzickej osobe a orgánu verejnej moci.

  POZRITE SI VIDEO PRIHLÁSENIE DO ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKY

Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie.  Schránky orgánov verejnej moci sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením. Občania a fyzické osoby – podnikatelia si o aktiváciu môžu požiadať kedykoľvek. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR sú od 1. júla 2017 povinne aktivované na doručovanie, od 1. júna 2020 postihne rovnaký proces aj schránky právnických osôb, ktoré v obchodnom registri zapísané nie sú. Viac informácií...

Výhody využívania elektronických schránok:

  • Prístupnosť - podanie je možné zaslať z domu alebo kancelárie, potrebujete počítač, prístup do siete internetu, príslušný softvér a občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom.
  • Finančná úspora - elektronické podanie je  spoplatnené polovičnou sadzbou správneho poplatku na rozdiel od rovnakého podania, ktoré sa realizuje v  listinnej podobe.
  • Časová úspora - podanie je možné zaslať  kedykoľvek počas dňa, bez čakania v rade  alebo obmedzenia úradných hodín.
  • Bezpečnosť - komunikácia prostredníctvom elektronických schránok  funguje na podobných princípoch ako elektronické bankovníctvo. Doručovanie v rámci tohto modulu je garantované zo zákona. Bližšie informácie si pozrite v zásadách bezpečnosti.
  • Informovanosť - o odoslaní, doručení jednotlivých podaní je občan/podnikateľ informovaný prostredníctvom notifikačných správ.

Videonávody:

Súvisiaca legislatíva:

Súvisiace dokumenty:

Dátum poslednej zmeny: 10. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 1. 2014

Lokalita

  • Slovensko